Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φθηνό χρήμα από ΕΚΤRecognized text:
ΟΦ” Μ Σ Π . α0ιιινιΦ | Ι Ε Ι Ι Ι Ε Κ ανναιιιιει#ι5ιοῳ
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20284 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
«Ο Μ και τι ΛατραΒιάτα»
Δ5τ"ικ·-ουωκ· Ι οτα· ε· Μ η.” κ·'·Μ - Με,
Εντατικοί έλεγχοι κἶ<ἔοιἔὲτα» 0 Μ. Ντρόγκι επαναφέρει το ννοἰνετ μετό από 16 μήνες
Χόνονται ισ. ι Ι ι
κάθε Χρόνο αν Φθηνό Χριιμα απο ΕΚΤ
τα φοροδιαφυγΐι ¦ ¦ ¦ ¦
Ο «ΜαυρηΜ|στα με επιχειρησεις-      
παραβάτες ετοιραᾶι το υπουργειο
Ο Επανέρχονται τα χρηματικά πρόστιμα ° ΟΙ εΜΠΥ1Κ8ς ΪραΠεΖ8ς| Χρηματοδότηση μέσω ΕΜ 
για μη εκδοση αποδε£εων› σελ. 8 θα δανεΙζΟἩΟ1 απευθειας τπταςθαὲΧουνοιελλπνικἐςφάπεζες
μετά ταν επαναφορά του πιανει: Η
Ευρωπαικά Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε Χθες να ανοίξει τα γραμμα
Χρηματοδότπσπς με εγγύηση τα ελλανικά ομόλογα, τι οποία είχε διακόψει
τον Φεβρουάριο του 2015. Η απόφαση
αυτή, ουσιαστικά θα επιτρέψει στις
ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν
ακριβό δανεισμό περίπου 10 δισ. από
Ιων τον ΕΙΑ στην ΕΚΤ, όπου το επιτόκιο
από την κεντρικό τράπεζα
° Το επιτόκιο θα είναι 0,050/σ
έναντι 1,55“/ο Που κοστίζει
ο δανεισμός από τον ΒΙΑ
Ο Η γραμμή έμμεσης Χροματοδότιισιις ισχύει από
Ι Ι 6 Μ . .
την Τεταρτιι 20 Ιουνιου ἔ¦ ἔἔ ὅ Β Μ είναισΧεδόνμπδενυτό>σελ.3
Επενδυσ 8 δισ. ευ ώ ο ς ·
Η η | ρ | Συγκρουση Ευρωζωνης, ΔΕΠ, ΕΚΤ και Αθηνας ΔΗΜωΗΦΙΣΜ^
“εκ1νΟυΜΡὅες Ολοι εναντιον όλων Δανειων
του 2017 το εργο , , αγορες απο
στο Ελλιινικο για τα νεα αξιολογιιοπ την αποφαση
σ Προϋπόθεση να δοθούν (Μεσα Ο Η Ντ. Βελι<ουλεσκου επιμένει των Βρετανων
ως ο! “Π°ρ“|Μες ακρως να πέτρα εΜΦρ“νσιις του χρέους ο Με" οι κάλπες. τα ξη€<Είμ“σΕε έτοιμοι να ξ8ιννήσουμε το μεγαλύτερο Ο Οι Ευρωπαίοι απαντούν ότι προέχει :ρἔἔ““%ἔ$ἴωΜ
δ:λἔ2ωΜιν- 9ων | η «ιδιοκτησία» των μεταρρυθμίσεων . ΜΜΜ «βλέπω», ρ
έ Ο Μ. Ρενκλιννια Ο Ε5Μ θα εξετάσει α °Υ°Ρέ€ Μ α ΜΜΜ
μετρα για τη βιωσιμότητα του χρέους ' ~ . ““χ""“ω'
, , _· θα ° ο
Βρεθηκον τα χρηματα Δ · · , ω“Ἑἴἔἔἰἔ.ἔ% δω
Ξεπαγώνει 'χαζε'ἐπ9χ0ς χ· Α 
_ ωνια Π' ισ ν
  " -- τ “Ξ 4 Εδρὡηη γιι:ιτοοιιιστελε2:άΙ
το «Εξοικονομὡ»
για 8.000 αιτησεις
ἶ της ψηφοφορίας που είναι σε
Ο Η Αθηνα θα ΜΜΜ" Η]  Ι · εξέλιξη στη Βρετανία. Οι αγο
δεσμευση για πρωτονε- γ' ρές κινήθηκαν ανοδικά. δεν
Ο Από εθνικούς πόρους θα χρηρα- να Μωναφα 35% “ ·¦ ΜΐἔδΞ:Σἔἔ
τοδοτηθουν τελικα οι δικαιουχοι Ο 0 στοχος ειναι Ωστόσο. λίγες ώρες πριν ανοίΣυντομα ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα στο να με|ωθε| στο ·' ξΞυἔἑ Κόλ"ῖη0| δημ0όκο:-ή
.· ο ι ιναν νι των υπ στ
οποία προβλέπεται να εντατιθούν 35.000 νοικοκυ- 1Ι5%-2% του ι” 4 ι μικτών του θα” > σελ. 29
ριά για έργα εξοικονόμπσπς ενέργειας › σελ. 26 ^ΕΠ> σελ. 4·5 ·' _Δ