Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ὶΜΕΓΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Β _
Ι .ρ /
ΗεπτΒεΒσίωση των Προφητ·τών τ ' ζ τη Παραδοστακα τ6ΞΛ“Ξ 26772
ΑΙ Π°“ .1 _ ·· τ: Ι Ι ··
το" γω" °'°'°“ · €τΜτὰττ° · μεσογετακα εδεσματα ··
'ΕρΧετστ ΜΜΜ
το ηλεκτρονικό “Ναντ
στρρόγτσμο
<- |“ττΤα χρηματα θα καταργηθούν. μόνο με ττ5 καρτε5 θα Μ
τ ”ττΠοτοτ κατ γταττ θα όταφημτζονν το τέῆετο οτκονομτκ6 Μ
~. Η«Μετα έρχετατ το ηῆεκτροντκό σφραγτομα»
Ψ* - σας.
μαμα τα 'ϊ 
η. Μμμμ 
Δ τ__
· >τττ,.ττ
ΣυγκῆονίΖετ τον το ΒΗΕΧ|Τ _ _
_ οηττ ττστ τ κατ αθητα η έτἐ@στηΜκότ η 6 ο τ»` ί ;ατῖοΐύΧωόεγώ¦ θα
ο Παντκόε σε Γερμανίαἔκτ ατακα Ο Μα τον ατακα» να στη στοα . τ:@ρ@ΜσΜ στην @1 οθντκττόε > Η 52, 58-60, 71
Πστα είνατ τα νέα εηὡ6ννα μέτρα που Ζητούν ΔΝΤ- όανετστέε ;_ έ 
Αναδρομτκα
; Ι Ι
' Χ τα . σε χτῆταδεε
ψάχνουν “εἴ ς;; σννταξτονχον5
7 2  Η 8 Η ότκαίωση ενστόῆον ανοτξε τον δρόμο κατ σε αθῆε5
7 μ κατηγορίε5 ηοθττὡν ντα να ότεκότκησονν αναδρομτκέ5
β Η Ι Ι . ο .τ η . η χ ψ '- ' δταφσρέ5 από ηερτκοηέ5 των συνταξεὡντου5
Πα να (μην) ηερόσετ ο νέο5 εκῆο- - 
γτκό5 νόμο5 οτ Σελ. 4, 8-1 1
ΩΩἐΞ]ἰ ΓΣΕΕ33ἰτϊτ.Ϊ;Ϊ. «τ .η '
σο Σελ. 19
~ :Ρ .·
ν ητσω
<<ΣνΖητόμε' μόνο Ι
θα κυβερν"°" Χωρί8 τρτετίε8, ετττ6όματα, έμμεσα αυξήσετ8 το Παρκ' Με
εθντκη8 συνεννόηση8>> Ι ¦ ¦ θα το καρότσι τον ΞΝΦ|Α
.Εμεί.έ...μ....Μ“ κατ σττοΖημτωσετ8 Εῆευθερ88 κατ οτ αττοῆυσετ8 ο .1
πρόταση αηἑνανττ στη ΝΔ» σε) Σελ_ 18-19 4 ›_ Ψ '  _
50 Σε · 12-13 11 ““τ.].Π._¦ :71) τ μ.. Ο “ΙΜ
ΠΑΝορΘοΔοΞτ-τ ΣΥΝΟΔΟΣ “Με α"οΥοΠϊευσε
.. ω Ι
η <<Πσττδτεκ6τκὡ .. .Ό τ 1 ··¦  Ι Ι το ψεμα |“ `
εἑ|τ.ημτττττ .- “ ·- 'στορτκ88 Ο' θΠΟΦθσε|8 
.ἱΘΣελ.13 - ο· “ν
 ?)Ε~ΪὶΞζξ.Ρζ)Δ :τα “τ τ»
. _ «Δεν ησρσττηθηκσ οηό δτευθυντη5 του ΚΘΒΕ.
“ Σελ' 63766 Με ησραίτησον...» Φ Σελ. 34-35

Τελευταία νέα από την εφημερίδα