Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: ΠάTAXIS φοροδιαφυγής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΕτεΠιΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
°¦ ΡΟΝΕΝ
8ετ·υτί|μ ΜΒΜ" Ρον" Η¦”|$ Λ.Ε.
Τα.: +30 2 ί ο 6728890
οπο": ίηίο@ροννσ-ηεί|αεετ
Μ.ρωσ-ηε||858τ
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ'ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:920·Αριθμόςφύλλου:26.093
Ελλάδα - Βουλγαρία
Νικόλας Τσαμάζ
ο  διευθύνων σύμβουλος του 0ΤΕ
|'|Λ0ΥΤ0Σ
ΣΤΗΝ ΔΣ|Α
σήμερα στη Ν
Κυριάκος
Μητσοτάκης
πρόεδρος της Ν.Δ.
«Ναι» στην αναθεώρηση.
«ότι» σε αναλογικότερο
εκλογικό νόμο >3ο
Τράπεζες: Στα 3 δισ. έπεσε ο στόχος
για επιστροφή καταθέσεων
Στην επάνοδο καταθέσεων της τάξης των 3 δισ.
ευρώ προσβλέπουν οι τράπεζες έως το τέλος του
έτους, εφόσον διατηρηθεί ένα κλίμα κανονικότητας
στην οικονομία, το οποία διαμορφώνεται μετά την
πρώτη αξιολόγηση. Πρόκεπαι για προσδοκίες
σαφώς πιο «προσγειωμένες» σε σχέση με τις αντίστοιχες στις αρχές του χρόνου, όταν αναμενόταν
γοργή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η επαναφορά
του νναίνετ, πάντως, ηδη έχει αποτελέσματα από
πλευράς ρευστότητας, αφου το όριο του ΕΤΑ υποχωρεί κατά 7 δισ. ευρώ με αποφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. >ί 5
Κέρδη 5* φέρνουν
τα ξενοδοχεία β' κατηγορίας
Μπορεί τα ξενοδοχεία πολυτελείας να υπόσχονται
ονειρικές απολαύσεις, ωστόσο τα ξενοδοχεία β'
κατηγορίας είναι αυτό που προσφέρουν πραγματική ικανοποίηση στους... μετόχους τους. Αυτό
προκύπτει από σχετική μελέτη της ΚΑΡ, η οποία
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ξενοδοχεία β'
κατηγορίας εμφανΖουν το υψηλότερο ποσοστό
μικτού κέρδους και καλύτερο δείκτη απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων σε συγκριση με τα ξενοδοχεία
πολυτελείας. >ί ο
Τα ανοικτά μέτωπα για τα εργασιακά
«Η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά θα είναι ιδιαίτερα σκληρή, ειδικό με τους εκπροσώπους του
ΔΝΤ», συμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, ο
οποίος δηλώνει χαρακτηριστικό ότι το «ΔΝΤ εκφράζει τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις και
ζητάει αίμα». >6
Λ|Ρ|ΑΝ|Α: ΝΕΑ 48ΩΡ|·| Α|'|ΕΡ|'|Α
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ Η 0Ρ|ΥΛΕ >13
ΚΤΗΜΑ: ΠΩΣ ΦΑ Δ|ΕΝΕΡΓ0ΥΝΤΑ|
Ο' Φ0Ρ0Λ0Γ||(ΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕ|Σ >11
Μ ένθετο
_--Μ"...
μασ με τη «Ν»
Ηλεκτρονική διασύνδεσή των ταμειακών μήΧανών με τή ΠΠΣ και σκαταθεσή στοιχείων
ΠαΤΑΧΙ8 τρσ ροδιατρυγής
Τι μέτρα Προωθεί ή κα βέ ρνήσή με τσ ν|σΧ καταΠσλέμήσής του λαθ ρεμΠσ ρίου
Μέτρα για τήν αντιμετώΠισή τής φοροδιαφυγής Που διαΠραττεται μέσω
τής μή έκδοσής φορολογικών στοιΧείων ή τής έκδοσής ανακριβών φορολογικών στοιΧείων σΧεδιαζει να συμΠεριλόβει το υΠ. Οήςονομή<ών στο ν|σΧ
για τήν καταΠολέμήσή του λαθρεμΠορίου καΠνικών Προϊόντων. Σύμφωνα με Πλήροφορίες τής «Ν», στο τελικό
κείμενο του ν/σΧ, θα ενταΧθούν διατάξεις Που θα ΠροβλέΠουν τήν ήλεκτρονιιαἰ διασύνδεσή των ταμειακών
μήΧανών και των λοιήών ήλεκτρονικών φορολογικών μήΧανισμών των ετήΧειρήσεων με τις Πλήροφο ριακές υήοδομές τής ΠΠΣ, καθώς εΠίσής την υήοΧρέωσή των εΠιτήδευματιών Που δεν
έΧουν ταμειακές μήΧανές ή αλλους φορολογικούς μήΧανισμούς να διαβιβαζουν ήλεκτρονικό στή ΠΠΣ τα στοιΧεία των τιμολογίων και των αΠοδείξεων Που εκδίδουν. Στο ίδιο ν/σΧ θα
ενταΧθεί και μια όλλή διάταξή με τήν
οΠοία θα αυξανεται αΠό 10 σε 30 μέρες το Χρονικό Περιθώριο για τή δήλωσή μεταβολών στο ΤΑΧΙ8. Πλήρο- 4
φορίες αναφέρουν ότι στο ίδιο ν/σΧ εξε- .ο
ταζεται να ενταΧθούν και οι ρυθμίσεις
Που θα ΠροβλέΠουν τήν εΠαναφσρό
των Προστίμων για τή μή έκδοσή ή την
ανακριβή έκδοσή αΠοδείξεων και λοιΠών φορολογικών στσιΧείων. >3
 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
_ _ _ Πανω αΠό40 «ναι» ή «όΧι»
¦ είΠαν οι Ευ ρωΠαίσι
σε 44 Χρόνια
---.ὶτ-.·
-ν"""'
 Δ γ εἐ γ
κάλπες στη Η. Βρετανία
Η εΠόμενή μέ ρα φέρνει αλλαγές στήν Ευ ρώΠή
ί22, 28
[διαπραγμάτευση] Η Κριστίν Λαγκόρντ αντιδ ρα στον οδικό Χόρτή - Η Γερμανία αμφισβήτεί το Ταμείο
ΔΝΤ νε Ευ ρωζωνή για τσ ελλήνικό Χρέος
Καθαριστικοί θα είναι οι εΠόμενσι μήνες για τήν ελαφρυνσή του δήμόσιου Χρέους, με δεδομένο Πλέον ότι ο
οδικός Χαρτής Που ενέκριναν οι
υΠου ργοί Οικονομικών τής Ευ ρωζώ
νής στις 24 Μαΐου δεν αΠοτελεί λύσή για τήν εΠικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκαρντ. Το ΔΝΤ αμφισβήτείται Πλέον
αΠό τις Χώρες Που το εΠέβαλαν, κυρίως τή Γερμανία, Που το 2010 για να
Πείσει το κοινοβούλιό τής να εγκρίνει το Πρώτο ελλήνικό μνήμόνιο έβαλε στο «βαγόνι» και τον διεθνή οργανισμό, ως κατοΧο τής αΠαραίτήτής
τεΧνογνωσίας στήν εΠοΠτεία Προγραμματών. >4
[ιδιωτικοποιήσεις]
ΤεμαΧι”ζεται
Μ, και Πωλείται
9.9% Π 
'Ατομα ηλικίας 65 ετών και άνω
Ποσοστά πληθυσμοί· σε υλική στέρηση
Παιδια έως και ί 7 ετών
διαοτάοας λαμβάνει η 2005
παιδική φτώχεια στην
Ελλάδα, η οποία
εξακολουθεί να κινείται 2015
ανοδικά ακόμη και ας
χροΜ "ο" η Μ 2005
τάση είναι πειστική για
τους δέκα της
φτώχειας. >5 20ι 5
Σε τεμαΧια, τελικώς, θα αΠοι5,2% κρατικοΠοιήθεί και ή ΔΕΗ, με
εΠιτόΧυνσή μαλιστα των διαΤΘ" δικασιών. Ο εΠικεφαλής τής
εταιρείας Μανώλής Παναγιωτόκής δήλωσε Χθες ότι θα δή235% μιουργήσει μικρές εταιρείες
Προς Πώλήσή. >7
'Ατομα ηλικίας ί8 έως 64 ετών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα