Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κγι>ογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγι>οΣ Α. κγΡογ
(1918-1974) η
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ς1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ πι- ή
θανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα κεντρικα
καί βόρεια ὁρεινα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι-7 μπωΦόρ στό Αίγαίο. “Η θερμοκρα
: σία θα Φθασει τούς 36β.
Παρασκευή 24 Τουνίοα 2016
Τό γενέθλιον τού προδρόμου καί βατπιστου 'ιωαννου.
Παναγιώτου νεομ. του Καισαρέως
Σελήνη 20 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου 6.04' - Δύσις αει· ή
Ἀριθμ. φυλ. 4048ί ι Τιμή ι,5ο ε
Ἀμερικής θ, ΤΚ. ί0672, Ἀθήναι, ίπίο@εετίετιεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 3220881 . Με: 210 824807ί
Καταχωρίσεις: 2ί 0 8220482, Συνδρομές: 218 0ί 70870 - 2ί 0 3227670
"Ετος ί28ον
”Οργιο κλοπής
στόν ΦΠΑ
Αύτό πού παρατηρείται έΦέτος, μέ τήν έναρξη τού
καλοκαιριού, δέν έχει προηγούμενο. Σέ όλα σχεδόν
τα θέρετρα -καί όχι μόνον- ή ΦοροδιαΦυγή έχει με ί
βει διαστασεις έπιδη μίας. Γίνεται ὁρατή σε γυμνού
ὁΦθαλμού. 'Η έκδοσις αποδείξεων είναι είδος Με.
νιο. Συχνα πλωτή παρανομία διαπραττεται όχι μόνο μέτήνανοχή, Μαι μέτήνπαρότρυνση τώνκαταναλωτών. Πελατες εστιατορίων καί καταστηματων
ζητούν να μήν κοπεί Μας καί σέ ανταλλαγμα να
τούς γίνει έκπτωσις 24% στόν λογαριασμό!
"Οταν αποΦασίσθηκε ή αύξηση τού συντελεστού
ΦΠΑ από 23% σέ 24%, έπισημανθηκε ότι ή Με
πού θα προκαλείτο θα ήταν δυσαναλογη. Καί τοῦτο
διότι όταν ὁ συντελεστής καποιου Φόρου είναι ήδη
ύπέρμετρα ύιμηλός, ή αύξησίς του ακόμη καί κατα
μία ποσοστιαία μοναδα έπενεργεί αρνητικα στήν
ψυχολογία τών πολιτών. Οἱ Φορολογούμενοι αἰσθανονται ότι τό κρατος τούς κατακλέβει καί αντιδρούν
αμυνόμενοι στήν αρπακτικότητα του. Καί έπομένως
ή κλοπή του ΦΠΑ θεωρείται περίπου έπιβεβλημένη.
Αύτό δυστυχώς αποδεικνύεται σήμερα. Τα στοιχεία από τα τουριστικα νησια δώσουν τεραστια ποσοστιαία πτώση τῶν έσόδων τα τόν ΦΠΑ, πού προΦανώς ὁΦείλεται στό όργιο ΦοροδιαΦογής.
- Οί μέν έπαγγελματίες, πού ύπερΦορολογούνται
ούτως ή αλλως μέ τούς διμηλούς συντελεστές Φόρου
είσοδήματος καί κερδών, τίς προκαταβολές Φόρου,
τίς έκτακτες είσΦορές καί όλα τα ύπόλοιπα, έκλαμβανουν τήν κλοπή τού ΦΠΑ ώς μέσον διασΦαλίσεως τής έπαγγελματικής τους έπιβιώσεως.
- Οἱ δέ καταναλωτές έχουν πλέον τό κίνητρο τού
24%. Χωρίς τήν καταβολή τού ΦΠΑ μπορούν να καρπωθούν ἰσόποση έκπτωση. Όπότε δέν είναι λίγες οί
περιπτώσεις κατα τίς όποίες είτε αποδέχονται τήν
«μαύρη» συναλλαγή, είτε Φθανουν στό σημείο να
τήν ζητούν οί ώιοι από τόν έπαγγελματία.
Αύτό πού συμβαίνει μέ τήν Φορολογία είναι έξωΦ ρενικό. Οί κυβερνητικές αποΦασεις, πού λαμβανονται ὑπό τό πρόσχημα τής έπιβολής τους από τούς
δανειστές, ὁδηγούν στό αντίθετο τού έπιδιωκομένου
αποτέλεσμα. Διότι έδώ πιστοποιείται καθημερινώς
ότι ή αύξησις τών Φορολογικών συντελεστών ὁδηγεί σέ μείωση τών Φορολογικών έσόδων από όλες
τίς σχετικές πηγές."0μως οἱ κυβερνώντες έπιμένουν
στήν διαρκή αύςηση τών συντελεστών, ίσχυριζόμενοι ότι έτσι τιμωρούν τούς πλουσίους.
Μέ τήν παραλογη αὐτή πολιτική δημιουργείται ή
αΜσις ότι ή Κυβέρνησις «κλείνει τό ματι» στούς
μικρούς καί μεσαίους ΦοροΦυγαδες, περνώντας τό
μήνυμα ότι ανέχεται τήν παρανομία. Αύτό προκύπτει
καί από τα αδικαιολογήτως χαμηλα πρόστιμα για τίς
περιπτώσεις μή έκδόσεως αποδείξεων, τα όποία τώ
-ρα μέν αύξανονται, Με παραμένουν παντοτε ανε
παρκή.°Αν τό κρατος θέλει πραγματικανα απαγορεύσει τήν Φοροκλοπή, τήν τιμωρεῖ μέ αμείλικτο τρόπο.
Καί τέτοιο μήνυμα ασΦαλώς δέν έκπέμπεται.
'Όταν ή Κυβέρνησις τού Σύριζα θα είναι παρελθόν, ένα από τα στοιχεία πού θατήν στιγματίσουν θα
είναι τό όργιο Φοροκλοπής πού σημειώθηκε έπί τών
` έμεναν τις Καί δή μέ τήν Με της.
Ποιοί πληρώνουν
τούς φόρους
Τό 61 % τών φόρων από τό 0,4% τών έπιχειρήσεων!
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ μας έχουν ἑπικρατήσει διαχρονικα διαΦ0ρ0ι μύθοι
σχετικώς μέ τήν Φορολογία. Χαρακτηριστικό παραδειγμα ότι οί
πλούσιοι (το ύψος τού είσοδή ματος τών ὁποίων δέν προσδιορίζεται ποτέ μέ σαΦήνεια) πληρώνουν
λίγους Φόρους καί τό μεγαλο με ρίδιο τό έπωμίζονται οί οἱκονομικα
ασθενέστεροι."Ετερο παραδειγμα
ότι ή αύξησις τής Φορολογίας συνεπάγεται καί αύξηση τών δη μοσίων έσόδων.
Ἡ «° Εστία» έχει πολλακις αναΦερθεί στίς ἐπικρατούσες αύτές
αντιλήψεις, μέ απο παραδείγματα καί μελέτες πού αποδεικνύουν
τό αντίθετο. °Η έρευνα τού όργανο
σμού «διαΝΕΟσις» πού δημοσιοποιήθηκε χθές έρχεται να έμπλουτίσει αὐτή ακριβώς τήν ἑπιχειρηματολογία μέ νέα στοιχεία καί
δεδομένα, πού Φωτίζουν τήν πραγματικότητα πέρα από καθε αμφιβολία. Κατα πρώτον, ή συνεχής
αύξησις τών έμμεσων Φόρων καί
ή προσθήκη νέων έχει ακριβώς
τα αντίθετα αποτελέσματα από τα
(αφελώς) προσδοκώμενα: Τα έσοδα τού Δημοσίου από τούς έμμεσους Φόρους, από 31 δισ. εύρώ τό
2010, έπεσαν στα 23,8 δισ. τό 2015,
μία μείωση ή ὁποία σωρευτικώς
προσεγγίζει τό 26%.
Κατα δεύτερον, ή κατανομή
τών Φόρων είναι σαΦώς ασύμμετρη. Για τό έτος 2011, τό τελευταίο στό ὁποῖο ύπαρχουν διαθέσιμα ἑπίση μα στοιχεία, τό 49% τού
συνόλου τών Φορολογικών δηλώσεων αΦορούσε έτήσια είσοδή ματα κατω τών 12.000 εύρώ (περίπου
2,78 έκατ. δηλώσεις), στίς όποίες
αναλογούσε μόλις τό 1% τού συνολικού Φόρου πού αντιστοιχεί στα
Φυσικα πρόσωπα. Τό 8% τού συνόλου τών δηλώσεων, μέ είσοδήματα ανω τών 42.000 εύρώ, κατέβαλε τό 69% τού συνολικού Φόρου
είσοδή ματος Φυσικών προσώπων,
ήτοι 5,04 δισ. Ἑν όλίγοις, τό 70%
περίπου τών ἑσόδων από τόν Φόρο
είσοδή ματος προήλθε_από τίς τσέπες τού 8% τών πολιτών! Παραλλήλως, τό 0,4% τού συνόλου τών
ἑπιχειρήσεων (901 συνολικα) κα- , τέβαλε τό 61% τού κυρίου καί συ
μπλη ρωματικού Φόρου είσοδή ματος για νομικα πρόσωπα.
Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικό
ότι περίπου τό 46% τών δηλώσεων
τών μισθωτών ανήκε στήν κατηγορία τού αφορολόγητου, μέ μέσο
ἐτήσιο εἱσόδη μα στα 6.900 εύρώ.
Ό δέ αριθμός τών Φορολογικών
δηλώσεων τών έλευθέριων ἑπαγγελματιών κατω τού αφορολογήτου ὁρίου έφθασε στό 64% τού συ
νόλου τού κλαδου, μέ μέσο είσό-.
δημα ανα δήλωση στα 4.300 εύρώ..
”Εξι χρόνια μετά τό ξέσπασμα
γ τής κρίσεως, πού σοβεί, είναι και
ρός πλέον οἱ κυβερνώντες, αλλα
καί οἱ δανειστές, να καταλαβουν
ότι ή διαρκής Φοροκαταιγίδα δέν
πρόκειται ποτέ να Φέρει τα ἐπιθυμητα αποτελέσματα.
Σὲ καθεστώς φτώχειας  
8 860.000 νοικοκυρια
Τρείς στούς δέκα δέν έχουν ίπανοποιητιπή θέρμανση
ΣΕ ΕΡΗΜ0 Φτώχειας καί ανεργίας κινδυνεύει να μεταβληθεί ή
°Ελλας, μια χώρα πού εύρίσκεται·
στόν σκληρό πυρήνα τής Εύρώπης.
Τα στοιχεία πού δημοσιοποιήθηκαν χθές από τήν°Ελληνική Στατιστική εΥπηρεσία είναι ἰδιαιτέρως
αποκαλυπτικα. Είδικώτερα, βασει
τών δεδομένων τού 2015, τό 35,7%
τού πληθυσμού αντιμετωπίζει τόν
κίνδυνο τής Φτώχειας καί τού κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς διεξόδους, καθώς ή ανεργία ύπερβαίνει τό 24%.
Ό «κίνδυνος Φτώχειας» ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμΦωνα
μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ, είναι ύψηλότερος (39,4%) στήν περίπτωση τών
ατόμων ήλικίας 18-64 ἐτῶν. Τό
είσοδηματικό κατώΦλι τής Φτώχειας ανέρχεται στα 4.512 εύρώ
ἑτησίως ένα ατομο καί σέ 9.475
εύρώ για νοικοκυριό μέ δύο ἑνήλικες καί δύο έξαρτώμενα τέκνα ήλικίας κατω τών 14 ἐτῶν. Τα νοικοκυρια πού εύρίσκονται σήμερα σέ
κίνδυνο Φτώχειας έκτιμώνται σέ
860.117, ἐπί συνόλου 4.195.840.
Σέ ευρα ἑπίπεδα κινείται καί
ή παιδική Φτώχεια. Τό ποσοστό
η ανέρχεται σέ 26,6% καί έμΦανίζε
ται αύςη μένο κατα μία ποσοστιαία
μοναδα σέ σχέση μέ τό 2014. ,Ἀπὸ
τα στοιχεία προκύπτει ἑπίσης ότι
ὁ πληθυσμός πού διαβιοί σέ νοικοκυρια όπου δέν έργαζεται κανένα
μέλος ή έργαζεται λιγώτερο από 3
μήνες ανέρχεται σέ 1,11 έκατ.
Τό ποσοστό τῶν νοικοκυριών
πού δηλώνουν οἱκονομική αδυναμία προκειμένου να έχουν ἱκανοποιητική θέρμανση τόν χειμώνα
ανέρχεται σέ 29,2%. ῦΕπίσης, τό
47,5% τών Φτωχών νοικοκυριών
δηλώνει ότι στερείται διατροφής
πού περιλαμβανει καθε δεύτερη ή μέρα κοτόπουλο, κρέας, ιμαρι ή λαχανικα ίσης θρεπτικής αιας. Τέλος, τό 87,2% τών Φτωχών
νοικοκυριών καί τό 44,5% τών μή
Φτωχών δηλώνει οίκονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες,
αλλα αναγκαίες, δαπανες ύψους
410 εύρώ.
Σήμερα
ί00 δισ. τό «κόστος»
του Γ. ΒαρουΦακη
Περίπου ί00 δισ. κόστισε
στήν 'Ελλαδα ή οἱκονομι
Τό μηχανάκι καί τό αντίδοτο
κή πολιτική τού κ. Γ. ΒαρουΦακη, σύμΦωνα με κ.
κ. Ρέγκλινγκ. Σελ. 2
Στόν ελληνικό Στόλο
τα υποβρύχια «2ί 4»
Οἱ Βαρδής Βαρδινογιαννης καί Δημήτριος Μητσατσος ήσαν οἱ νονοί
των ύποβρυχίων «2ι4»
πού ένταχθηκαν χθές
στόν Στόλο. Σεπ 4
Συμμετοχή-έκπληξη
στήν Βρετανία
Σήμερα τό πρωί ανακοινώνονται τα έπίσημα αποτελέσματα του
δημοψηφίσματος πού
θα καθορίσει τό μέλλον
της Βρεταννίας στήν ΕΕ.
ΣΕΛ.δ
β ??1ί08 ΜΜΜ
Σκέπτομαι τήν κατάντια μου
καί μελαγχολώ... Μέ τό πού θα σηκωθώ από τό κρεβατι, θα ανοίξω τόν
όπολσγιστή για να δώ τα μηνύματα. Ἀφού τα διαβασω, θα ψάξω τα
σαιτ πού έχω επιλέξει για να μαθω
τα τελευταία νέα. Να πληροφορηθώ
για τή «δίκαιη» αναπτυξη (αλλο καί
τούτο παλι) καί να προσπαθήσω να
αντιληφθώ «τί θέλει να πεί ό ποιηἩ'ι9 μελετώντας τίς όμιλο τού ΠρωΜουργού.
Μεταξύ μας, αγαπητοί, ὁ «λογονρἀΜ τοῦ Πρωθυπουργού θα Με
πει να μελετήσει τό Μουσικό, διότι μερικές προτασεις τών όμιλιών τού
προέδρου τής κυβερνήσεως αποτελούν
<ασύντακτη απειλή»!
'Επειτα, θα μπώ στα αθλητικα, να
πληροφορηθώ τί γίνεται στα εύρωΜε καί τα αμερικανικα γήπεδα, να
μαθω τί σε απογίνω μέ τήν θεα'|σιμπωα θά Με τελικώς ή αθεώμικη» Όλυμπιακή ομαδα τής Ρωσίας
οτούςκπεντω<αθαρου9Όλυμτπω<ούς στείλει ήθελαν, πραγματι, τήν «καἈγώνες τού Ρίο; θαρση».'Ετστ, έσπευσαν καί στό Ρέ¦ ¦ ' θυμνο, όπου ναυλοχούσε ή αμερικαΚαταλα αίνω απολυτω του
Μονς Ρω.ἘΜΜεω έ .νική αθλητική αρμαδα (κοντα στήν
2004. των τι ΜΜΜ τους Ενω
νωσε τούς (καλύτερους αλλα σπατα- _ χώρας ήρθαμε νά Τσεκάρον
' λους) 'Ολυμπιακούς Άγώνες, οἱ «κα
θαροί» ΜΜΜί ΜΜΜ τήν
«Γουαντα· (όχι τό ομώνυμο κινηματογραφικό ψαρι, αλλα τήν αλλη, τήν
ὁμαδα τών «Καμικαζι» τού (έλατα τώρα) Μπέμπα
'Εστειλαν, λοιπόν, τήν «Γ ουαντα»
να κυνηγήσει τόν'Ελληνα «διακοσαρη», ό ὁποῖος, όμως, ὡς ταχύπους καί
«Αίολος», τούς ξέφυγε καί δέν καθισε να τόν κμετρήσουν», όπως καί ή
«κατΟσταρα» Μαθλήτρια του.'Ετσι.
μέ όλο τόν θόρυβο πού είχαν δημιουργήσει οἱ (καί Έλληνες) δημοσιογραφοι καί μέ τήν «τρεχόλα» τους,
οί'Ελλτινε5 αθλητές τιμωρἡθτικαν με
αποκλεισμό. Οί τής «Γουαντω, όμως,
νόμισαν ότι εκείνοι πού τούς είχαν
με τούς Ἀμερικανούς αθλητές, είπαν
- Άντε να χαθεῖτε! Στήν Ἀθήνα τ
σας στείλω, στούς'Ελληνες...
- Πανε αύτοί, τούς καθαρίσαμε.
Τώρα ήρθαμε κι σε για έλεγχο.
Κάπου διαβασα, τό 2006, ότι ένας
από τούς «Γουαντα» Με να
καταπιεί τρία από τα σωληναρια πού
κρατούσε, αλλα ή είδηση δέν επιβεβαιώθηκε... καπως έτσι, τώρα, αποκλείσνται οί «ντόπα Ρώσοι, για να
μήν λερωθούν οἱ αγώνες. Ἀπορώ πώς
δέν έχει ακόμη Μαι ό Μπόλτ,
ὁ όποῖος, ανωδοιαστως, κερδίζει τούς
Ἀμερικανούς στόν «ω...
'Ἀς γυρίσω, όμως, στό πρωινό
μου. Ἀφού, λοιπόν, διαβασω τα νέα,
τα πολιτικα, τα αθλητικα, αλλα καί
τα καλλιτεχνικα (να δώ τί έγραψαν
για τήν «Ἀίντα» τού 'Ηρωδείου), θα
κοιταξω τό ρολόι μου καί θα αναφωνήσω: «Πώς περναει ή ώρα!»
Ναί, αγαπητοί. Αύτός ὁ απολογι°Τή5, αύτό τό μηχανακι τού σατανα
πού έμπασα στό σπίτι μου, αύτή ή
Μ, πού στέκει όρθια στό γραφείο
μου καί καταπίνει τίς ώρες, τίς σκέψεις
καί τα ματια μου (έχω αλλαξει δύο φορές γυαλια) είναι ή μεγαλύτερη «ξελογιαστρα»!
Σε καθηλώνει, σέ απομονώνει, σέ
κανει ένα μέ τήν πολυθρόνα τού γραφείου. Γι9 αύτό κι εγώ έχω βρεί τό
αντίδοτο. 'Εκείνο πού μέ ως πραγματικα ΜΜΜ καί τό παίρνω καθε μέρα: Τήν έφημερίδα μου!
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Παρών Ι ε
ΕιΔΗΣονΔ εε
ΠεριερΓΑ '
τι Γνωστοί γιά τήν αγάπη τους .στά ζώα, ο! Βρεταννοί πήγαν χθές νά
ψηφίσουν στό δημοψήφισμα μέ τούς τετράποδους φίλους τους. "Εξω
από όλα σχεδόν τά εκλογικά τμήματα τής χώρας
πού περίμενε τό αφεντικό
του νά ψηφίσει, ἐνώ κάποιος πήγε μέ τό... άλογό
του! Σίγουρα όλοι αὐτοί
οί τετράποδοι σύντρο' φοι ήταν οί μόνοι πού
δέν ανησυχούσαν γιά τό
αποτέλεσμα...
τι Τί σχέση έχει τό
ΒτοΧίι μέ τό «θυσια οί
Παοτιεε»; Κι όμως έχει,
διότι τυχόν έξοδος τή!
Βρεταννίας από τήν ΕΕ
μπορεί νά φέρει τό τελος
τής δημοφιλούς σειρας,
αφού, λόγω τού ύιμηλοι7
κόστους τῶν γυρισμάτων, ή παραγωγή βάσίζεται στό Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ἀναπτύξεως τής ΕΞ τό όποἴο
ίσως ανακληθεί Ἐπί πλέον, τά γυρίσματα γίνο
δία. ”ίδωμεν ..
τι )Επανάσταση στήν
ίατρική στόν τομέα Τῆς
προλήψεως αίφνιδίων
καρδιακών θανάτων ἐλπίζεται ότι θά φέρει ή ἀνακάλυιμις Αυστραλών ἐπιστημόνων μίας γενετικής
μεταλλάξεως πού σχετίζεται μέ τήν αύξημένη πι
ύπήρχε καί ένας σκύλος
νται στήν Βόρειο )|ρλαν- .
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25.08
θανότητα αὐτῶν τῶν περιστατικών. Οί ερευνητές εξέτασαν περιπτώσεις
αίφνιδίου καρδιακού θανάτου σέ ανθρώπους ήλικίας
1-35 ἐτῶν καί διαπίστωσαν ότι σέ μία στίς τέσσερεις ἐξ αύτῶν:πού έκριναντο ανεξήγητες ύπήρχε
μιά συγκεκριμένη μετάλλαξις γονιδιρυ. Μακάρι νά
αποδώσει ή ανακάλ υψις.
τι Καί μιά πού αναφερόμαστε σέ ίατρικά επιτεύγματα, πρέπει νά παραδεχθούμε ότι τά περίφημα βλαστοκύτταρα, πού
τόσο έχουν κατηγορηθεί γιά μια ἀκόμη φορά
απεδειχθησάν σωτήρια.
Ἐπιστήμονες στίς ΗΠΑ
καλλιέργησαν στό έρ γα
ιστήριο απο γνάθου, τά
ὁποία έμφύτευσαν σέ χοίρους. Χρησιμοποίησαν
ΙΒλαστικά κύτταρα γιά
νά αναδημιουργήσουν τά
ὁστᾶ ἑπάνω σε ένα τεχνητό σκελετό, καί τά οστά
αύτά αποδίδουν, αφού
οί χοίροι έφαγαν κανονικά μόλις μισή ώρα μετά τήν ἐπέμβαση! Άλλες
προοπτικές ανοίγονται,
εύιυχῶςί
ο 'Εναντι 53 έκατ. εύρω
ἑπωλήθη σέ δημοπρασία
τού οίκου δο£ίιοόγίε, στό
Λονδίνο, τό ἔργο τού Πικάσσο «Ερειπιο Αεείεε»,
τού 1909. Πρόκειται γιά
ένα από τά πρῶτα κυβιοτικά έργα του, ἑξαιρετικά πρωτοποριακό, πού
θεωρείται ότι σηματοδοτεϊτό μελλον τής σύγχρονης τέχνης. Οί είδικοί πιστεύουν ότι απεικονίζει
τήν αγαπημένη τού Πικάσσο, Φερνάντε Όλιβιέ.
Διαβάστε τά αρθρα
«Θυ μαμαι τόν Νταβέλη 1»
Σαράντος] Καργάκος (σελ. 3)
«°Επενδυτέςή μαζοχιστές;»
Κώστας Χριστίόης (σελ. 8)