Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
24 06
ϊ 5; Ε|ΔΗΣΕ|Σ - ΣΧΟΑ|Α - ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ
«Μ|ΛΟΥΝ»
Ο' ΑΡ|ΟΜΟ|
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΑΤΟ
ΣΤΑΤ|ΣΤ|ΚΟ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ '
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
ΤΗΣ Δ|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π|ΣΤΩΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡ|ΟΩΡ|Ο ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΖΗΤΗΣΕ
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΤΟΥΤΖ|ΑΡΗ ΠΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ|
ΠΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ·· Σελ 10,11
Ύ ©Β` %χκ` “'”`
Τα” ·
' ΣΑΡΛΗΣ (ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 95,5):
«ΑΝ ΜΕ|ΝΕ| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΑ ΣΚΟΤΩΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΧΕ|ΜΩΝΑ»
κΑΕ ι·ιΑΟκ
ΣΚΟ ΡΔ|ΛΗΣ
ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑ|Ο
ΣΕΝΤΕΡ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕ| ΣΤΑΘΕΡΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|Α
' ΣΤΑ ΥΠΟΨΗ Ο ΤΡ|ΠΟΝΤΟΣ
«ΜΠΟΜΠΕΡ» ΣΠΕΝΣΕΡ
ΜΠΑΤΕΡΦ|ΛΝΤ
ΜΕΤΡΟΥΝ
ΔΥΝΑΜΕ|Σ
Ο' ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕ|Σ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡ|Σ|ΜΗ ΠΣ.
' «ΝΤΟΥ» ΣΔΟΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕ|Α
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔ|ΑΣ
Μ Σελ 16
.(ΣκΑΝΑι·Ει»!  =ΜΤΑΛωΑ «ΜΗΝ
ΝΤΑΝΤιΟ
Ο ΑΡΗΣ ΑΣΧΟΛΕ|ΤΑ| ΜΕ
ΤΟΝ 27χΡΟΝΟ ΤΑΑΑΟ ΕΤιιΟΕΤικΟ
ιιΟγ ΑΤΟΝιΣΕΤΑι ΣΤιιΝ κΡΕιΕι'Τ
α ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟγ ΕιΝΑι ΤΡΑΝΝΕΝΟ
ΣΤιι ΑιΣΤΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΝ ΝΤΕΣΟ
 ι-ιχιΑι-ι
/  Χ ΣΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ ο ΧΑΓΚ|ΝΣ 
κ “ ·7 Ϊ
 α ε. 9 7 · ^;ἔἔκΐ=ὲ Ει·Νι-ιΝΕγΕι 
Ε. ν ~  π ..κ ΤΑ.. ΤΑΤΤΟΟ*
πε» /· “Χ¦“ 2-Ο ΕΤιιΤι-ιΣ
 “ .κ · Τ|ΓΡ^ΦΕ| ` » Παρασκήνια
ι 7 ς· ΚΟΛΟΜΒ|ΑΣ Ι
Ό ` ΟΞΕΝΟΣ »|ιιΒΤΕΟΤΕΜ .4 4/
' Χ ΤΥΠΟΣ 7 Τ! » Πολιτική
48 :ι
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 |ΟΥΝ|ΟΥ 2016 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1086 Τ|ΜΗ: 1,30 €
Οι “ΝΕ  ΣΤΗΝΤῖΟΥἶΜΠΑ(18.3Ο) ι-ι ι·ιΕΟΤι-ι
Τ ; · ` ~ _ ΑΤΟΝΛκΟΣ_ΝΟ ι·ιΕΟΤιΟΝι-ιΣι-ι
 ΤΟγΣἐΤΕΕιΣ ΝΕΟΑΤιΟκΤι-ιΟΕΝΤΕΣ
ΤΕΜ' Ο.  ότό5 Οι ΣάΧΟφ
' ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝ|Α... ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ Γ|Α
ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
' ΣΤΕΝΤ ΜΠῇ Ο ΚΡΕΣΠΟ, ΨΑΧΝΟΥΝ
ΟΜΩΣ ΚΑ| Γ|Α ΚΑΤ' ΚΑΛΥΤΕΡΟ
' ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ| Ο ΑΥΣΤΡ|ΑΚΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΡΟΤΠΟΥΛΕΡ
έ ᾶΝΟΝΕΝΟΣ
Ρ ιχΕΑ ΝΕ
ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΕΟΥΣ
ΠΟΥ... ΔΕ|ΓΜΑΤ|ΣΕ
ΣΤΗΝ Κ|ΝΑ
ΣΑΧΟΦ:
ΟΑ Μ|ΛΗΣΩ
`_ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
' ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ
Γ|Α ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝ|Α
ΚΑ| |ΤΑΛ|Α
' 1.ΟΟΟ Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ
ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ|ΩΡΓΟ
ΣΑΒΒ|ΔΗ
Μ Σελ 4-9,47,48
ΥΟ|-|.ΕΥ: ΑΥΛΑ|Α ΨΟΝΣΟ |.ΕΑΟΟΕ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ Ρ|ΚΟ ΣΗΜΕΡΑ (21.ΟΟ) ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ|Ο
` ΚΑΕ ΑΡΗΣ
Τ” Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΟΕ|ΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Γ|Α ΤΟΝ ΟΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΠ|ΔΗ
 |'|Α ΚΑΒΒΑΔΑ
σ  ) Κ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΟΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΑΟΕΣΕ| . ιΣΩΣ κΑι ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΑΟογΝ
Μ·  Η Τ Τ Το 1,2 εκΑΤ_ ΠΑ Το κκ. ὶἐ Ο Οι «κιΤΡιΝΟι» ΑΝ ΜΠΟΡΕι ΝΑ ΤιΝΕι
/ :Ι :Δ Τ _ "ΑΣΤΡωγΜ°Σ ("ΠΜΡ°“5 95,5» Α: :χ ΤΟ ΟΕΑι. ΜΕ ΤΟΝ 25χΡΟΝΟ ΣΕΝΤΕΡ
ΠΜ Ο; Τ  «ΣΕ ΑΧΑΕΤΟΤΡΑΦιιΤΑ ΝΕΡΑ  ^"°"^κ"""^' ο ΜΓκ'"Σ
Ο: γ › ΑΝ ΔΕΝ κΑΑγΦΟΕι ΤΟ ιιΟΣΟ» Χ Μ Ο ΚΡΕ0ΥΣ ΕΦΥΓΕ.
Σελ 12,13 Μ Ο ΣΑΣΑ ΕΡΧΕΤΑι;
ΒΕΡΟ|Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑ| Ο| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΕΚΠΛΗΞΗ ' ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ: ΤΕΛΟΣ ΜΕ Σ|ΛΒΑ, ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΣΑΝΤΣΕΟ!