Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ὅ·_^ ___`_¦ ,5-,β_ῇΐ -;-ΐἑῇ_ -_β¦+ῇ-,`-__/ῇῇ.,β= ##-- νΈ-> ἰβἑ'.?-ἐ-ῇβκῇβ! # ·-/› " " ` ` . “ ' ` _ - _ _ _° ' · ¦
.έ ῳΜΡΕ;^Μ Ο! ΜΜΜ' «ΑΜΜΑΝ» ΤΟΝ ΜΑΤΕ0ΥΣ
ϊ· μ · >;  Τ .“ Δ¦_ -Σ - ¦ ¦ ”. - _  . ¦ ή '7 ς 7 Ϊ” “ ¦ ΐ/ Σω 21
› ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ κ, ζ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Μρ“κ“ΜΞΜΖἩἐἘ7ἑ ο ΕπΙκοΙΝΩΝΙΑκΗ · ·*
| "ΚΕΔΔ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΞ
` · ~ ὰ` Ϊ
θ . ·ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2749 · ' Ρ '
ΠεΜΓΠἩ`23 ΙογΝιογ 16 · · Τ|ΜΗ 1.3ο€ > · _
ή Η  Η  έ έ Ύ .1 ω Δ 
ΘΕΛΕΙ : 4 ΤΣΑ ” (ΠΟΥΝΤΑ): ;  <<ΒΡ^ΖΟΥΝ» ΜΕ ΑΜΦΟγΖΟ  “ἙΞἄιΐ8ΐο“Ηἑ8
Ο ΠΑΝ|Π Χ “ω ·¦  Ξ :ό ΜΕΛΙΣΣΔΝΙΔΗΣ,ΣΑΒΒΙΔΗΣ "9ἔῖἰΒἔ““ἔΒ"ἔ83ἔ
  Δ ·¦  έ ¦ ένε· ἐδΞἔ:Ξ:ΜΝ·
Το ΣΕΝΛΡΙὡχ` Υ Ἡ  ο«αντίο» ΜΜΜ-ι ζε-·;ΠΔΝιΑ' 
ΚΔ  ν  ρο πέ ο. μ' 
ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦγ^^`Ἑ .έ ' ..β  τουώ θα τον
ΑΠΟ Το ΠΑΝΩ ΡΛΦΙ .ή 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΛ|(ΟΧ  _ ή·  αντικαταστ'σουν
Ο Μ Μ
' ο· «ερυθ · όλευκο·»
ΜΜΜ· "ως¦""°"°! ° | Ἡ
ΡΗ ΜΜΜ “°Ρτ“Μπ τ=Χν·κ“€ ὰ ·
ΝἩΗΦΠ1ἐ' πωςΒϋΌηΜωΜΜί
 καλύτερα ο Καπί"
Η Ρ Μ Μ Ο Ἡ! Ό ΜἩ ΕΑ εξ ΕΜ
Ἡι δεϋῳμ:Μι να ω ωΜΟ1ερο Μπρικ ΩωΧ “ ω ῳοη“