Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εντός του 2016 η πρώτη παρέμβαση για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΠεΠιΡοΠΙα.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΠ
δεςυτί|γ δωστε" Ρον" Η·||α$ Λ.Ε.
Τα.: +30 2 Τ Ο 6728890
Ηπα": ιπίο@ρσννετ-πε||αεετ
Μ.ροαα-πο||858τ
ΠέμΠτή 23 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΡ||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Έτος:920·Αριθμόςφύλλου:26.092
Βελκουλέσκου-Τζιαμαρόλι
Μ Κυριάκος Πητσοτόκπς
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
το ΜΜΜ
του σπιτια
εοιπιιοι.8
σήμερα στη Ν
«Προληπτικού χαρακτήρα»
το πόγωμα χρηματοδοτήσεων
Προληπτικού χαρακτήρα, που δεν προδικόζει την
τελική έκβαση της υπόθεσης, χαρακτήριζε χθες κοινοτική πηγή την προσωρινή διακοπή των
χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής και το
Περιφερειακό Ταμείο προς την Ελλόδα, μέχρι να
ξεκαθαρίσει η έρευνα της ανεΞόρτπτπς αρχής ανταγωνισμού σχετικό με την ύπαρξη καρτΘ εγχώριων
και ξένων κατασκευαστικών εταιρειών. >9
«Άνω τελεία» στο θεα'
Σκλαβενίτη - Παρινόπουλου
Στον «πόγο» τοποθετούνται, για την ωρα, οι σχεδιασμοί για τη σύσταση κοινής εταιρείας Σκλαβενίτπ Μαρινόπουλου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγες που πρόσκεινται στην αλυσΒα
Σκλαβενττη, «οι διαδικασίες για τη σύσταση της κοινής εταιρείας στον έλεγχο της οποίας θα περιέλθσυν
33 υπερμόρκετ “σκοντάφτουν" σε σοβαρό νομικό
κωλύματα». >ί 2
400 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
23 Ε|Σ|·||ἩΕΝΩΝ ΝΕ ΞΕΝΑ
Ε"Ν|)5 Σ'|'|·| ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ >12
ΟΛΠ: Ναι από Επιτροπή
Ανταγωνισμού, όχι από απεργούς
Το μέτωπο των κινητοποιήσεων από μερΒα των
εργαζομένων στο μεγόλο λιμόνι είναι το μοναδικό
που παραμενει ακόμη ανοικτό εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πωλησης του ΟΛΠ. Χθες
έδωσε τυπικό το πρασινο φως για την αγορα των
μετόχων της ΟΛΠ Λ.Ε. από την £05εσ και π Επττρσπή
Ανταγωνισμού, ενω σύμφωνα με πληροφορίες- το
Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε την αίτηση ανάκλησης
που είχαν υποβαλει π ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Μονίμων
και Δόκιμων Λιμενεργατων ΟΛΠ κατό της απόφασής
του να εγκρίνει την πωληση του ΟΛΠ. >Τ ί
Το σχέδιο της Εοιτ|ιπετ για
αναχρηματοδότπση 325 εκατ.
Κρίσιμο είναι το επόμενο 4μπνο για τη Εσιτππετ, π
οποία προχωρά σε εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους μεχρι και 99,Ο87 εκατ., με
δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων,
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για να υλοποιηθεί
π αναχρηματοδότπσπ του δανεισμού της. >ί 3
“ Με.. ειδικη
·· τουσ 68 κ ”
;ωκαιο=υλΉ# · 
“ μαό με τπ «Ν»
Μο τη
[Κλάους Ρέγκλινγκ] Ο εΠικεφαλής του ΕΜΣ μιλάει αΠοκλειστικά στή «ΝαυτεμΠο ρική»
Εντός του 2016 ή Πρώτή
Παρέμβασή για το Χρέος
Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ΠραγματσΠσιήθεί ή Πρωτή Παρέμβασή στο θέμα τής ελαφρυνσής του ελλήνικού χρέους, όΠως αΠοκαλύΠτει σε
αΠοκλειστική του συνέντευξή στή «Ν» ο εΠικεφαλής του Ευ ρωΠαῖκσύ Μήχανισμσύ Στήριξής (ΕΜΣ)
Κλάους Ρέγκλινγκ. Η Παρέμβασή αυτή θα γίνει στο
Πλαίσιο των βραΧυΠρόθεσμων μέτρων Που έχουν
συμφωνήθεί και με βάσή τήν εντολή Που έχει λάβει ο ΕΜΣ αΠό το ΕυτσετουΡ, τα σΠσία στοχεύουν
σε μείωσή του εΠιτσκιακσύ ρίσκου, σε εΠιμήκυνσή των ωριμάνσεων των δανείων και γενικότερα
σε εξομάλυνσή του Προφίλ αΠοΠλήρωμων για τήν
Ελλαδα, με τήν ΠροϋΠόθεσή ωστόσο ότι ή Αθήνα
θα συνεχίσει σθεναρά στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. «Ο ελλήνικός ΠροϋΠολογισμός εξοικονό
|| Ελλαδα πρέπει να συνεχίσει ,_
στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων - γ
' Η ιδιοκτησία του προγρόμματος
θα καθορίσει τις προοπτικές
της οικονομίας
' Ο ΕΠΣ εργόζεται προς την κατεύθυνση
μείωσης των ΜΜΜ κινδύνων
μήσε Περίήου 8 δισ. ευρώ το 2015 Χάρή στους ευ- - ΛρκΜ ρ£°Μκῇ Π "ΜΝ"
νσῖκούς μας όρους δανεισδότήσΠς. Αυτό αντιστοιχεί . .
στο 4,5% του ΑΕΠ τής Ελλαδας και αυτό συμβαίνει ως κυβερΥΜἙγ|=7ε"Μ"
κάθε χρόνο» τόνισε. Ο εΠικεφαλής του Ευ ρωΠαῖκού πς "00% ω 0
ΜήΧανισμού Στήριξής, ωστόσο, διευκρίνισε ότι - "ερ|"ὲν°""ε  2 7%
δεν έχει λήφθεί ακόμή τελική αΠόφασή για τήν ° Ι
το 20" και 3,' Α το 2θΤ8
αγορά των δανείων του ΔΝΤ Προς τήν Ελλάδα αΠό
τον ΕΜΣ. >4 - 5
ΠΤΔΕ: «Λουκέτο» και «μαύρες λίστες»]
Στο στόχαστρο
οι συστήματικσί
φοροφυγόδες
«Λουκέτο» και «μαύρες λίστες» για τις εΠ1χειρήσεις Που
εντοΠίζονται να φο ροδιαφεύγουν συστήματικά φέρνει
το νέο «μέτωΠσ» κατά ως φοροδιαφυγής Που ανοίγει
ή ΓΓΔΕ, με στόχο Π1ν αύξήσή των δήμοσίων εσόδων
και Π1 στήριξή του κρατικού ΠροϋΠολσγισμού. Ο γ.γ.
Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής εΠισήμανε ότι θα Προχωρήσει άμεσα
στήν ενεργσΠοίήσή των ισΧυσυσων διατάξεων Που
ΠροβλέΠουν, μεταξύ άλλων, «λουκέτο» για 30 ήμέρες
σε όσους φοροδιαφεύγουν καθ' υΠοτροΠή. >7
[δημοψήφισμα] Το αΠστέλεσμα κρίνει το ευ ρωΠαῖκό εγχείρήμα
Με κομμένή τήν ανάσα
Παρακολουθεί ή Ευ ρώΠή
Τα καυτά
ζήτήματα
στο εργαστακό
μέτωΠσ
Τι φέρνει η επαναφορα του νναίνετ
Ανε βαίνει το θερμόμετρο τής
αντιΠαράθεσΠς κυβέρνήσής και
ΙΣΕΕ για το Περιεχόμενο των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις
Που ζήτούν οι εκΠρόσωΠσι των
θεσμών. Εν τω μεταξύ ανοιχτό
Παραμένει το θέμα τής κατάργήσής των τριετιων αΠό το 201 7
και μετά. >6
Σας 29 Μαίου θα γίνει π επίσημη επαναφορά του πισίνες μετά τη χθεσινή απόφαση του δ.σ. της ΕΚΤ, π οποία επισημαίνει τη δέσμευση της
κυβέρνησης για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, αλλά τονίζει ότι
«αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγρόμματος». >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα