Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25-08-2010 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Σταδιακή έπιδείνωσις τού καιρού μέ βροχές, καταιγίδες καί
χαλαζοπτώσεις κατά τόπους στά ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μπωφόρ στό
Β. Αίγαῖο. Ἡ θερμοκρασία έως 34β.
Σάββατο - Κυριακή 25 - 26 Ίουνίου 2016 χ
Ἀπόδοσις της έορτῆς τής Πεντηκοστής.
Ἀπόδοσις τού γενεσίου τού Προδρόμου. Φεβρωνίας όσιομ.
Σελήνη 21 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.04' - Δύσις 8.52'
Ἀριθμ. φύλ. 40482 ί Τιμή 1,50 € (μέ τόν οδηγό 4€)
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, ιηιο@εετίοηεννε.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881 , ως; 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Τα μοιραία.
δημοψηφίσματα
'Η 29η Μαίου 2005 ήταν μοιραία ήμέρα για τήν
Εύρώπη. Στό δημοψήφισμα πού είχε προκηρύςει ὁ
τότε Πρόεδρος τής Γαλλίας Ζακ Σιράκ, οἱ Γάλλοι
είπαν ένα ήχηρό «όχι» στό λεγόμενο Εύρωσύνταγμα, μέ ποσοστό 55% κατά καί 45% στα. Τρείς ἡμέρες αργότερα, τήν 1η 'Ιουνίου 2005, ακολούθησε ένα
ακόμη πιό ήχη ρό «όχι» των Όλλανδών, οἱ ὁποῖοι
ΜΜΜ κατά τού Βύρωσυντάγματος μέ ποσοστό 62%.”Ετσι, τινάχθηκε στόν αέρα ὁ Καταστατικός Χαρτης τής Εύρωπαῖκής'Βνώσεως, πού ήταν τόσο αναγκαίος για τήν ὁμαλή λειτουργία της.
Ἡ τραγική εἰρωνεία ήτανπώςτα δύο «όχι» ήλθαν
από τούς Γάλλους καί τούς 'Ολλανδούς, πού ήταν
ίδρυτικά μέλη τής ΕΟΚ. Καί ότι τό κείμενο τής Συνταγματικής Συνθήκης πού καταψηφίσθηκε, είχε καταρτισθεῖύπότήν έποσιτεία τού πρώην Προέδρου τής
Γαλλίας Βαλερύ Ζισκάρ ντ' °Εσταίν, ὁ ὁποῖος έθεωρεῖτο ὁ «αρχιτέκτονας» τού Εύρωσυντάγματος.
Χρειάσθηκε δέ νά περάσουν 2,5 χρόνια μέχρι νά
ύπογραφεῖ τόν Δεκέμβριο τού 2007 ή Συνθήκη τής
Λισσαβώνα, ώς ύποκατάστατο τού Βύρωσυνταγματος, ή ὁποία τέθηκε σέ ίσχύ τόν Δεκέμβριο τού 2009.
τα δύο αὐτά δημοΨηφίσματα ΜΜΜ τότε τήν
πορεία τής Εύρωπαῖκής δλοκληρώσεως.
'Ο Πρόεδρος Σιράκ κατηγορήθηκε δριμύτατα γιά
τήν απόφασή του νά προκηρύζει τό δημοψήφισμα,
αφού τό Βύρωσύνταγμα θα μπορούσε απλώς νά έπικυρωθεῖ από τήν Γαλλική 'Εθνοσυνέλευση .Όμως έν
όψει των προεδρικών έκλαγών τού 2007, στίς ὁποῖες
ὁ Σιράκ έπρόκειτο νάκατέλθει γιάτρίτη θητεία, ήθελε μία πολιτική νίκη. Καί στό όνομά της θυσίασε τό
μέλλον ὁλόκλή ρου τής Εύρώπης. Τελικώς, μετά τό
«όχι» αναγκάσθηκε νά αποσύρει τήν ύποΨηφιότητά
του. Άλλα τό κακό είχε έπέλθει. Οἱ Γάλλοι πολίτες,
αντιδρώντας στήν διεύρυνση τής ΕΕ καί κυρίως στήν
έναρξη των ένταζιακών διαπραγματεύσεων μέ τήν
Τουρκία, τορπίλλισαν τήν ίδια τήν”Ενωση.
Μία δεκαετία αργότερα ήλθε ή σειρά τού Βρεταννού Πρωθυπουργού Νταίη βιντ Κάμερον νά έπαναλάβει τό λάθος τού Σιράκ. Πέρυσι έγιναν βουλευτικές εκλογές στήν Βρεταννία. Καί έπειδή ή βρεταννική κοινωνία ήταν διηρημένη σέ εύρωπαωτές
καί εύρωσκεπτικιστές, ὁ Κάμερον δεσμεύθηκε ότι
θα προκήρνσε δαπανών μετά τό 2017. απο
παραμονή ή μή τής Βρεταννίας στήν ΕΕ. Μέ τήν δέσμευση αὐτή, ὁ Κάμερον ήθελε νά αποφύγει τήν τυχόν διάσπαση τού κόμματός του έν όΨει των βουλευτικών έκλογών. Καί προφανώς θεώρησε ότι μετά τήν
έπανεκλογή του στήν πρωθυπουργία, θα μπορούσε
νά έλέγζει τίς έζελίζεις.
"Ομως τα πράγματα έλαβαν αλλη τροπή. Μέ τήν
προκή ρυζη τού δημοΨηφίσματος ςεδιπλώθηκε μία
όργανωμένη έπικοινωνιακή έκστρατεία των πολεμίων τής Εύρωπαίκής'Ενώσεως. 'Η έκοτρατεία Μ
οποία τίς μεγάλες ατέλειες τού «κράτους» των
Βρυξελλών καί διήγειρε τα πατριωτικά αἰσθήματα
των Βρεταννών, μέ τό σκεπτικό ότι ή παραμονή τους
<<Βιεκίι»: 51,9%(17.410.742 ψήφοι) 7
«Βιοωείπ»: 48,1°/ο(16.141.Ζ41 ψήφοι)
' Τομή στήν ἱστορία
τῆεΕὐεὡπηε
Τί σηματοδοτεί η απο
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ είναι
τελικαή πρώτη χώρα πού ύστερα
από 60 χρόνια ζητεί όχι τήν ένταξη, αλλά τήν αποχώρηση από τήν
μεταπολεμική "Ενωση τής Εὐρωπης. «Οσα εενε ατε Οπερα» σιγοτραγουδούσαν οί°Ἀγγλοι στό ζημέρωμα τής 24ης ῦΙουνίου 2016, μέ
τόν έπί κεφαλής τού εύρωσκεπτικισμού στό 'Ηνωμένο Βασίλειο,
Ν. Φάρατζ, νά ὁμιλεῖ στίς πρωινές
έπινίκιες δηλώσεις του για «Ημέρα Ἀνεζαρτησίας». Τήν ἴδια ώρα,
ὁ πυρετός τού ΒιοΧίτ απλωνόταν
στίς διεθνεῖς αγορές καί ή παγκόσμια ίσορροπία ἰσχύος κινδύνευσε για ακόμη μία φορά.
°Η"Ενωσις τής Εύρώπης έδειχνε καί στό βρεταννικό δημοψή· φισμα τήν αντιδημοφιλία της. Οἱ
λαοί, καθώς Φαίνεται, δέν αγαπούν τήν"Ενωση . °Η βαθύτατα δη
, μοκρατική Βρεταννία έκαμε
βήμα πρός τα ἑμπρός. Προσωπικότητες όπως ὁ πρώην δή μαρχος τού Λονδίνου Μπόρις Τζόν
ι σον, πού ύπήρζε από τούς κυρί
ους ύπερασπιστές τής έζόδου, από
τήν πλευρα των Τόρρις, δείχνουν
ἰσχυρές ἑπιλογές για τό μέλλον.
"Εχει προοπτική ή Εύρωπαίκή
Ένωσις; Ἡ απάντησις δέν μπορεί νά είναι σαφής, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα. Ό εύρωσκεπτικισμός, μαζί μέ τα έθνικιστικά ή
αναθεωρητικά κόμματα καί σχήματα, θα συνεχίσουν να ένισχύονται. Κρίσιμοι σταθμοί οἱ έκλογές
στήν<Ισπανία τήν Κυριακή, στήν
Γαλλία τόν Ἀπρίλιο τού 2017 καί
στήν Γερμανία τόν έπόμενο Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική για
τόν διεθνή συσχετισμό ή ἐπιλογή
Προέδρου από τούς Ἀμερικανούς,
σχισις τής Βοεταννίας από τήν ΕΕ
τόν Νοέμβριο, μέ τόν Ντόναλντ
Τράμπ να πολλαπλασιάζει τίς πιθανότητες έπικρατήσεώς του.
Στήν Εύρώπη διαμορφώνεται
τό πως θα είναι οἱ σχέσεις των «με
γάλων.δυναμεων»καί ποιό το κα ί
στος τής αποχωρήσεως τής Βρεταννίας.Ἀν δεχθούμε όσα ή γερμανική έγκριτη «ΗειιαοΙεΒΙειτ»
αναφέρει ήδη, ότι ύπάρχει προεργασία από τό γερμανικό Ύπουργεῖο Οἰκονομικών καί τόν Β. Σώυμπλε για τήν περίπτωση, βεβαιότητα πλέον, ἑζόδου τής Βρεταννίας από τήν"Ενωση. Σύμφωνα
μέ αὐτήν, τήν ἑπομένη 'διετία θα
ύπάρζει ή συμφωνία για «εἰδική
σχέση» τής°Ενώσεως μέ τήν Βρεταννία στόν οἱκονομικό καί έ μπορικό τομέα.
Ἀναλόγως θα μπορούσαμε να
ζ | Η ξ ζ Ι
υπολογισουμε οτι οι ΗΠΑ, υπο
νέα Προεδρία, θα πιέσουν για
στενή συνεργασία -<<εἱδική σχέση»- τής Βρεταννίας μέ τήν Γαλλία, πυρηνικές δυνάμεις καί οἱ
δύο στόν στρατιωτικό, έζοπλιστι
κό καί αμυντικό τομέα στήν βάση τής συνυπαρζεως στό ΝΑΤΟ.
Άλλα και ή Ρωσία προσβλέπει σέ
μια πιό στενή πλέον σχέση μέ τήν
Βρεταννία.
Μέχρντό 12011,θ,εούΒρυςέλλ“ες^ν ` 'ι  7
ζούσαν μέ τήν πεποίθηση ότι κανένα κράτος-μέλος τής Εύρωζώνης δέν μπορεί να χρεωκοπήσει.
Μέχρι τό 2016, ζούσαν μέ τήν πεποίθηση ότι κανένα κράτος-μέλος τής Εύρωπαῖκής'Ενώσεως δέν
μπορεῖ να αποχωρήσει.
Πολλοί πλέον μιλούν για πλήρη «Γερμανοποίηση» τής ήπειρωτικής Εύρώπης μετά τήν αποχώρηση των Βρεταννών. ῦΕπίσης, για
διεκδίκηση σέ πολύ σύντομο διάστη μα από τό Βερολίνο μίας θέσεως στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τού
ΟΗΕ. Προφανώς βιάζονται. Ἡ
Βρεταννία δέν θα παραμείνει σέ
«κλοιό απομονωτισμού» στό νησί
της.°Ἀς μήν αγνοείται ότι πρόκειται γιά τήν Μεγαλη Αύτοκρατορία των Θαλασσών. Οἱ έζελίςεις
Θε έκπλή ζουν πολλούς.
 .Δ ΓΠ” Ο Ξ ΕΔΕ ί ΣΣ
ΠεΝΜεΣ .
ΠεριεΡΓΑ
α Οί «28» έγιναν «27»
καί οί γλωσσες καί οί πέννες πήραν φωτιά! Λέξεις
όπως «διαζύγιο», «σόκ»,
«ανεξαρτησία», «θάνατος», «άπελπισια», «θρίαμβος», «πανικός», «παράλυσις», «αναταράξεις»
κυριάρχησαν αναλόγως
των απόψεων. Σκίτσα
παραστατικά, αλλά καί
μέ δραματική διάσταση
είδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Ό ανθρώπινος
αύθορμη τισμός έδωσε γιά
μία ακόμη φορά γιγάντιες διαστάσεις στα γεγονότα. Καί λίγη ψυχραιμία δέν βλάπτει...
ο Χάνονμε τό Πεκίνο! Δέν
είναι αστείο. Κινέζοι έπιστήμονες διαπίστωσαν ότι
ή πρωτεύουσα τής χωρας τους βυθίζεται κατά
τόπους έως καί Η έκατοστά τόν χρόνο! Αίτία φέρεται νά είναι ή ύπερβολική άντλησις των ύπογείων ύδάτων. Νά θυμίσουμε
“ ότι πέρυσι ή Κίνα έγκαινί
ασε ένα δίκτυο καναλιών
καί τούννελ μήκους 2.400
χλμ. πού φέρνει από άλλες
περιοχές περίπου 45 δισ.
κυβικά μέτρα νερού στήν
πόλη, γιά νά σταματή
σουν οί γεωτρήσεις Όμως)
στό μέλλον σιδηρόδρομοι
καί ψηλά κτίρια μπορεί νά
κινδυνεύσουν.
ο Άνοιξε ἐκ νέου τίς πύλες του τό περίφημο ξενοδοχείο <<ΕίτΖ»τό Παρί
): Η Μ Η ΡΑ
σι, μετά από τέσσερα έτη
πού παρέμεινε κλειστό γιά
να ανακαινισθεί Τό ἰστορικό ξενοδοχείο, πού ἐπιναιστ Τή φράση «Ό πελάτης έχει πάντα δικιο» καί
φιλοξένησε βασιλείς κροίσουτ ωραια μουσικούς διασημότητες μοιάζει πραγματικά βγαλμένο από παραμύθι! Τά 200
έκατ. δολλάρια πού δαπανή θηκαν τό μετέτρεψαν σέ μια πανδαισία πολυτέλειας, όμορφιας κομφότητος καί ανέσεως για
λίγους φυσικά..
ο Μία ύπέροχη ίδέα
εᾶαν στήν Γερμανία. Τό
«ΜισΜσωωπω», δηλαδή τό «Νηπιαγωγείο
από Δάσος»! Τά παιδάκια
ένθαρρύνονται νά ἐξερευνήσων τήν φύση. χρησιμοποιώντας ἐργαλεῖα καί
ανακαλύπτοντας όλα τα
μυστικά τής έπιβιώσεως
στό δάσος. Κάνουν πε
_ζοπορία, μαθαίνουν τά
,είδη των δένδρων, ανά
βουν φωτιά, μαζεύουν
ξύλα, φρούτα καί καρπούς. Μακάρι νά τό κάναμε καί ἑδῶ. Δάση πού
Θα βρούμε, πού ὰουν κατακαεί τά περισσότερα...
υ Πρόστιμο ύφους
15. 000 ριέλ (3,35 εύρώ)
αναγκάσθηκε νά πληρώσει χθές ὁ Πρωθυπουργός τής Καμπότζης Χούν
Σέν, ἐπειδή δέν φόρεσε τό
κράνος του κατά τήν διάρκεια βόλ τας πού έκανε
μέ τήν μοτοσυκλἐττα του
σέ σαρκίο( τῆς χώρας 'Ο
ίδιος ὁ χούν Σέν δήλωσε
ότι ὁ νόμος δέν δικαιολογεί τήν παραβίασή του
από κανέναν! Τά ακούνε
αύτά μερικοί-μερικοί;
Τοτοοιπά ντοκουμέντα
«Η σφαγή των Ἀθηναίων ὁμήοων
στίς 25 °Ιουνίου 1821»
τού Ελευθερίου Ιῖ Σκιαδά (σελ. 8)
στήν ΕΕ θα έσήμαινε απεμπόληση τής έθνικής τους ` ' '
κυριαρχίας."Ετσι φθάσαμε στό χθεσινό «όχι» πού _ ¦ - ς ι ~ , ο ι ι
ανατρέπει τα παντα."Ενα ακόμη δημοψήφισμα, όχι « μο,ψη σματα» ε( Η  του Η « Η ημεοα3που
ΜἐἙωω,  της ΒΕ· ἀλλά Τέλους της ΕΕ ί » αλλαἔε την Ευρωπη»
Τηλέμαχος Μαυᾶτ05 (σελ 4) Ἡλίας Ἡλιόπουλος (σελ. 5) _ (σελ. 5)
Ζ. - η
Σ ί Κ ί Π θ ί
ημερα « υριε ρω υπουργέ...»
Ἀκατάοχετος ¦ ¦ ¦
λογαριασμός «Κάνετε μια βοηθεια»
Ἀκατασχετο λογαριασμό ,
καί για τίς επιχειρήσεις ' Ι _ Ι
μελετά κατά πλη ροφο- Αξιότιμε κυριε πρωθυπουργἐ, ώστε να αντιμετωπίσει τα οίκονομι- οποβισί, ο κ. Γιουνκερ, ο κ. Σαπών, ή λαδή ούτε δολλαριο είδαμε από τους
ρίες, να θεσμοθετήσει Τό κρατάω ἀπό καιρό μέσα μου  το :ρίαΜμέχρι καί οκ. Μπλε, ξένους, ούτε ρούβλι, ούτε  Πρός
τό 'Υπουργείο Οίκονο- “ τι · Μ η ΜΜΜΜΨ τί, λοιπόν, καμαρώνετε ο τή μικῶν. Σελ. 2 ωβΜΜχωω Ἡἀ°?ό “ή Τηλεοράσεις από τό Παρίσι πα- μαι! 'Ολοι λένε ότι έχουν τήν ίδια προ- ωα Μ ως ΜΜ ος α;” Πο¦ΞΞήο.
. ° ως για να μας αηΜ για θυμία να βοηθήσουν τήν 'Ελλάδα να Μ. Ποιά Σω”.
'Ο εκλογικός   λίγα @α Μη νά τήν νέα μεγάλη Επιτυχία. Μ. Μυστικό το ένδιαφέ- ί ί
_ νόμος ΜΜΜ "ὰ"Μ . . ρου τον ξένων. Μη καί η χα- Αυτό πού οικω νε σας πώ, κύΑ_, ό βοήθειαίΔένλωβέβαια,ὰπόκολω Ερχεταιόκ.Πουτινσυνοδευό- ωΜ ΗΜΜΜΜΜ5 ρ|επΜωΜΜωΜω
“050 "αροήσ' ζει ἡ σύνητωςτόκάνουνοίΜΜποι.Πα- μενοςὰπόοίκονομικούςπαράγοΜ. ' . . ..
κυβερνηση ,την πρέπει' τι π.χ. καποιος δικός μας στήν Άμφι- Μόλις έμφανιστεῖ στήν κορυφή τής σα Ψ πω Κωδ περι ΜΜ- Μ ζω ω Τήν Μ ω θά Μ Μ
σΞι της για τον έκλογικό κή Μ Μ Μακ οι Μργοί Μας' Τοῦ ΜΜΜ, δηλώνει ω ἔν 6680178011 έχω  οί ξένοι. Ἀνιί το χαίρομαι καί να παω ΜΜὁίδιοςὁπρόε8ροςΌμπαμα ἡ ΡωσίαμέτήνΒλαδαἑχΜΜ ΜἩωΐΜ“Ἡή _ 
'Η σαρία κατεκρήμνισε ;ἀ ΤΡ” Μ ω °ιΜ Πο' ἱ"°ρΜ "Με ΜΜΜ Μία” νηση. Ἀλλὰ περνούσε ο καιρός, κύ- .ή "ά Μ ά Ή
, , , ιπιεςοτέ<ονταιστόπλευρόμαςκαί σίαςκαίό·ιιΜωμίατωείναινάβο- ιεπ ΜΜΜ _ $ΚνΡΜ Μ! Τῆ$ Μα
   .την πω νά ΜΜΜ Τήν ηθήσει μέ κάθε ΤΜ° ως, χώρα Με 2116 Μο" "μέ ι °υυΜξω" νά τελειώσει ή ΜΜΜ καί παρω.
Η εφαρμογή του σου· οικω νε Με από τήν κρίση. Μάς ώστε να Μωρήσει ο λαός της πού ἀπό?ωἙ"Μ°ω ἔ°ΜΜἑ"Μ”ιἀ'8Μ λούν: «Κάνετε με Μι Καί δέν μ·
κου ΌΡΟΙ! Μαν η ήπιο αναγγέλλσιτ λοιπόν τήν είδηση σάν συνδέεται με είλικρινή φιλία μέ τόνλαό βιο Μα ώ' ἩΜαπ ω να μας βλέπουνοί ξένοι σάν ζηπο“ η 9θωμονική αυτα νάπΜΜ να ΜΜΜ Μ πω ση- Τῆ9 Ρωσσ- Κα!ΜρΥια ΤΜ ΠΕ ω πμοη[χμ ω ῆΜεε Τωρἶἶ "ω Μο Μ τιάνους. Ούτε να μας ξεφορτώνονιαι
ἶίΣ:έἑ“ἔἔἑἔέίἔ$ Μ ἡ κυβέρνηση! .  ΜΝ Τό μέλλω Μ άπό Τόν κ, ΚΜωΙΜ° Μα ς¦Μ¦α μέ ΜΜΜ. Με τραβ@ε
να καταρρεύσει. Σελ. 5 ό 'ίΞπ.ἔ>τλι<ἶΞΤεσ:ιεΗ εσείς προσωπικά ΜΜῷἩωΐαΜΜ|Μ· :2  οίκο Μ ἐπ;η λιωἘΞΞἔω“ πωἔ
τ ν κ. . πρώτη κουβέντα . . ΜΒ ταχυδρομείου Μ· Μ
πούσᾶςλέειείναιότιήΓαλλία ση- "ῶ"°"°'"1ν Μωβ ΜαωωωΤωπωω ΜΜ6ωΜχιωΜωω
Ξ ε ρίζα τήν 'Ελλάδα καί ω καταβάλλει Βούληση για συμπαράσταση, νέα πεντοδόλλαρο μέσα στό Μ μείνει από αξιοπρέπεια. ΑνοΑ1οῇε,
κάθε προσπαθεια για να βοηθήσει μέ στήριξη καί βοήθεια μας έχουν προ- μέτήν ἐπιστολή τηςή θεία Ντίναάπό
ΜΜΜωΜΜΜΧΜ να, σκάι Μ Μανουέλ Με, Μ Μο- ωΜομπναΜω Μια 8η- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
θ ?71ί08 701188