Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
Ιοεοεοεν@οω“ετετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΜ 0'ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΠΟ ΟΞΥ| ΕΜΦΡΑΠ ΜΧ
ΚΛΛΠΛΖΟγΝ ΦΤΩΧΕ|Λ, ΛΝ|ΣΟΤΗΤΑ ΚΔ' κοιΝΩΝικοΣ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜΟΣ
Αιφνίδιος θάνατος
ι9χρονου στρατιώτη
στην περιοχή Προβατώνα
ΚΑΤΣΟΝΗΣ ΚΔ' Ν!ΔΤΡΟΖΟΣ
   _  ;Φ,ΤΩΚ ΕΡΑ
'Ενταξη
στον Στόλο δύο
νέων υποβρυχίων
Μ ΣΥΝ ΧΝΙΔ||Σ| 'Σ |ΣΙ|Η)Χ Ἡ' ΤΟΝΕ ||()ἩΙΙΜΠΣ Χ|)ΧΙ|| (ΗΣ
της αγοράς
Στα δπμιουργία εταιρίας λιανικής
με 400.000 πελάτες από όλες τις κα
Το <<οχι>> το <<ιοως>> και το <<νοι>>
των πολιτικών αρχηγών ως”
στον πρωθυπουργό 
τας Επιχείρποπς, Μανόλπς Παναγιωτόκπς. κατά τα διάρκεια του συνεδρίου του Εεοιιοπι|·ί. Ειδικότερα. ο κ.
Παναγιωτόκπς, τόνισε:
Β Ρ  Ν  Διιμιουργοόμε εταιρείες λιανικής με
πελάτες μας από όλες τις κααιγορίες.
με εγγυπμένες για ένα διόσπιμα τιμές
χονδρικής, τις οποίες θα διαθέσουμε
με διαγωνισμό έναντι ανταλλάγματος
στους όλλους προμπ0ευτές. Η πρώτιι
εταιρεία, με μερίδιο δ·7%. δπλαδή
περίπου 400.000 πελάτες επιδιώκουμε να είναι έτοιμα το Σεπτέμ0ριο. Πιατεόουμε ότι όσοι προμπ0ευτές αντιμετωπί:ουν μιν αγορα στρωγικό θα
ανταποκριθούν.
Με ταν ιιρωτο0ουλία αυτό διασφαλίτεται σε απμανπκό δα0μό το ομαλό
ανοιγμα ως λιανικής αγοράς με ένταξιι σ'αυτή του μεγαλότερου μέρους
των καταναλωτών. Επιπλέον παρέχεται ατπ ΔΕΗ Χρόνος ώστε να αντιατα0μίσει τις απώλειες τας με όλλες
επικειρπματικές δραστπριόπιτες. τις
οποίες δρομολογεί όδπ, και δεδαια
να δελτιώοει ταν αποδοτικότπτό ως
με κατόλλπλα διαρθρωτικό μέτρα.
Παραπέμπεται
σε δίκη ο Χρήστος
Μαρκογιαννάκης
«Έφοδος» στο λ
γραφείο της ΕΠΟ
Ο λογικός