Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στον αέρα οι συντάξεις 10.000 εκπαιδευτικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ετων] κα ΜΑΗ τον
βΕι-ιοΡτΑΖ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΑιΑΕΣ 6-8 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Γ` [Η ΓΔ
ΒΡ ό ΥΠΑ
   ιι 
κ   ιΤΑΛιΑ-ιΣΠΑΝιΑ
Ι Η κΡοΑΤιΑ-ΠοΡΤοΓΑΛιΑ
ι 171'Ξ7ή] η Α  _ ζ):)ἶ 'ΑΠ' >Ι<" η' [1  7:ζΙ]ῖ Γ" Δ; η
Ϊ.   ..1 Ϊ.  Ἡ Ι.ι  .ΑΗ-1.; Ί: .ω ε;
ιΜΊ78 
Παρ οοοο υή 24 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.915 - Τιμή 1,50 € - νννννν.α|αΠ|ιοωετγροε.εΕ
Τ Α Ν Ο κ Α Ο Υ"
||||||| 'Α
ιιιιι Μ ϊ' |“|ῷ ”
:ἑὲϋ;ξΣἔἑ:¦ _ αιωνια
ΠΑΡΑιτι-ιοι-ικΑΝ ΕΝΤΟΣ τον 2οι6 ΑΛΛΑ  7
κιΝΑγΝΕγογΝ ΝΑ ΓγΡιΣογΝ ΣΤΑ... σΡΑΝιΑ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
ΣγΝτΑΕΕΙε
10.000 εκιιαιδευτικών
› Μαλακό αντισυνταγμα
τικότητας αι·ιό το Γενικό Λογι
ΔΕΝ θΕΩΡΕ|ΤΑ| «συντόξιμος χρόνος» η Περίοδος εως
στήριο σε διαταξη του νέου
ασφαλιστικού για όσους
Παραιτήθηκαν έως τα μέσα Μαΐου
 ΣΗΜΛ|ΝΕ| ΑκγΒΕΡΝΗιιΑ°°  
β .· . 2%
τον Αύγουστο, ενώ δεν γλιτώνουν
τις μειώσεις σου φερνει ο νεος
τρόμος υι·ιολογισμού
[“]ῖ'ῖΪ~ἶ`ιἱ Ϊἶ;ἶ`.ζΤ.ΣἶΪἰ ν
ΠΜ" ΕΦΥΓΕ
ΕΑΦΝικΑ
Ο Σ|/ΧΒΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ θΡΥ/ΧΟ
«ένωσε» 
Τσίπρα, ΓΑΠ
και Δήμητρα
Ε|'|ΑΝΑΦΕΡ0ΥΝ ΤΑ |'|Ρ0ΣΤ|ΜΑ Γ|Α Μ|·| ΕΚΔΟΣΗ Α|'|0ΔΕ|ΞΕΩΝ
Η ΣΕΛ|ΔΑ ]7 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα