Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ τι·
Άρχισαν οι διεργοσἱε8
για ευρωσΚετττοοσττκό
κόμμα στην Μόδα το
φθινόπωρο
Οι μεγοΠεε ανοιχτοπἑε. ο πρόωρο
Με. ο ηρΟβΠημοοομόε. ω νεο
ρετ3μοΙ ο ΕΠῆηνοε Φοροι2
το  ε το
οιιτκο Με 
το απο. ..
 Νεο ποροωοη ρων
διογωνιομό γιο το «κρητικό γιοφύρι πιο Με»
" Οι σβύνω. οι τροποποιήσετε πιο
δημοπρότηοηε κοι οι νεοι όροι
νννννν.8χιερΙυε.οτ
ΛΕΦΤΑ ΜΕ  Χρημοτο με τη οεοουῆο
ό . γιο ων «ομοραρῆό»
ΠΔ Εεε `χ ΕΒδ¦ οῇῆο κοι γιο την
· ·  τι πιο
κοι |ονιο 060 τ ἔν ¦όξἔἄύ%ἶΜ
στοιχιοον επιπῆεον πιο
εκοτ. ευρω!
ή. ο η κ τα· ρ;  ι
Ξ” στο  7 
Μηρο-ντε-φερ
Ευκαιρία η «κωδικο»
γιο την επόμενη 1 ό χι
ημερα στο πρωτηε 4 ' ¦
οΕιοῆόγηοηε
= τ ` μ Ρ Μ 28
ΛΑΜΠΡΗ:
«ΧρεωωΑΜΕΣΗΩλλΜ
πορεἰοεστηνΕυρωπη»
Κ. ΜΝΗΜΗΣ:
«Απαιτούνται οῆῆογεε στην ΕΕ.
που θα εμπνευσουν ων δού»
519?  :Με ΜΕ ΕΜΗΝ||(0¦ ΟΛΠ ΚΔ' ΤΡΑΝΟΣ «ΕΔΩ ΚΔ' ΤΩΡΑ» |'|Λ ΝΑ ΛΠ0ΦΥ|'0ΥΜΕ το θΠΕΧ|Τ!
ΔΕΝ ΣΩΖΕΤΛ| ΕΚΤΟΣ ΔΝ...
ΜΜΜ Μπετόν!
' ΜοΖι με τουε χειμερινουε σινεμοδεε!
' Τον Σεπτέμβριο ο: οπουδοίο. ..
- `  `
Νέοε (κοι. . . ωροιοε)
ονοόομβόνει τη ΜΝ
κωοιονορόε και
χρημοτιοοιρΜ
στη Ν Υόρκη
Τι οημοινει η εμπῆοκη
των Γερμανών στον ΣΕΒ;
' ΣυνενταιΕη του Αθ.
Βομβοκίδη. οτε ΒοηΚ οτ
Δηιεηοο ΜΒΜ" Ενηοη.
στην «Δ»
' Στο τροηε2ι η
Μπωοη των
Π εφημερδων
ή ·' του ΔΟΛ στο
/ Νεστόριο πιο
«Κοθημερινηε»!
Α_πομἑνῳ!ουν.σι βσῆεμενοιε
τροπικωτ6ιΞ6ῖω“οπι κοι
Ό 74Μ_~¦ .ε . .
ιιιι_σ@ιτικοι ποτρωνεε τόμο!
ΑΠ0ΤΟΒ
Κοτόρροιιοη των αγορων, προβῆημοτιομόε στην Ευρωπη
ΜΒ.7.Μ."
Ο(Μ ο
Οι «Ιμπρεσισντστέ5
και μοντέρνο τεχνη» των
δοΜεϋ/5 έσπασαν τα
κοντέρ, με του5 πρωταγωνιστε5Πτκάσο και Μοντιλιάντ
να ξεπερνούν κατά πολύ πε
προσόοκῖεε του οἱκου!
. “η ο μ
τ, ποσνιιΦερΜσωιΜ: ·
Λου “4
ῆῆπνικ@κάιοντιμετωπι· “έ
Μάκη ποιιιτσοπονομειιουν“
 το _ -  'Ϊ.9€“
Ο ΕΠ|ΤΟΠ|ΔΕ
Πάνω από 30.8 εκατ. δολάριο εδωσε ο
Μ πιλ Πειτε για το «€οάεχ Ι.ει£εετετ» του
Λεονάρντο ντο Βίντσι Απογοήτευσεπ
«Αλ ότι· στη χωρά των θαυμάτων». που έμεινε
στο αίτημά... Μ το
Για όποτον δεν το έχει αντιΗηφθεί ή
αδυνατεί να το συνειδητοποιηοεη η
ετυμηγορία τηε Βρετανίαε για εξοδο απο
την ΕΕ.. όπω5 διαμορφώθηκε από το
δημοψηφ·σμαπτε Πέμπτη5, ισοδυναμεί με
ΓινΡι-ιΝικΗ ΕΚΡΗΞΗ ΠΟΛ/ΧΑΠΜΣ|Α
ΜετουΤΣΕΡΝΟΜΠἈ Καταποδτόο
είναι η πρώτη φόρο που η απόφαση τηε
ΜΜΜ βαοηεοε ένα(κατ' αρχήν) ηοῆττικό
Ζήτημα ηροκοῆεί ΑΝΕΞΕΛΕΓκΤΕΣ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕ|ΕΣ σε οδο το φοομα και
σε ὁῆου5 τουε τομεί5 τη5 οικονομία5¦
τη5 κοινωνία5, του γεωηοῆιτικου
περιβαῆῆοντοε' τη5 τιοῆιτικπ8 Ζωη5.
τη5 εηιχειρηματικόπιταε. του τραηεΖικού
συστηματοε, τηε κεφαῆαιαγορα5, των
ουνοῆῆαγμαηκὡνιοοομι@.τωνδιεθνὡν
χρηματιστηρίων. . .
ντιπ ἔΞΞ“ἴ!# μ
με: