Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Η ογεΦΔ πεκΔΡΕι Πο Αμ·-ΜΑιΕΜ 
 τοπ «ΖΠΣ|ΜΛΔΕΣ» Ε~Γ Μι εχει  ν· Ψ Η
Μάνς του
«ΔικέΦςιλομ»
με μεταγραφή
τικό το Μινω
ωι>Νι
«ΚΟΦΤΗ»
ο Ζ|ΛΜΠΕΡΤ0
Βγο'νει μπροστό
ο Βροζιῆιόνοε
στο μεταγραφικό
Παίρνει
δύο Μίκτες
με τα λεφτά
ιιοιι γλύτωσε
από ΣύντσεΒ
Τι κερδίζει ο ΠΑΟ
με την οιιοχὡριτοη
του 'στιονού Σεῆ. Δ
ή _ΕΡ° ν Ν
- ΜΑΜ
(( - » «ΜΜΜ»
| .. |
···· '_ .
η Η _
ΜΜΕ Με ΠΡΑ
ΜΜΜ υ
ΜΜΜ τεν :Μάρτ τελικού ΜΜὲΐἐΜ°"Μ
...ΔΗΜΩΝ Α ΕιΔικΑ ΛΣ
εε.:::::““ 3) “ρω σκόρερ! ΣΓΒγ ΕυΒ% ΜΜΜ
«Πρόσινω$»
β . Ο ΜΠΛΓΕΒιΤΣ · 
κ Μ ' « » .
ΣΤΗΝ... /“   (("Α'ΖΕ|Ά|»
" "ΜΕ ζ: ΛΟΓΩ ιογ ιιΜογΡ ΜΜΜ"
ρ Οι... συγκρίσει5 Πω. Θε] μΓιορει
Ό ,Δ νο Μένει τωρα ο Μεῆισοονι6η5
ΜΗΝΥΜΑ
ΠΛΡΛΜΠΝΗΣ
ΤΜ ΜΠΕΡΝ(
ΠΠ" "Μ
Το Ειττο δεν του Σω 4 . ,
φέρνε| "ρότσσΠ·” ' "ω8 ο σν0'ξε
τον... δρόμο στην άΕνωση» |