Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΡΟΜΑ ΡΟΕΙ.ΙΕ, ΑΕ(ΞΕΑΝ, ΡΟΒΤΙ·ΙΝΕΤ · 24-25
ΕΌΟΡ'Α · 4, 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ · '4 ΕΠΕΝΔΥΣΗ): · 26
Αγριο σαφάρι Γιατί κόλλΙιααν Τα μετρητά
για 30 δισ. ευρώ οι αλλαγές στα Δ.Σ. Ν01 εΠιλογή
Η απο
Τώρα οι· 'πιο
ζ ο στις οθόνες σας!
Μονο στο
& ΕΠΕΜΥΣΕΙΣ ΗΒΟ ω
Μ.ευτοΖὸεγ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος '90 · Αρ. Φύλλου 953 ο 24-28 'Μου 2Ο|6 · €'
ΚΑΡΑΝΟΑΕΓκΟΣ · ΙΟ ]&Ρ ΑΒΑΞ · Η ΜΟΤΟΕ Ο". · Η |ΟΝ||(Η ΞΕΝ. · Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ · Η
 '^“;ιΝαΙιοΜοΣ: (:ιιΑ8Η πει  ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ· 10, 13
α'Μγγ
Οί" σπΜροῳ |· ο|κλίμσ ·`71ωιωμΜ · ωρα και την κι· ε