Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η Ελλάδα στη σκιά του Brexit
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αφιέρωμα Το Πλανο Των «Θα κανω
σΠιν Ανδρο, μεταρρυθμί- μόνο κατι
έναν Προορι- σεων σΤα ερ· Που γουοΤαομο για νο γαοιακα ανα· ρω Πολύ»,
συνδυαοεΤε λύει ο εΠικε- δηλώνει ο €οΝοε
τη χαλαρωοτι φαλής Της ΣακΠς Τανι- 
με τα ΕΠΠροι·ιής μανίδΠς και 
ΠολιτισΤικα Σοφων, Γιαν μιλα για το “
δρώμενα Βαν Ουρς
 «ΜΟΝΟΙ ΡαΓτγ»
ΣΕ ΣγΝΑΓΕΡΜΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΔ Ο'κΟΝΟΜ|Α ΚΔ' ΠροΣφνΠκο
Ε ό
ιιιιΜιιιιιιΣ Ξ 
7 Ο , .
“ΜΜΜ '|'°" Β|'θΧ|¦ Γ;
ΒραβεύεΤαι στην = ήνα
ο Ελληνοαμερικαἑ5 Κ
μεγιοΤανα5 ι .Νίκ05 Μαι Η επιστροφή πιο αβεβαιότητα. ο φόβΟ8 για νέα Μνιιμόνια
” ”  “ 7 και τι ελΠίδα για αλλαγή στην ευρωΠαϊκΠ Πολιτική Που θα εΠιιρέψει σαι Χώρα μα8 να ανασανει Μετέωρα ιι συμφωνία
για το Προσφυγικό, αναμεσα οια Πολιτικα Παιχνίδια των ακραίων ἙΠ8 ΕυρὡΠτι8 και τουε εκβιαομοι38 του ΕρνἙογαν »ε-2ο ι
 ' ΜωωΠη~
ΚΥ|(ΜωΡΗ Ζ
 ” ο ΣΤοιΧΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ιΣΠΑΝιΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ξ ι ιι η "ιι ι: 'ι ιν Μ ~ ~ ' ι ' “ ~ ' ~ 'ι “ ι ι ~ ι · λ"'!ῖ'Ν!|Ϊ.
ιιιιιιιιιιιΣιιιι 50 ΜΜΟ
γ για το
Νιλιἔε ΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η?  «μ9υρΟ»
·ιιΕι·ιιΦιιιιιιΣΕιιιιιιιιιΣ έ @2%ω
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ' ο  .ζ γ Π. δευΤή
Σ 93% ΤΗΣ ΒιΜΣ#Μ¦ ΗΜ ' ζ Τον...
“ “ »εε-87  . ΜΠό ιαν5
 »28  “5 .Ρ έ λ »70 
. κΑιΑοεΣι-ι-Σοκ ' 'ί .Η ε _ »- .ο ζ
· ι6ιιι·ιιιιιι - 7 ω " “
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ Μ" ΜΝ . . _
. . τ .
3; χ Ε"'ΧΕ|Ρ||- Ο · γ ' __ . μωβ»
έ; 'ΜΠΕΣ . · .
ω: Οι Προαγωγοί Με τ
ἔΞ τα βίαζαν καιω . ' και "Ό
ΞΞ ΗΜτΜ ΜΜΜ «"ἔἔἔἔΞἔἔἑἶἄἔ; · . ' , Υ'°Μζ°""ε! γ
ἶ= . Κόκο·»7=-7= ΜΜΜ" "ΠΜ Μ · Δ813877 ΝΜ㓦ω