Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π πιέιππ ιππ ΜΜΜ,
ΕΥΠ( 'ΝΒ'"( ""0 'Β 'ΜΜΜ'
ιο" ΣαΒΒαιοκύριακου
`|·φ"
7 Ο  ΔιπΒππιε πκπιιπ.·..Ί
Πέταῆο
Μι: Ο· Αρενε5,
Μο: ΜΜΜ,
ΜΜΜ κ
0,τι ιιει5
επΔοΜΑΔιΑιΔ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΝιιΜεΡΩΣιι 25. 06. ποιό Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 786 ι. [ή  4' ω, ο” 4641
(3¦5€ ΜΕ 'ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
οι·ικοι Νο ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣ|ΛΕ|Ο
πππκππει πππππκιπ...
ΙΜ-Ι5
ΑΜΘ· “Α Μ" ω"Β'0|(0"8|0|' εε“φΜ·
ΤΟΝ ΪΣ'ΠΡΑ οι κρίαει8 πανικού
Η Κ'ΝΗΣΗ
ο κΑΜΕΡοΝ ΦΕγι·Ει
ΤΩΝ “53» ι-ι ΕΕ κΑγΔΩΝιΖΕΜι
γρ μμὲ εΧ|Τἶ
"αιιιΜω"α 
πωπω ιπιι 
κ"":Ε"" . ά  «Έχωπικπιωιιπ 
ΜιΑ πωπω ὰ ά ά ΠΙΟ' ΜΜΜ ΜΗ»
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Μπα, ΟΣκωῖἱα και Β. |ρλανδἱα μιλούν
για απόσχιση Ο Νιὁμινα
Έν . με απρόσμενε5 εξελίξει5 · Κραχ
°Ρ°κρ" κε' σπα χρηματιαῖἡρια · Οι εΠιΠιὡαει5
καιπο καλοκαιρι για παν ελλαδα
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ρ|ΧΝΕ| Δ|ΧΤΥΑ ΜΕ 3 ΔΟΛΩΜΑΤΑ
Το εκλογικό πρικ
με ιοιι5 Ι7αριιδεε
Δ|ΚΑ|ΟΜΑ ψΗΦΟΥ Δ|ΠΛΟΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ η
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ Ε|ΣΑΓΟΓΗ ΣΤΑ ΑΕ' ΧΟΡ|Σ ΕΞΕΤΑΣΕ|Σ 34
_·  εἰ· ΠΜοΣοΥι! ο  
 'ι  4.ο^Ο' -“