Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γραφει ο απεσταπμενος του ·ωΤοΞ·
ο Π), στο ΜΝΓΚΕΝΟΞΜΤ ΑΛΕΞΗΣ ωραια”
το" ΣΠ°Ρ
Δ/μτ ής: ο. ΝικοΠα'ι'6ιις
Μυουντιις ΣΜ6ξεΜ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΜΜ' του Ο ΑΩ. 45987
ο να” Με"
τον ΚΜ Δουρεκα
ττιιμ μνττοιΜ
Η χειρα·υια με τους οπμοσισγρα0ους μετα το τεΠος τας
πρωινο *
Ο· εσκαγε π... βόμβα κι" αργότερα ο Το Ψ ο
Η τεΠικα αποοειχοπκε χειραψια
' ..^ ι ειχε σώσει
τον εντατιώαπ ότι θα τα εαναΠεγαμε
. οεν εποε σε ότι
. · να ρ
εΦπμεριοών μετα τις προπονιισεις
τους ο"... _ των
μ το απογευμα!
ιι αοριστοΠονια
του ΠορτογαΑου περι
·προσώπικών πανω". ο οποιος
που· τπν παραιτιισιι του τον
πρώτιι μερα τπς προετοιμασιαςι οι
παΠινώοιες που του χρεώνουν οι
Πειραιώτες και π περιεργα
σιγουρια του πορτοναΠικοα
Μιτου πως ων θα έμενε στον
ααυμπιακα
·ΠΑ·ΑιῖμΜεΠοτΑΠο το Αε·οΠπΑΠο
Πριν καν αναχωρήσει ιι
αποατοΑιι για τπν
Αυστρια ειχε προκύψει το
·0εμα·. με τους ·ερυαροΠευκους- να ειναι
ενομεροι απο ταν
ΠορταναΑο για τις
προοεοεις του
ο||ΑΑ'ΥΩ 'Α' του 'ΑΥ'° ΜΟΥ 'ΑΩ 'Α' ΚΑΝΟ·
ΠιαΒαστε τι ειπε στπ συναντπσιι του με ταν που" Βρεντζο
τπν Τριτπ στο Ρεντπ ο πρώπν τεχνικας του ορυΠου. ο οποιος
μετερπ στο Λανγκεν0εΠντ περιμενοντας τπν... σαπαΑΑαγπ.
του οπως οι φανταροι...
Ο' 85· σ'ΡΥ·Ρ°Α'Υ"¦·
Μ'·'! τον ΜΑΡΚΟ
οι σπουοαιες επιοοαεις
ατα Σουπερ Αιγκα. το επικό οιπΠα
ατα Εμιρειτς. τα 0-3 απο τπν
ΜΗ!! ?Ο" Ρ°ΜΠ¦Ρῖ°. Ο '|ΑΒ·
ΜΜΜ οικειοοεαπς αποχώρπαπ μεσα με
Πιγα του" για τον οΠυμπιακο ο Πρώτα ο
Ρομπέρτο που αυτοαροταοπκε στον
οπορες ιτο αποκαΠυυε ο ιοιος οταν _
παπας:
“Δεν μπορεις
να ιιαιἙεις
Παρουσιασιι του· και τώρα ο _ . ° . "Μ
Πορτογαπος τεχνικός που ¦¦¦ω¦ π τπν Αντεραεχτ και ιι πως· του
ρεγετω οι' ..Παω εννοια για ένα ως" Μπανιου ο Η αναοε·Ξπ του
ΦορτοΟνιι σε ανετα. αΑΠα και οι
αποτυχπμενες προσωπικες
ΜιΠογες παικτών
με αβεβαιότπτα·
τι· Σαουεαμπταν ο το .πιο των
Φορτουνπ. αμαρ και Ντα Κόστα
στον τα·- μεσο Μιτου
Γραφει ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΛΑΣ ιοεῆιοα ιο)
| ¦ῖ°Ν ῖ¦||Κ° τον ΚΟ"| ΑΜ¦Ρ|ΚΛ Η ΠΜ"
Η εανικιι χιΠιις νικιιοε 2-ο τπν
κοΠσμρια. υστερα απο ενα ματς που
οιακοππκε για 2.5 ώρες τον..
απιστευτα σΟοοριις καταινιοας
Προογιιοιικε στο 7'
με κοντινο σουτ του Αρανκις
και οιπΠασιοοε τις επιτυχίες τας
στο τι' με παασε του ΦουενσαΠιοα ο
οι καεομριανοι εμειναν με οι"
παικτες στο τις οογώ αποροπιις
του καρΠος ταντσες
Η παρεα του ΑΠεεις :αντσες σε
συναντιισει στον παω τπν
Αργεντινή του ΛιονεΠ μια”
ο ΑΜΒς Σαντσες ΜΜΜ!" τον ακορερ
ΜΜΜ. ενώ ο· ΜΜΜ τους ποντικι
κανανικα στο ποατο του το πρωι
ήταν ο ΠορτογαΠος. εχοντας
·αιώσει· τους παικτες με
πραγραμμα για τπ ματια." τας
Φυσικής καταστασπς
ειχε ποπ τρεΕιμο.
αρκετες αοκιιοεις
χωρις μπαΠα και
του· για τους
τερματοοααακες
Α" Ο' ΜΙ' 'Α' 'ΝΒΑ
¦¦ τχετιι 'Ξ ΠΕΠ'
ετα ξεκινπμα τιις προετοιμοοιας ειχε ενπμερώσει
τους παικτες ατι το ο-:-τ-·ι
σα ήταν και Φετος το
συστιιμο που ο· προτιμουσε · Πανυ σε αυτο
ΜΜΜ το πρώτο αιιιμερο
Μαπιστα.
ιιαρακοααυοουοε απο το
προγραμμα οπως συνιι0ι8ε
απο το κεντρο του γιιπεοου.
εχοντας συνεχώς απο· ταις
συνεργατες του και οινοντας σε
οΠους τιιν εντυΠώσα οτι οεν
μπιιρχε το παραμικρο
ΠροεΑιιμαι
Ο 'Ρ¦"'¦0¦ "Ο Α'|'0|Ν·¦Ε ¦Ἐ·'¦ "Π|'ῖ¦¦
ουτε οι _ Γ * ειχαν παρει το... ._
που ου ακοοουοουσε με τπν
ΜΜΜ στον τεχνικα
ιιγεοια ο ο οιευουνων
συωουαος τιις ΠΑΕ
Βρισκεται στον
Αυστρια και το ι
ῖ¦:¦¦Ρ'¦ ΠΑΠΙ":
¦ΞΡ·"· τοπ αικτο·
οι οΠῆταν. Μανιατπς. Με" και
τσορι ειχαν συνεργαστει με τον νεο '
ΜΜΜ” τεχνικα του οκυμπιακου τπν
χ τνιιμἑοΜ8 'ως περιοοο που οταν Μποστ
Ι παικτες για τις του μου"
εΕεπιεεις
-"'Μ0 Μ' ΚΑΡΜΑΑμεσυς επιασε οσμΠεια ο
αικτορ στο Ααννκενοεοντ
και οτπν πρώτπ του
ομοια προς τους παικτες
Μτιιαε να εχουν αυτα το
ουσ στοιχεια για να παει
κακα π χρονια
Μαζι του τα” και τον
κουνιαοο του... ΜιτσεΠ.
καρο” Αομενγκο. ο οποιος
ειχε αποχωριισει με τον
αικτορ το καΑοκαιρι του το"
ο :το τεχνικα τιμ και ο επι
χρονια γυμναστιις τας
:εμιαΠπς. κατω
αουοεια
και στον τακτική
των τροπο με τον οποιο ιι
ομασα που αμυνεται μπορει
να βγει οτπν επιοεσπ εριξε
ωρας ο μια” οταν
απογευματινή
προπονιιοπ
τον: ¦ΠΞιΛΞ ΠΑ... Ν'ΝΑ!
Νεος προπανπτιις στον
οπυμπιακο και κατα συνεπεια
απτο στι· προετοιμασιας για
τους ·ερυοροΠευκους· ο Με
το ακαππμερα· τρεειμο στα
Βουνο του ΑανγκενωΜτ για
ενα ·5Πεπτο
ΚαταΠονΠμενοι ΛΡΧ|¦¦ ϊ· "Ε" Η "ΕΤ
' οι _ κ Για ώρα ο ^. τα
Μμκοι· μετα το αιωρσ ειπε με τον Φορτουνπ ο Ξεχώριστιι
προγραμα που πταν ρου· κουβεντα επιασε στο τεΠος τιις προποκαι χωρις οιαπειμμαι ' νπαπς και με τους παω. κασαμι
κΑι ο ΜΜΜ ΠΜ ΜΗΝΑ
ο ισπανος επικεοαΠιις του
-ερυοροΠευκου· τμήματος
οκαουτινγκ
συνοοευε
ΠΕΠ ΕΥ"|"ῖ|'°"ΚΞ
Η! 'Ο" ¦'“'|
”στον ο Βικτορ εφτασε οτα
Εενοοοχειο. ο ΠορτογαΠσς
ειχε με" Φυγει για το
κανονικα
αεροορομια ο Ποιες οι τεαευ- Η' προπονιιοπκε τα
ταιες ατοκες του πρῶπν ΜΝΚ" απανευμα ο ΣΗΜΑ.
τεχνικομ των Πειραιωτών στους αι· ξεπερνώντας τον
.ἐς και οι εε· τ
ανκοπιες στον καοενα
ρίξουν το αυτα” και τπς Νους
ο .τεπι£ια ο ι
Ε¦'|'Ε|ΛΛΝ "Ό ¦Δ°Ε ¦ῖΗΝ ΕΠΟ!
Ψ“ΜιΜ
ο Γιώργος ι'κιρτ8κιις: απο
ΟΡΓΗ Μιτου· ΜΑΖΑΡΑΚΗ
αστα!" τι κανει ο
Αιανιοιαστικος
εΜγχος ατπν ομααπανοια
χο” -ι ως ς . ς _.__.. συμβαινουν. αυτο το οιαοτπμο
° ' Π ω 'Μ να" σωμα ο· πως" γινονται ποπαοι εΠεγχοι σε
“β“="ἔ“=Μ¦ξῇ ς καταστασπ ο ο' αντιπρο- δύ0Μ< σουπας
του” τπς εΠο Μπονοιετ·
Αντιορασεις για τον αποκΠειαμο των οπμοσιοΜε." απο τιι να.. ιι οποια ομως θα εχει
αιιευοειος “των -για πρώτα αν· στα Μαν-αοε μνο ακομα" οταν Μπιτ· τιις τΠο
πτιοΑ·χικιι ειαΞκ απο τον Μιρκα εισαγνεΠεα σε οπυμπιακο και Αεκ για ανακοινώσεις ο
μαπα" αυτι' των ηρυ·ροΜΜν· πρσεκμι·ε μτα
Μο εγγραοπ καταγγεΠια των ·κιτρινομαυρυν
Γραφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΝΜΗΤΡ'°' ιοεΠι6α Ε)
Η Ε"|¦ῖΡ°Φ|·| "'°Υ Β"("'°Ρ
Μο χρονια μετα. ο ιαπανος Ξανα οταν
ααυμΠιακο ο Αυτο τπ ωρα για να αναΠαεει
εεοΠοκΑιιρου τον ευσυνπ του παγκου ο Πώς
οι ·ερυορὁΠευκαι· αποΟααισαν να σώσουν τα
·κΠειοια· στον απποτε εσπΜ του Ηιτσεε ο
που τον οιαΠεΕαν στο καυτα ωρα που
περασε απο τον παραιτιιοπ του Μαρκο τα”.
και ενώ οταν χωμα τον ειχαν
πρώτο Φακοι για τιι
Ετπν Αοιινα εκΠεισε ιι
συμφωνια τπν καψω με τον Μρονο
προπανπτιι ο τα συν και τα πουν τιις
επιΠογιις. εναν μανα πριν απο τπ μαχπ των
προκριματικών του τσαμπιονς
Δ|·'°Π "° Μ·
ο καταπΠπ- και ομ·ς εχει Νιν"
καηκε!" °°“" ι' “Μ ° "ΙΩΝ” κτικας πρώτος ιι Μ του ”το με
Σ"° "Μ" γυρος με Μις 2 τον ῖαις Αιμπρεχτς να
"ω ο αν' ιιττες σε ιν ανανι- το" τπ ΜοΠ του
"¦=""=ἔΜ ατικες και ο καταστρο- στον Σπυρο Διαμα' ω: "Μ στα κοιταω με τ ΜΜΜ τπν
Μ · | / νικες. ο καποια” τεταρτπ πμερα τιις
°=Ἡ= και το ήττες που πΜςΜΜΜη του
π" τα; ΜΩΡΗ!" να Μυμπιακουι τοτε
.Μό τα' στοιχισει_τιιν._ πω' Μη "ΜΝ".
"° ,.°”° "ῖΠ'°·Μ τώρα Μι"
977ι|08 852ι50 26
ϊΑΜ"|Ω|Α ΜΕΓΑΛΗ για τους πρωτο* και με ζ
τον ' να γ
' ς και τους ς να
ααΑαζουν αεσεις σαν τα... πουκαμιοα
αποφευκεει
ΠοΑε·ικιι Νασο οχι μαμα, ονΑιτι μαι. ο Αμερι- πιο κρεμα' για τον
σα εχει ο και” κανος Μπι τον κυριοτερο "ΜΝ-ιο ο είναι.πουΠος και στόχο για οι θεου ψ. πιο "απο π ΜςπτΜπ και
παικτες ετοιμους. εεεταζοντοι κ· αΜες ο· πως· Μ. σε
2 να αποΜουν' σε ΠεριΠτώαεις ο του· τιι·σνκ οτι .ωΜ°ω "μια με
γ ¦¦ τοποσ· και αν Μαι κ·ισιος τσακ θα Μ. °ω¦“Μ °ΜμΜ
Ευρώππ αποκτι·ει ηεσώς Μπα" ς" ΜΜΜ
ΑΝΑ"ΚΑ£ῖ|ΚΗ
ἔκ ΞΞΚ0ΥΡΑΣΗ για τον
Πριντεζπ. ώστε να
< κι πσυχασει μια και καΠιι
ή απο τον πεΠματιοια
απανευρωσπ
Ο Μ!Ξ'ῖ|
προτα·πκε χτες και στον
οΠυμπιακο ο Τον παικτπ ω· με"
αποικία" ο Πεαουπακπς. επειοιι
οεν παιζει αμυνα
ορο το παρασκήνιο απο τις εκΠονες τας Πιγκας. με τον Βχρονο ιιρώπν ΠιτσατμποΑιοτα και νυν παοανσντα του κοΑοσσου ”σου να γινεται ο τος προεορος
στο επαγγεΠματικο μπασκετ. οιαοτχομενσς τον Γιώργο ΧαΜατζακπ
ι Λεπτομερειες οτι· υ¦Ω'|' του σατοω
ΚΔ' "|""¦ ΚΑΕ.. 'ΩΠ""¦
Η εανιΜ 78-52 τον τουρκία με
ιιγετΠ τον ΑντετοκουνμΠο και
αποκαουψιι τον Παπαπετρου
'ο Γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο'ΛΕΡΗΣ οποιοι· 'Η
Εξαιρετικος και ο
Κουα” στο Πρώτο οιΠικο Παιχνιοι
τνοιμει του προοουμπιακοιι
τουρνουα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα