Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΕ ΜΗ! ΜΜΜ ΕκιπΜΗιΕπ·ΜΜΜΜΜϊ  
Με ΜΜΕ!! Μωβ ΜιΜ.ΜΜπ
κ·Μ¦ πριν Μ πΜΜῇ¦ Μ: Μ ΜΒΜ
Μι ΜωΜΕἐΜ   Εξι- --  ζ :._
ΜΜΜΜΜ· ΜΜΜ Μπ@Με
ΜΜΜ“Μ=
 Η; Ι :  , Στ' Ἡ ΑῆόκΛἑ4ἑΠΕΗ ΠΜΡΑ Για ΜΜΜΜΠΕΞΜ ΡΗΕΕ 5,υΝΠΑἩ
7'πὅ:ς;ἰ7  β έ Γ ἴ; Γ_¦έἑ  £Ε 7¦Ι¦ Πέ Γ .47 ζ 7”
¦τ~κ.Ε¦ρ©Μ 1¦[email protected]Ξω ω...ωω.τ¦η.
ῆς=Μ1  ΜΠΕΣ; Με.
 ΜΜΜ
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
26||Πό|| ] ό ΑΣΦΑΛΕ|ΕΣ
'Π|ΑκοΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #37] Η Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
(Θ>  ΠΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ί ο ΜΑΣ |Δ|ΩΤ|κΗΣ
Μ. τεεευη εγω· ΑΣΦ^^|ΣΗΣ
σελ· 33 ΞΕκ|ΝΑ
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΑΝΕΜΕ|'Α| ΔΩΡΕΑΝ
σελ. 18-27
ΣΚΛΗΡ|-| ΜΕΓΑ-ΒΕ ΕΠΟΧΗ
Δ ή' “γ ¦_ 1
ί ~ ή.
ΕΑΜ*
Π0Λ|Τ|κ0Σ ΑΝ ΕΜΩΣ
ΥΠΕΡ ΔΕΞ|ΩΝ ΛΑ|Κ|Σ|ΏΝ
ΝΑ' ΑκΡοΔΕΞ|ΑΣ
ΣΕ ΓΑΑΑ|Α. ΓΕΡΜΑΝ|Α.
|ΤΑΑ|Α. ΟΜΑΝΔ|Α. ΑΥΣΤΡ|Α
Η ΕΛΛΑΔΑ.
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.
ΑΠΡ0Ε|'0|ΜΑΣ|Ἡ
ΝΑ' ΕκΤΕθΕ|ΜΕΝΗ
ΑΣΘΕΝΕΠΕΡ|·|
|·| Ε.Ε. ΧΩΡ|Σ
Το ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣ|ΛΕ|0
* ΠΑΡΕΜΒΑ|Ν0ΥΝ: Γ. κΑΠ0Γ|0ΥΑ0Σ, Γ. κγΡποΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ¦ Ε. ΒοΖΕΜΠΕΡΓκ, κ. ΜΠ0Τ0Γ|0ΥΑ0Σ σελ.