Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΜΗΝ
ιιιιιιιιιιιιι Μ'
|6ι0κτηοια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
·ΜΜΜΜΜ$ΠΜ;ῇΔ εμ· =.·~
ΕκὁΟτη5:Κωνσταντινοε Μητοη5 26|ουνιου 2016 · Αρ.Φύῆῆου 968 ι Τ|μῇ Ϊ ευρώ
Μ Ο Ν Α - ἶΥ Μ οι Κέ .Η Κ Υ ΕΡ Ν ΗΕ; η :ξ ι  33 Ο ·· ἐἔ_ζἔζίΞ3  Μ]
ΧΑ" ΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
εργα:ομενοι και συνταξιούχοι
κ Ο νύμοε Κατρούγκαῆου φέρνει αύξηση ηαρακραιησεων και συνέχιση ηερικοηὡν σε μισθού5 - συντύεει5
.ἴωἶ ο
ύἰΗἩ
Ματ)
"ΑΝ'Κ9Σ , Αρθρο τιιΣ“Βτκ»
ἔἔἔἔἔΞ8ἔῶρ'πρων Το καταστροφικό κοστο8 .
_ γ , του Βαρουφακη
ωΞὅἔκ3|ε%%ομΠῇΜΜ ῆογορ|ο_ Γραφει ο Γιύννη5 ΛοΒέρ605
Μ.Ι2 Μ]
ΣηιτιΑ ΑοιΕι>ηΜΑ
Ευκαιρια για γονικέ5 Η Εταιρικη Κοινωνικη Ευθύνη
ηαροχέ5 και μεταΒιΒασει5 στα χρονια τη5 κριση5
ὲ θγΡ^ “Β”
ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ «ΜΚ» “γνιιι 6ηεε'5 οη Με η μανια τού
Ευιο 201 6 έχει ονοματεπώνυμο
Ποιο5 ειναι ο 25χρον05 Βορειοι'ρῆονὁοε ηου κανει
θραύση χωρι5 να έχει ηοιξει ούτε ένα Μο στη Γοῆῆιο
“Η μονη κοκκινη
γραμμη του5ειναινα
κρατησουντην εξουσια» καπ
" τ Γ|ΑΝΝΗΣ `
. ΒΡΟΥΜΕ , ΜΗ" ο .ὁ _ ι -· · βοοεειἑωεΜ Παγκοσμιο ανατροπη, .> ·υροεη - 
υκ ο ων . . , | . _ ι τ _ Δ
Ϊ ¦ _
 αγωνια στην Εῆῆα6α .εγω 
“ΣυνθΠ κοῇογῇσο με Τη μεγαηύτερη ΜΜΜ τησ απο τοτε ηου ιδρύθηκε, τη δεκαετια του · “ _ · _ μ
, Ι950, για να φέρειτην ειρηνη και την ένωσησαι6ιχασμένη αηοτου5ηο- ' ' η '
με ἙΟϋ5 φορου5» Πέμου5 Ευρὡηη. αναμετωηιΖει ηῇεον η ΕΕ. Η αηοφσση του Ηνωμένου ~ τ _ · τω·
ΝΑΤΑΣΑ Βασιῆειου να αηοΧωρησει απο σετύεειε τη5 θέτει σε δοκιμασω τη συνο- . ' ° - Μ · - '
χιτ και σε ηροοητικέ5 τησ. Αυαιντη στιγμη, ου6εΞ5 μπορει να προοικύσει ¦· .¦ · μ
ΜΜΜ. ωεεεηιεειε. Οι αρ›ακ8 αναορύσειε ηταν ακρω5 αρνητικέε. ο φοΒο5 εηι- · ~ `
Βουῆευτη5”ΕΒρου κρατε'καιηιμυχοηογια ειναιαρνητικη.ΚαιυηύρχεισοΒοροε ηροΒηημσ- Ψ ~ ο · '
Σγρ¦Ζ^ τισμοε για με ασθενέστερε8 Χώρα τη5Ἐνωσηε, οηω5 ειναι η Βύσσα, _ '
Μ 8 οηου έχει σημύνει συναγερμοε. Μι κ κε' ω
_ · . γιορταζουμε! Π ο·
τώρα μηορειτε να ·,` ιαΒαΖετε καθημερινα στον ιστύτοηο ννηνν.νιααιηι.ει σου “εα- 'Ξ Π Μ Μ