Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
   ο “ο έ·  ο “
εἰ : :ἶ`ῦ · ῦ' ` τ μ·ῳ. ο· 3_| Ύ >ύ
- έ Η έ ΞωΠΟὲΟο 
7 ·ἑ*ἶ'“ν  ένα μ·  ~οΐ“ῖ . ,ο Α β Β' Ξ Ι
ο ο ΡρΑΝοε _“ν_:: _ γ γ -_ Δ _ ο _ῖΔο; Ἡ/;“_ ή
ΕΜ' "ΛΕΜΕ ΜΕ 4 5 Β“"°"““"°ῦῦ°ε'ς ο' ο 
_ - γκο τους ΠρὡἘους σκορερ 1 :
ποπ", 22 το ΣΜΗΜΑ. .  Ι ο ί
Μ ΜΜΜ-.ω Μ
_ Ι κ ( έ
ι ο ο
. Δ ο. . 4
Στο|χΗΜΑτΜΗ ο : ›
ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜερ|ΔΑ · ,« "°Μ|))
ι γ “ο 
Ί :ώ ~ · ._ "|· · · 
“τ ί ·· Ι · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2751 ' = Ποιο είναι το Μο οσΦοΜς Μπάρ·σμο
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ιογΝιοκ “ η: · ΤΙΜΗ 1.3Ο€  =' . Δ Φον “00ημπεΝκό με πως Πορτ0γἀλως
ΚΔ' ` δω  . ” ' ΠΑΝΑΘΗΝΑ·“κοΣ
ΠΡΟΣΦΠΡ^ . ΑΠΟ Αεί” “
ΠΑ ΜΙ" Με! :ἑΙὶξῖοΡ ΜΠορεοἔ
ΜΜΜ· ΣΦ“Ν _ ¦%.
ο Κεῖσπἀγ·α _¦°
Τέλος οπο -·
ΔΕΚ ο Ντιέγκο '
ποιοι άλλοι τον Η
Η | η
οκολοοθοον¦ .. μ Π | `-/ _ ` '1 ολυμ"ωκός! ΜΒΜ
Ϊ!! ἶἑἶ”έἔοΐΞἶἔἔ?ἴ“' ί Ι Ϊ ι Σ · ` ο ΜΜΜ δεδομένο
κἶένσ5Ἐῆῆηνσε Π `_| Δ ύ Δ Δ)) Λ για τον ΣίλντενΦελνϊ
 `χ   > ¦
Η Μ ο Μ ωω “Ν (Μ
ΔΔ ,Δ 1 Α _· ΜΜΜ
 « » | | `
| ὲἴ Σἔἔδ8ρόνῆοἑυδξ?ζἶἔἶ=οΠορΠοόχκΐΞΞἔζου . 
_ Χ   0“Μσκην·Μης μεγαλος
 “ “ Ϊ ·    ὅ ' έκ%ἶΣΕ
ΣἔΜΒζ στην . ὶ _ η; ; Η 7 “ '7 Ο ` 1 
Σενεγολέζο Φορ ἶ  77 7 “ ` ” 'ὰ η 7” “ ¦  ο 
'Εβαλε 1.2 εκατ.
στην ομάδα
5 ·ΕΖΕ· ο ΒΑΡΕΑΑ ΠΑ Με! “Μ
όπως ο
Α "Λ|ΞΕ| Σ'ἩΝ πΑοκ . Ἀρνεο€:ε2 "ΜΜΜ
μη 21 Σεῆ.2Δ