Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
. ·-  Υ. . λ ι
ὁ.| ή τ. ι ·_
ι ¦ π ι ι Ρ _ 3 γ
. Ο! ?Ξ θ “ 7 ἔΐἘἶ Σὲ”
  .την αιθοοσα; αλλα'_και.αιτο τον ορσφ 4 ί
·7 ττ·μ_<7·°_-· -ΐὲ·ἔ  γ εε· <εγκώ·θῇ:γῇν€`ιΪρ@μ_νἑλευση; 
.535 οι £κΠρ©σώΠ0ιἙ00;ΤὐΠω· Δωσε.
 αντι6ρ66η1οηο:τὸν'ιιΣΑτ3 ιιλιιιικοΣ
ΔΠΕ|ΛΕΣ ΣΕ ΕΠΣῖγι|α να μην δώσουν
 Π· ί το «Παρών», αν`6εν έΧο_υντιροθεσῆ -~
κι·ισιιιιι ιιειιιι για τον   Ψ ΦΠ.Φι00“ι νηέ9.Ἐ99ω9ΦΝ09 ·
Μεῶιαωύ στον και .  ;· 7Χρυσιμ0Π9·0Μ Με το Με .
: <.#ιτιεσιι5;`ετιειὁιι σημερα σε·αντιθεσιτ_ :_4
` Γρόφ£|0Τ^Σ0ΣΪΣ^ΪΛΛΗΣ Σελ.32 ,;,  ίου  '
Ϊῦμσι ψηφοφοριεἐειναι_φανερέ5 ' .ή
_ - ."¦
.-`~ ..κ τ". ί' · ·'  "
. ώ. . . ὲ
Δ-· ι .ιι - . .
ὅ ._ ·. 'Έ .Η ··< `
ι  γ:: ·· ι _ _ ι
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
Παραιτήθηκε κι έφυγε Μο την Προετοιμασία ο Σίλβα μια μέρα ιτροέ6ροΠ“τῆἔΕΠΣ^ΓΝΛ  γ
μετα τον Γεωργατο και όσο μετα τον Ρομιιέρτο · Τελικα, τοοε ΔΗΜΗΤΡΗ Γ|ΔΡΕΝΗ, στι1ν_ε<ΩΡΛ»
έστειλε στον... ψυχιατρο, τι «φαω» ααα την ΑΕΚ στο κοιιελλο Κω στον-ΔΗΜΗΤρΗ©ἙοΔΩρογ
«ΕΡΧΕΤΑ' στην Αθανα ο Μιταλντέ»,
οιτοστιιριζουν οι "αλλοι, αλλα δεν
ειναι τοσο Πολύ αροχωριιμένο,
αφοο δεν έχει τελειώσει του
Τζούριτ5 ενώ στιαρχει και μια ακομα
τιερἱιττωσιι σου εξεταζεται για την
ειτιθεσιι · Ο Εμιιεγκουε δειχνει αυτα
τα στιγμτι, να ειναι Πιο μαροστα ατιο
τουε |νσοι)α και Σι8, για αριστερα
"ειΒιιριιιιαι Με" 500 αΜνεὡαεις ο 
στον Ωω"... ν.!!Ι---!“Πιιιιερα ι
νεα ειιοιιιι στον ΕΣΝΕ
...ΠΔ ΤΗΝ ΔΝΔκοιινΩΣι-ι
ΣΤ|Σ ΊΟ/5 ΚΔ' ΥΣΤΕΡΔ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΓΓΕ^|Δ ΤΗΣ ΔΕΚ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΤΑ Δ'ΔΡΚΕ'ΔΣ