Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ο Γιώργος
 Αμβροοίου
σχολιοζει
Ο Σελ-3
"Θέλουμε λίγο Ι
ί από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους" ί έ ρ
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ ?28 - ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΛΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
Ο Ολ] Υ ύ τῷ
.του ο .ο Η. 
2/ " ο τ έ #7/ `°“χ!]
τι τ  
Η ε Κ  Π ¦ἶῆ ή? κ°ῖτπ ῇῇ ρ  ΠΟ το έ τ
τη _ ο τι Η ο Η Η Η Η Η Η τι τι τ Ή  ι ο  κι τι τ Η τι ρ ι
.ο Χ, `χ___./τ`] ΧΜ/τ`ι Κι`// Χι ςέ// Κκι_ἐ// Ν.`_//τῳ Κέ?  `»έ¦Λ_έ__/ Χμμμ κι»
Οι! μι
Ο Μεγάλή επιτυχία του Τμήματος Λσφαλείας
Καρδίτσας που συνέλαβε δυο κατοίκους
Θεσσαλονίκής που σε ένα πρωινό προσπάθήσαν
να αποσπάσουν χρήματα από 29 ήλικιωμένους
Καρδιτσιώτες...
Ο Τήλεφωνουσαν στους ήλικιωμένους
προσποιουμενοι τον αστυνομικό και τους
ζήτουσαν χρήματα (από 25.000 έως 50.000 €)
για να απεμπλέξουν συγγενικό τους πρόσωπο
από δήθεν θανατήφόρο τροχαίο ατυχήμα
Ο απο
Ο Τους συνέλαβαν έξω από τήν Κτήνιατρική σχολή¦ όταν έδωσαν ραντεβου με
συμπολίτπ μας για να τους παραδώσει 4.300€
τ80μήεἰ ὁήμἶ_ “ ἔ““ἶτόχδξἶ-ὁ-.-ἑδἔ7ιἔιλό““ἶ
Ο Οι τιμές κατρακυλοήν από τα 22 λεπτά στα Η λεπτά και
ικάτω και μάλιστα έχουμε το παράδοξο φαινόμενο των
¦ ανοιχτών τιμών
¦ · Λν και δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα οι τελικές τιμές για
¦το σκλήρό σιτάρι¦ φαίνεται πως θα κυμανθουν στα 20 λεπτά/
ι κιλό
¦ · ππι>πΜΒπΣπ ΤήΣ ΜποπιπΣ Ο κι ι ¦
Ε----------------- - - - - - - -------------------|
ῇ@ῳὴΞ©ΞΞι:©ι::ι:ιι_ιι:ιι:τ:ιτ::ιτ:τ::ιι:ιήτΞΞιι:ιὴι:ιι:._ὴ:ι:ιτ:τ:ι::ιι:ιι:ῳΞὴι::ι._τ::ιτ:Ξι:Ξιι:ιι:ῳ:ιι:ιι::ιι:Ξῇ:ι:ιι:©ι::ιι:ὴι:ιι:ι:ιτ::ι©:ιΞι:ὴΞ:ιΞὴΞ:ῳΞΞ©Π
_ ι .. ή η ἐκ τῇ
' “ ι ` ΥθΞ  Η ο ο Νο 0 ΚΕΧ|Τ;
. Ο Η Βρετανία μετά από 43 χρόνια έγινε ή πρώτή χώρα στήν ιστορία
° ` τής Ευρωπαϊκής Ένωσής που ανοίγει τήν πόρτα τής εξόδου¦ με άγνωστες συνέπειες τόσο στήν ίδια όσο και τήν υπόλοιπή Ευρώπή
· Το κεντρικό ε ρώτήμα που απασχολεί πλέον τους 'Ελλήνες μετά το
ΒΒΕΧΙΤ¦ είναι αν αυτό καθιστά πιθανότερο ένα ΟΒΕΧΙ'Ι'¦ ή αν αντιθέτως κλειδώνει τήν παραμονή τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή Ένωσή
και αυτόματα ισχυροποιεί τήν διαπραγματευτική τής θέσή Ο Σελ- θ
π@ῳῳῳῳῳτλιῳΩῳ;ιῳΞΞιπ:ῳῳῳῳ:ιτ_ιῳῳῳῳΞΞΞῳῳῳῳῳῳῳΞ:τ:Ξῷ:ιΞπῳτ;ιΕιτ:ιι:ιι:ιι:ιι:ΞΩΞΩ:ιΞπῳτ;ιΕιΕιΞιτ:ιι:ιι:τ:ι:τ;ιι::ιΞπῳΕι:ιι::ιτ:ι:ι:ιτ:ι:ιτ;ιι:ΞΩῳΞΞΞ
νει ή ~μελέτή αστικής 
ή· ρ σὲ
Ι ακ ` /~/ΐχ κή( || χ; |/τππγ Υπ “χ ή κ 3πκ[ὴ [ὴ/τ7 [τν-π /]τ Ἡ 7/ΐχγ ί·ῖ- /ΐΝ 7/ τἶτχ [_τ Ε
τρωωο Μουτ ρου τους ο πουπτολυοιΠ! Πολου Ο 
μ] ω ω μ]
 Η ΜΒΜ, οοιιοιιζοι γιο |3ιι τροπο
 τις πράος τιις ιιροοιρορος...
 - Διιλώυτε ευριμετοχιί γιοι ντι κερδίσετε
.- το  σερ- .. · το 
 εντελως 
σε πολυτελή ξενοδοχείο
Π ι Ο Γ
·$=7› · . -μ ἡ.. _
_ .έ _ Ί : ο ' 
_ Ψ κ' | 
_ Ϊ α ` Ψ ·. ή ' - ν
“ “ ' '
ι ' ί .. Ρ μ.