Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-08-2018 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
τι Σ τ· τ Α     ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
σποραδικές βροχές καί καταιγίδες κυρίως στα
όρεινα.Ἀνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, μέχρις
6 μπωφόρ στα νότια πελαγη. Μικρή ανοδος
τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 35β.
Δευτέρα 27 παντου 2016
Σαμψών όσίου τού ξενοδόχου.
Σελήνης τελευταιο τέταρτο
Ανατολή ἡλίου 8.05' - Δύσις 8.52,
Ἀριθμ. φύλ. 40483 | Τιμή 1,50 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εειίεηεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831 , σας 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
”Ετος 123ον
Συστήματα
καλπονοθείας
Πρό τής δικτατορίας τού 1967, ὑπεύθυνος τίς
συνεχεις πως τού έκλογικού συστήματος ταν ή
ωρα Ἡ ΒΡΕ τού Κωνσταντίνου Καραμανλή είχε
φθάσει να έπινοήσει ακόμη καί τό «τριφασικό» καλπονοθευτικό σύστημα, πού ίσχυσε στίς έκλογές τού
1956. Στίς έκλογές έκεῖνες, παρ° ότι ήλθε πρώτη σέ
ψήφους ή «Δημοκρατική"Ενωσις» μέ 482%, ή δεύτερη ΒΡΕ μέ 47,4% έςασφαλισε τήν απόλυτη πλειοψηφία 165 έδρών στήν Βουλή.
Μετα τήν αποκατασταση τής Δημοκρατίας τό
1974, οί ρόλοι αντεσφαφησαν. 'Η Νέα Δημοκρατία
ὑπό τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή καί τούς μετέπειτα αρχηγούς της λειτούργησε θεσμικα. Τίς καλπονοθευτικές μεταβολές έκανε τό ΠΑΣΟΚ "Ετσι, τήν περίοδο 1981-2009 ὁ έκλογικός νόμος εὑνόησε τό ΠΑΣΟΚ καί αδίκησε τήν Νέα Δημοκρατία. Τό πιστοποιούν οί 11 έκλογικές αναμετρήσεις πού έγιναν στό
61 να
 1993 : πλεοκ μέ 46,9%  17ο πως.
 κ Ματσε:  ,_ τα , ..
'Εκλογές2000: παοκ μέ43,8% μια έδρες.
    :  “· ·   ν· 
'Εκλογές2007: ΝΔ μια, καμμια ώρα.
Κατα τήν πρώτη κυβερνητική του ακταετία 1981
. 89, τό ΠΑΣΟΚ αλλαξε τόν έκλογικό νόμο δύο φο
ρές. Συγκεκριμένα:
Ο Τό 1985, ή Κυβέρνησις Παπανδρέου βλέποντας
τόν κίνδυνο μειώσεως τής διαφορα τού ΠΑΣΟΚ
από τήν Νέα Δημοκρατία, λίγους μήνες πρό τών
έκλογών ένίσχυσε τό πρίμ ὑπέρ τού πρώτου κόμματος, ώστε να έπανεκλεγεῖ τό ΠΑΣΟΚ μέ ανετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία."Οπερ καί ἐγένετο.:
Ο Τό 1989, δύο μήνες πρό τών έκλογών τό ΠΑΣΟΚ
αλλαξε τήν τελευταία στιγμή τόν εκλογικό νόμο καί
ένίσχυσε τό δεύτερο κόμμα είς βαρος τού πρώτου, μέ
σκοπό να μήν έξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή Νέα Δημοκρατία. Καί έτσι ὁ τόπος είσήλθε
σέ μεγαλη πολιτική περιπέτεια.
'Η μεγαλη τομή στό θέμα τού έκλογικού νόμου
έγινε μέ τήν αναθεώρηση τού Συνταγματος τό 2001,
όταν θεσπίσθηκε ότι οί τυχόν τροποποιήσεις του θα
ισχύουν όχι στίς έπόμενες αλλα στίς μεθεπόμενες
έκλογές, έκτός καί αν έχουν ὑπερψηφισθεῖ από τα
2/3 τού συνόλου τών βουλευτών, όπότε μπορούν να
ίσχύσουν αμέσως."Ομως παρ, όλα αὑτα, ό έκλογικός
νόμος έχει έκτοτε Μα ήδη δύο φορές. ι
Τό 2004, ή Κυβέρνησις Σημίτη έφερε ένα σύστημα αναλογικής κατανομής τών 260 ἑδρών, μέ πρίμ 40
έδρών στό πρώτο κόμμα. Τό 2008 ή Κυβέρνησις Καραμανλή περιόρισε τήν αναλογική κατανομή στίς 250
έδρες καί αύξησε τό πρίμ τού πρώτου κόμματος στις
50 έδρες. Καί τώρα, ή Κυβέρνησις Τσίπρα έτοιμαςεταινα Με παλι τόν έκλογικό νόμο, προδήλως για
να τόν προσαρμόσει στίς κομματικές της αναγκες.
Τό Βι·εΧἰι φέρνει  
προσφυγική κρίση
Ό κίνδυνος για τήν°Ελλαδα από τήν έξοδο τής Βρεταννίας
«ΟΡΙΑΚΟ ση μεῖο». Αύτές οἱ δύο
λέξεις, μέ παχια κεφαλαία γραμματα, δέσποζαν σέ γιγαντοαφίσσα
πού ὁ ήγέτης τού κόμματος ΠΚΙΡ,
Νάιτζελ όπως, παρουσίασε μία
έβδομαδα περίπου πρίν τή διεξαγωγή τού δημοψηφίσματος στήν
Βρεταννία. Ἀπὸ κατω ὑπή ρχε μια
μεγαλη φωτογραφία όπου απεικονίζονταν ἑκατονταδες πρόσφυγες
καί μεταναστες πού διέσχιζαν τήν
Εὑρώπη.
Ἡ αποστροφή για τούς μεταναστες, τόσο για τούς κοινοτικούς
(από κρατη-μέλη τής ΕΕ), όσο καί
για τούς ὑπολοίπους, ήταν κυρίαρχη στό θυμικό ἑνὸς σημαντικού
τμήματος όσων ἑταχθησαν τήν περασμένη Πέμπτη ὑπέ ρ τής αποχωρήσεως τής Βρεταννίας από τήν
Εύρωπαίκή"Ενωση.
Σὲ μέτρηση πού πραγματοποιήθηκε μόλις τρεῖς ή μέρες πρίν τό
δημοψήφισμα, τό 47% όσων δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν ὑπὲρ τού
ΒτοΧίι, ὑπ0στήριξαν ότι ή μεταναστευσις έχει προκαλέσει ζη μία
στήν βρεταννική οίκονομία.
Τα δεδομένα αὐτό εἶναι γνωστα
στούς ήγέτες τών κρατών-μελών
τής Εύρωπαϊκής ίΕνώσεως, πολλοί έκ τών ὁποίων έχουν να αντιμετωπίσουν στό έσωτερικό τής
χώρας τους τήν αύςανόμενη δημοτικότητα τών κομματων πού
αντιτίθενται στα μεταναστευτικα
ρεύματα. Εἶναι ἑπόμενο να αναμένει κανείς τήν ακόμα μεγαλύτερη ἑπιφυλακτικότητα τους απέναντι στήν έφαρμογή τού σχεδίου
για τήν μετεγκατασταση 160.000
αλλοδαπών, κυρίως από τήν ῦΙταλία καί τήν 'Ελλαδα, έως τόν Σεπτέμβριο τού 2017. =Η πρόοδος
ήταν ήδη απογοητευτική, καθώς
τούς όκτώ·πρώτους μήνες έφαρμογής τού προγραμματος στα χαρτια, μόλις 1.700 αλλοδαποί μετεγκατασταθηκαν στήν πραξη, παρόλο πού τα κρατη δεσμεύονται
νομικό -καί όχι έθελοντικα- να δε
χθούν τόν αριθμό πού τούς αναλογεί στό έδαφός τους.
Παραλληλα, όμως, οἱ κυβερνήσεις τών κρατών-μελών τήςΕΕ
αναμένεται να δείξουν μεγαλη διστακτικότητα καί στήν απελευθέρωση τής βίζας για τούς Τούρκους
πολίτες, κατι πού αποτελεί οὑσιαστική προϋπόθεση για τήν συνέχιση της |ἐΦαρμογῆςτῆς συμΦωνίας με την γειτονική μας χώρα για
τήν ὲπανεισδοχή παρανομων μεταναστών από τα ἑλληνικα νησια.
Τό αποτέλεσμα τού βρεταννικού δημοψηφίσματος θρέφει τόν
σκεπτικισμό απέναντι στούς μεταναστες σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρωπαῖκή"Ενωση, σέ όλα τα ἐπίπεδα. Ἡ
χώρα μας όχι απλα απειλείται μέ
τόν ούσιαστικό έγκλωβισμό περίπου 60.000 προσφύγων καί μεταναστών, αλλα καί μέ ένα κύμα δεκαδων χιλιαδων ακόμα, σέ περίπτωση πού καταρρεύσει ή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
Μόνιμος θεσμός
ή Ἀγία καί Μεγαλη Σύνοδος
“Ενότητα αλλα καί διαλογος μέ έτεροδόξους
το ΜΗΝΥΜΑ μέ τό ὁποῖο έκλεισαν οἱ έργασίες τής Ἀγίας καί Μεγαλης Συνόδου στα Χανια έδόθη
χθές στήν δημοσιότητα καί περιλαμβανει 12 ση μεῖα στα ὁποῖα οί
προκαθή μενοι τών δέκα έκ τών δεκατ εσσαρων ,Ορθοδόξων Ἐκκλησιών κατέληξαν μετα από έργασίες
μιας καί πλέον έβδομαδος. 'Η Σύνοδος έξαπέλυσε μήνυμα ἑνότητος καί αδελφότητος μεταςύ τών
_'Ορθοδόξων καί διεκήρυςε τήν
γνησιότητα τής πίστεως καί φυσικα τό γεγονός ότι καθε διαλογος
πού διεξαγεται δέν δηλώνει ποτέ
«συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως». °Επανέλαβε ότι οἱ Αύτοκέφαλες °Ορθόδοζες °Εκκλησίες «δέν
σιών, αλλα τήν Μία, Αγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».
Πέραν τούτου, όμως, καί τής διακη ρυγμένης αδελφότητος τών
χριστιανών, διετυπώθη έντόνως
ή πρότασις ή σύγκλησις τής Άγίας καί Μεγαλης Συνόδου να καταστεῖ θεσμός, έπαναλαμβανόμενος
ανα διαστήματα.
Μετα τήν ματαίωση διεξαγωγής Πανορθοδόξου Συνόδου έξ
αἰτίας τής αποχής τών αντιπροσωπειών τών ῦΕκκλησιών τής Ρωσίας,
τής Βουλγαρίας, τής Γεωργίας καί
τού Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, πού
αφησε να διαφανούν σέ όλους τίς
ρωγμές στήν ἑνότητα τήςῦΟρθοδοςίας, ή πρότασις περί μονιμοποιή
ας καί Μεγαλης Συνόδου θα είναι
εὑχής ἔργο να όλοποιηθεῖ. Καθώς
ὁ κόσμος απειλείται όλο καί πε ρισσότερο από ακρότητες καί φονταμενταλισμούς, κατι πού ἐπεσημανθη στό μήνυμα μέ τήν διευκρίνηση
ότι «αποτελούν έκφραση νοσηρας
θρησκευτικότητος», ή τελική ἐπίτευξις ὁμοφωνίας μεταξύ τών
ῦΟρθοδόξων έκκλησιών θα ήταν
ένα πρώτο βήμα για τήν αποκατασταση τής πραγματικής ἑνότητος.
Για να ακολουθήσει καποτε, όπως
όλοι ἑλπίζουν, στήν γενικώτερη
αποκατασταση τής χριστιανικής
ἑνότητος καί μέ τούς έτεροδόξους,
Καθολικούς καί Προτεσταντες πασης φύσεως.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
θ ίἩί08 7011ί3
κνύεται έπειδή ούτε διέψευσε, ούτε
Ζ. αποτελούν συνομοσπονδία έκκλη- σεως κατα καποιον τρόπο τής ΆγίΣήμερα ΤΝς ήμέρας
Έξοδος από τό εύρώ ¦ _ | ¦
των Με, Βλαβη στο συστημα
Έξοδο της 'Ελλαδος
από τό εύρὡ προέβλεψε ὁ πρώην διοικητής Κατεβαίνεις τό πρωί των πυ- Τήν έπομένη τής ύπογραΦῆ5ι διο βέβαια απήρξε βλαβη καί στήν
τῆς κεντρικής τραπέζης λωτή όπου έχεις παρκάρει τό αὐτο- Σαββατο ήταν, αξημἑρωτα βγήκε αντιπολίτευση πού ψήφισε Μόνο τό
Τῶν ΗΠΑ κ.:Ἀλαν.Γκρήν- κίνητο. Μπαίνεις μέσα στό όχημα, ό κ. Δρίτσας στό γυαλί καί μας είπε αρθρο για βουλευτές καί ύπουργούς
στις”, ως αποτελεσμα πως τι ζώνη. Ματ τό χειρόφρε ω δέν πουλήσω τα 67% τού ολη μέ σε απο καί δέν καταλαβε τί φήΤο“ ΕΜΠ· Σω 2 νο. παώ Τό ΜπΡαΥιἀζ, γνρίζειε στήν ΟΟ$ΟΟ. 'Οτι έχουμε δρόμο φιζε1 Τώρα παλι μετά τήν απογραΠυ καϊέ Τό Κλειδί να νά αφήσεις. Για.. Τί· ακόμη αφού μόνο το 51% θα δωσει φή τῆς συμφωνίας για τό 'Ελληνικό.
ρ ς , Μα- ΞαναΥνΡίζει€ Τό Κλειδί· Τα... ό ΟΛΠ τόν "ούνιο καί τίς απόλοιπες Μωπαραλήρηματούύπωρκή πληΡΗ“Ρ89 , Πάλι τιποτα. Βγάζει τό Μαρα- μσοχε ἀργααρα... Τόν Μαιο ψήφι- γού κ. Σπίρτζη πού είπε ότι τό έδωΜαΧη με Ἡἱ Φλογες στα αμα ω γιὰ νά μήν Μιλάει Τό ἀμἀξι σε μονοκούκι ή κυβερνητική συριζοα- σε ή κυβέρνηση για ένα κομματι ψωμί
ΔεΡβ8ΥοΧωΡΨ· ΜΡ· Με κάποια βλάβη ΜΜΜ. νελική πλειοψηφία τό πολυνομσσχέ- καί αμκ βελτιώσειἡ Μαντώ Με
ΨθοΦἶς ἔΤην όρκο ια .Ενα μικρό ΜΡ νά έχει ΜΜΜ διο -απαραίτητος όρος για να κλείσει όρους... Δηλαδή ό έν λόγω Μουρα"ο Την ροΧ°"Τἑ°ἐης καιὁλωηροςόΜμα ΜΜΜ- ή αξιολόγηστγ-μέτόνΦΑΠτού24% γός δέν έχει εααοαρισα στό μυαλό
Μ·^Μπ°νωΒωΜῳΜ9 στανησια,κώώςκαίόαῖνοτότερα- τουανόνήιαιοτήνκυβέρνησηήστήν
ιι δύσκολη πορεία  τοὐργηματῶν99ὲτῶνι ΐ;·ΒλἩΜφπνΜ
Υ1979 θα" , , μυαλό μου όσα συμβαίνουν στόν τό- Τήν από ημέρα ὁ τόνισε τό π ως, ω,ΞἘςΐΜ' ή' ΜΜΉ_
ΥΠΟ ασφυκτικεε πιεσεις πο μας και αν μποροῦσα νά Τά Μ- πολυνομοσχέδιο κ. Καμμένος δήλωσε ά Τό Σ.
η Βρεταννια προκειμε- γήσω· Μέχρι πού ΜΚΟ( Τήν πε- ωὁΦΑΠΜ24%ΜωΜΜ ΜΥ! ΜΜΜ
ν0“.να.ξ8κινησει η.δ'°δι' ρίπτωση της ρλὰβης στό σύστημα Μημσσκός και ΜΜΜ Ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτά Μ·
8099 9Πἔἔωρή°ω;ὁηἑ λειτουργίας ή, κυβερνήσεως. που ή Μέπερίπσυταίδιαλόγιατό ειπα ό νεται Μαη Μα Με βλα. απο Την · > · συμβαίνει: Πρό μηνών πανηγυρίσα- πρόεδρος τῆς Μπιτ κ Με. ενώ βη στό ΜΝ ΜΜ97Μ 1119 Με
με για τήν ύπογραφή συμφωνίας με ό κ Καιρούγκαλος διωκρίνισε ότι δε- βερνήσεως. Συγκεκριμενα ό κύριος
2 7 τήν 00800. Συμφωνία-μωούθ, μας χθήκαμε τα μέτρα πού μας επέβαλαν πρωθυπουργός δέν μαθαίνει ποτέ τι
είπαν. σημαντικότερη καί από τού οι δανειστές, για να τα «αδρανοποι- λένε οι ύπουργοί του. Αύτό αποδει|ιΒ 1 (Β. Βενιζέλος». - ήσουμε›. Σ αύτό τό πολυνομοσχέ
απέλυσε, ούτε Μα" τόν κ. Δρίτσα
για όσα είπε σχετικα μέ τή Μα
μέ τήν 00800 ό κ. πρωθυπουργός,
ούτε Μουσε τίποτα προφανώς περί
ΜΜΜ τού 24% τού
ΦΑΠ αφού δέν αντέδρασε, αλλα καί
ούτε έδωσε σημασία στό παραλήρημα Σπίρτζη. Καί έπειδή δέν πιστεύω
ότι κάνει γαργάρα τις δηλώσεις τῶν
συνεργατών του ό κ. Τσίπρας, ή μόνη εξήγηση πού δίνω είναι ότι καποια
βλάβη πως στό σωμα ΜαυρΥια€ της ΜΜΜ και ή αὐτό δέν
τις πληΜθησ!
Ό μηχανικός τού Μπεν βρισκει από τί είδος βλάβης πάσχει τό
Φούντα: Βλάβη μπαταριας. βλάβη απώλειας λαδιών, βλαβη από κόλλημα τῆς πως. Ποιός θα βρεί ἀπό τι
είδος βλάβης πάσχει ή κυβέρνηση:
Βλάβη Με; Μειωσα; Μ;
Μνήμης; Ἀνικανἀτητας; Ανωτάτης ή
κοροϊδία τού λαού
ΑΛ|ΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Είμαστε Ι
όλοιἈγγλοι
Γραφει ὁ ΪωάννηςΝ Φιλτππάκη€* '
ΕιΝΑ| πραγματικό τουλαχιστον δισσκεδαστική ἡ είκόνα τών όπορημένων <<εύρωπαϊστών>>
στό όκουσμα τού αποτελέσματος τού βρεταννικού δημοψηφίσματος. 'Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι ή σημερινή γερμανική εκδοχή τῆς
Εύρώπης, τήν ὁποία βιώνουμε, δέν έχει καμμια σχέση με τό μοντέλο πού όραματίσθηκαν
οι έμπνευστές της ένωμένης Εύρώπης. Μότσια
προσπόθησαν διόφοροι όκαδη μαϊκοί, συνήθως
σιτιζόμενοι από τα περίφημα <<εύρωπαϊκό κονδύλια», οί όποιοι παρήλαυναν σέ τηλεοπτικές
έκπομπές, να μας πείσουν γιό τόν λαϊκισμό καί
τήν όκροδεξιό χροιό τών εύρωσκεπτικιστών.
Μότσια οί περίφημες <<όγορές>> (ξέρετε... κόποιοι χόρτογιακόδες πού παίζουν μέ τίς όποταμιεύσεις τών ένα τήν ύφήλιο ασφαλιστικών
ταμείων ταλαίπωρων. συνταξιούχων) πόνταραν
στή νίκη τού Βιεηιειτιι Μότσια οι αξιωματούχοι
τού μεγαλύτερου κρατικοδίαιτου γραφειοκρατικού μηχανισμού στόν κόσμο, τού μαγικού «κέ
. ντρου>> τών Βρυξελλών, προσπόθησαν να στεί
λουν στό <<πύρ τό έξώτερον» όλους όσους αμφισβήτησαν καί αμφισβητούν τήν ύπαρξή τους.
Για ακόμα μία φορα αποδείχθη κε ή απόσταση πού έχει δη μιουργηθεῖ καί όλοένα μεγαλώνει μεταξύ τών ιικέντρων ἐξουσίας>> καί τών
λαών, τούς ὁποίους αὐτό τα <<κέντρα>> θα έπρεπε νό ύπηρετούν. Δέν ξέρω αν ή Βασίλισσα τής
Αγγλίας όντως ζήτησε να τής πούν «τρείς λόγους για τό Βρυση», αλλα φαίνεται ότι τα έδώ
καί αιώνες δοκιμασμένο έθνικό καί κοινωνικό
ή Συνέχεια οτήνσελ.8
γος πού είναι τόσο αδυ
ΠΕΝΝίΞΣ νάτος... Δεν πειράζει. Ἀφί
ἑνός τό πάχος κάνει κάΕ| ΥΛΕΣ κό καί άφί ἑτέρου ή Καίητ είναι γενικώς Μροχη.
ΠεριερΓ ως φως
τα Στήν Αίγυπτο ύπάρ
α Στήν <Ολλανδία ως
γνωστόν, αγαπούν τήν
μπύρα καί τό ποδήλατο.
Καί έφηύραν ἔνάν πρωτότυπο τρόπο να τήν άπολάμβάνουν ἐπάνω στό δίτροχο!Ἐτσι στό Άμστερνταμ έςάναν τήν ἐμφάνισή
τους οί πρῶτες «κινητές
μπυραριἘς». Όνομάζοντάι
«δοετ Μες» και! δέν είναι
παρά μεγάλα τετράτροχα ποδήλατα πού μπροστά έχουν χῶρο γιά ένα
μεγάλο βαρέλι καί γιά ί2
«πελάτες», οί ὁποίοι κάθονται σέ οκαμπώ γύρω
από τό «μπάρ». Ό ίδιοκτήτης είναι ταυτοχρόνως
όδηγός όταν κινείται τό
όχημά καί μπάρμαν όταν
σταματά! Ἡ μπυραριό διάθέτει καί μουσική. "Οταν
μεθύσουν τί γίνεται;
ή Ἡ σύζυγος τού πρίγκηπος Οὐίλλιαμ ΤήΣ
Βρεταννίας, Καίητ Μίντλετον, είναι όμορφη,
γοητευτική, κομψή, χαριτωμένη, καλή σύζυγος
καί μητέρα. "Ολα τά ἔχει,
ἐκτός από ένα! Όπως ἐξομολογήθηκε ή ίδια, ή μάγειρική της είναι κάτω
τού μετρίου. Μιλώντας
σέ φιλανθρωπικό γκαλά,
όπου ύπήρχαν σέφ βράβευμένοι μέ ΜίοίιοΙίΙι,
είπε: «ό Οὐιλλιάμ πρέπει
να ανέχεται τήν μαγειρική
μου τόν περισσότερο καιρό»... Καί ό Οὐίλλιαμ ἑξήγησε ότι αὐτός είναι ό λό
χουν πολλοί αρχαίοι ναοί πού φημίζονται γιά
τό μεγαλείο τους καί
τήν ίστορική τους σημασία. Μεταξύ αὐτῶν είναι
ὁ Ναός τής Ηειίιοτ, πολυτελής καί άριστα διοτήρημἐνος. Ἐκτίσθη περί Τό
2250 πΧ., πρός τιμήν τῆς
ἀρχαιαε ΜΜΜ; θεάς
Ηειαος πού τιμούσε τήν
ἀγάπη τα γυναίκας Τήν
θεραπεία καί τήν μητρότητα. Διαθέτει δέ ἐξαιρετικές τοιχογραφίες.
τι Ἀπεβίωσε σέ ήλικία
87 ἐτῶν από έγκεφαλ ικό
ὁ θρυλικός φωτογράφος
τῶν Νεα| ΥοτΙς Τίμιος,
Μπίλ Κάνιγχαμ. 'Ο Κάνιγχαμ είχε δημιουργήσει τό δικό του στύλ φωτογραφίας μόδας, καθώς
έβγαινε στούς δρόμους
τής Νέας 'Υόρκης φωτογραφίζοντάς ανθρώπους
τῶν ὁποίων τό στύλ τραβούσε τό βλέμμα του. Γ ιι
αὐτό καί εᾶε χαρακτηρισθεί «ζωντανό μουσείο».
Στούς Νέα| ΥοτΙς Ποιες
ἐργαζότάν τά τελευταία
40 χρόνια.
υ Λίγη ύπομονή ώσπου
νά βγείστήν αγορά. Ποιός; Ό 8ρ02ΜίΠί, τό ρομπότ-σκύλος πού κάνει
τίς δουλειές τού σπιτιού.
Πλένει τά πιάτα, μαζεύει
τά σκουπίδια, σού φέρνει
τόν καφέ σου! Τί .5ὐτυχίοι|
Καί είναι καί άθόρυβος!
Διαβάστε τα αρθρα
«Στατιστική Ψέματα-Ἀλήθειες»
Εὐάγγελος£ Λαζαριδης (σελ. 2)
<ἔΟταν τό παρελθόν...»
Ζθαν. Χ Παπανδρόποολος (σελ. 3)