Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μη' πως
κύριε ΜΜΜ:
Αθ^ΗΪ| ΚΗ
κΜκΜς
ΣΟΚ 8: ΔΕΟΣ στο
σύστημα (Μο την
ΠΛΝΩΛΕθΡ|Λ στην
ΓΣ. τη5 ΕΠΟ
ἡ' κ 
 κ ' η - _ 4 5 _κ 
ΡΑ ἡ _ Μ _ Μ. , κ
ρ - ¦:;τΐ¦  2
' ° ' '  '  έ _
7 _ ΊΜΜΜμ@Μ=Ξ
¦κΡΜ0ΦΜΜΜοΜκΜΜΜ 
·ϊκΣΜωκκ:κΠκ: ΕΜ Ύ   - .-  .κ
κΜΞΕκΜκΜ ΜΜΜ έ εκ  ἔΞ=ῳ=;  Μέ
Ν"(||Σ Τ"Σ ΕΞΥ|'||ΝΣ||Σ  ζ . μὴ  
[email protected]@Μ|
. : Ι κ
α ΜΝΗΜΗ” πριν α Τεπεῇωσε
μερικες Μυες κι” ως πιω·
ως" Με· ο· πρωτες Μνεικύς
/ Πν“|ννωΠΜΜ© ΜΝ Μαρσέιγ
_ Μ κ κινησεις