Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα |
από τους πολλους μὲ
` και όχι πολλά 
 από τους λίγους" κΑΘι-ιΜεΡιΝΗ εΦι-ιΜεπιΔΑ τπτ οπελ/χιπ
0 Γιώργος
Αμβρυσίυυ
σχολιάζει
Ο Σελ.3
ΑΡ. ΦΥΑΑΟΥ 355? - ΕΤΟΣ 13ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ θ¦50 ΤΗΑ: 24410 80888
Σκληρά σιτάρι θ,25€
| Δ κ' '“ Ο Με θ¦25€ το κιλό πα!  Ι /ό ραλαμβάνουν σκλπρό
~ ·' Ε 2/ σιτάρι οι Α.Σ. Τρικά
ί  // λων και Ααμίας και ο
Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου
Ο Ενώ μέχρι πρόσφατα
ήταν υπόθεσή για πολύ
λίγους ο στόχος για 20
λεπτά το κιλό από το
χωράφι στο σκλπρό σιτάρι¦ τελικά ήρθε ή
| χ ανατροπή
Σας προσκαλούμε στο διήμερο πολιτιστικών
εκδιιλώσεων στο Μελισσοχώρι
24, 25 8:26 Ιουνιρυ
ι ~ /
ΕΡΑΣ'ΤΕλΝΕΣ Μ' λκΡολτετ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΛΑΤΕ ΝΔ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΜΜ,
Ή/θ/ΠΝ θ">"¦Η
Με αιωνια εποχιιτ πιο οποιο οι Μπάκα. το ΒΡΑΔΥ τον απλών 25-80 9τ-“ Ο Σελ. θ
θωω τγιιτοΝιΖοΜΑττε ΣΤΟΥΣ Με ΣΤΑ ΡΜ 080 ο* '
“ως τουτου Με· τις ΑΜΗΝ πΜτειι πεΛιποχοΡιον.ωρο°
ΣΤΑ. ΠΛΑι:·Α ῖβΝ ησΛιτι:τΜΩΝ ΞκΔΝΛΩΣΕΩΝ ΜΞΛ·=ἱο:ΩΡ|0Υ 2°τ·
Με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΧΟΡΝΓ'Α ῖΩΥ ΔΗ ΜΟΥ ΣοΦΑΔΩΝ
Αριθμ, Πρωτ.: 00] Ι36 καρδίτσα 22/06/20ί ό
Παρασκευή 24 Ιουνίου: Ώρα έναρξής 21:30 Μουσική βραδιά με
τα Χορευτικό συγκροτήματα του λαογραφικού ομίλου Αακατάμιας
Κύπρου και Μυτιλήνιών Σάμου. Η εκδήλωσή θα πλαισιωθεί από ζων
τανή ο ρΧήστ ρα η    
ΜΏρα έναρξής 21:00 Ένα πρωτότυπο αφιέ- Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  
ρωμα στο ερασιτεχνικό ραδιόφωνο με πολλές γνώριμες φωνές. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κυριακή 26 Ιουνίου: Ώρα έναρξής 09:00 Πε ριφρουρήμένή ποδή- Προς τους αξιότιμους κ.κ. Συνεταίρους
λατοβόλτα στα γειτονικό Χωριά για μικρούς και μεγάλους μεταφέροντας το μήνυμα τής εθελοντικής αιμοδοσίας. κυρίες δι κύριοι
ΔιοργάνωσΜ όλω 01 φορείς Του Μελ1σσοΧωρίου με την εΠνενή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε.. σύμφωνα με τα άρθρα Μ
Χορηγία Του Δήμου Σοφἀδων' 8. 15 του Καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30
|ουνίου 20ί 6. ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30μ.μ.. στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «κιΕΡιοΝ». Μηλατσούκα 22
Είσοδος ελεύθερη - 5ος όροφος. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
_ _ ί. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
Στην ομορἶη 'ἑῖ;ονΒοἩἑΠ 2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 1/ ί/20ί 5 - 3ί/ί 2/20] 5.
. φη  3. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού.
Ο” Ευχαριστες Διακοπες και . . . . . . .
Σοββωοκ0ρ¦οκο Δ. Υποβολη και εγκριση οικονομικών καταστάσεων [ίσολογισμου. αποτελεσματων χρήσεως και
ω με προσιτές τιμές πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και του προσαρτήματος] και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
  Απολαυστικὁ παραδοσιακό Πρωινό της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου ί/Τ /201 5 - 3ί/ί 2/2θί 5.
Δέλεσσ“τικὲς προσφορές ολο τον χρονο 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε
ΜΝ' “ωθ““Μ'ωΜ ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων
Μος Κοινωνικός Τουρισμός '
ωΕΔ ¦οΓ^ της. γενικά. για τη χρήση του έτους 2015.
6. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016.
7. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση ί/ί/20ί ό - 3ί/Ι2/20ί ό.
8. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
τρέχουσα εικοστή [20η] εταιρική χρήση [ί ίανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 20ί ό] σύμφωνα με
το άρθρο 2Δ του ΚΝ 21 90/ί920. όπως ισχύει.
9. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. έκδοσης ομολόγου.
το. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 07 'ουλίου 20% την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. με τα
ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία. η
Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Πέμπτη Μ |ουλίου 20'|ό
την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. βάσει του άρθρου 5 παρ. ό του καταστατικού, τα μέλη
του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 30/06/20ί 5.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μπονκι-ιΣ ΓΕΩΡΓ|0Σ
Αντώνης Ζύμαρης
370 08 Ἀφησσος Μαγνησίας, Τηλ: 24230 33423Ι Ροκ: 24230 33023
Επσμ: ιηιο@ηοιε|-κσαο.εοπι¦ Μ.ήοιει-κ8ιιαςοω