Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
., ευ
' έ τσ©0ΡΑΑΝΕΜ©Α
. ΦΘ@
ιΣορροηιΑ...
τροΜογι
ο . - .
' Οριακύ (5 Ι .76%) έγκριση
του διοικητικού αηολογισμού
' Πανηγυρίζει και η πλευρα
Γκιρτζίκη και η αντιπολίτευση
' Ερχεται το βούλευμα
παταω-Μπιτ Δ
Φ Στοκ Μπιλ ω
τ· ,ιν _χ.χ%
· “` 
Μι.τωτ.·ΜΜ@
,ἐ.ἶι
Χ ' ν
ΝΟΜΟ ΕΕΑθυΕ οΕΣΣκΛοΝικΗ 24-26 ιογκιογ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ...
:ΜΜΜ (ΕΠ
Ηο2οι
ΡΠΑΝΟΕ
|"° το Δ"Π°""Μ
ΗΜΜΥ" 0' κοκ ΑΝΤ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΜΜΜ. ΣΥΜΠΤΠΝΛΤ|Μ ΜΕ ΒΡΕΤΛΝ||0 «ΕΜΦΥΛ|0»
ΕΜΑΕΣ ΣΤΗ ΒΑΝΑ ΣΚ|Α ΤΟΥ ΒΠΕΧ|Τ
ΠΑ το ΠΟ. ΕΛΒΕΤ|Α·ΜλΜ|λ ΜΜΜ! ΜΑΜΑ ΚΡΟΑΤ|λ·Μ"ῦΓΜΜ
Θ)! το  / ι
Η. Πι Η!
' · Η Πολιτικα ιιιτιοοει να Περιμενω
οαοοτηριζουν Ουαλοι και Βοοειοιολανοοι
' Για τον Μοντοιτε και την αηιοτευτιι ιιαοεα του
τι για τον Ροναλντο και τον Σαντοα
σημερα θα ειναι η τελεοται·α τοο5 βοαὁια στη διοργανωση
κΑιτσΤ^"Ξ|ο
ΜΝΓΚΕΝΦΕΛΝΪ.
ΜΝΗΜΗ: Ω
Γ|ΠΡΓ0Σ
°Ν0|Κ0|ΥΡΗΣη ..
2 ΜΜΜ ._ 
ηχειατιιηιιοιικιτιιγιιοτιιοττ
Μιρκα Μπαρτ   
  αΜἐ#ἔἐ
η ε  ι
Ν ειΛα Μπεν·
 ω   ί 
τοκ ΣΕΒΤΣΕΝΚ0
ΗΣ ΜΠΑΡ
ΗΜΜΥ"
Ο' ΟΥΚΡΑΝ0|
Ι · ¦; ΠΜ ΝΕΟΝ" ΣΠΠΕ" Ο ΕΙΑΠΕΡ0Σ ΠΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ το ΚΕΝΟ μ ¦
  Μακαρι-ι»  τ
ο αν" 
«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΜΒΜ ΗΕ 'ΜΗΝ Η' «Πω»
ΑΜΝτικσ· ι
.ΜΜΟ _ 7
·>"Ο μονατζεοτου 28›<οονορυ“ηζΓ·._ἐ-` _ γ
_ἶὁι'εθνοο5'Βοολναοοο ατακα έρχεται 
_νιΔαἶνα'ολοκληρῳΘειη μεταγραφή  _' ο
··"Σιλν.τενῷἐλντ“οτο'φορ' νέα . ..Ϊ τ
·;;<<Να τελειωσει ιιἐ το ως) το Μιτου:  Η
ν);' Η 
ιιιιιιιιικιιιοιιιτιι
ΞΜΜΠα= μοβ·
ΣεΛιΔεΣ οικω
ασ στο ι'“""Ε
ζΕ|'|ΔΕΧ'""·|3
- Ν Ι  Ϊ0ΙΜΡΑΝΕΝΪ0 ΜΝΗΜΗ
Χ ΦΦΦΦ¦ττοκηΜΜΜ
Δ Η] ΜΥ ΠΗΤ(650.000 8)
 Ο ΠΑΠ Η) ΜΑΝΗ! ΜΕΣΑ
»ἔΝΜΜΠ||Η080ΥΠ0Υ“Σ