Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
κυπριακός αποψεις
για απο" και ο... Μο!
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
"οι" συυυακἱας
το αναννωσαα
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
ΑθΛΗΪ| Με
ΠεμΠῖΠ 23' οοοο οτι 2016 / Φωλλο ι2ο7 (2ΔΟ7ι / ε Ίγ30
Διιολυτα ευχαριστημενοε ο «Ενωσιτιι8» τεχνικο8 ατιο το Περιβαλλον και του8 ανθρὡιιου8 τιου θα συνεργαστεί
α κι _ `ΝΔ'
Οι εκιιροσωιιοι του
|ΜΠΡΑΪΜΔ ΜΠΛΛΝΤΕ
διαρρέουν Πω5 ειναι κοντα
σε συμφωνία με την ΑΕΚ για
τον διεθνή Σενεγαλεζο φορ
· «Σιγἡ ιχθυοε» Μο την άΕνωστι»  ϊ 
· . · Γραφειο›Δριιε Ασβεστα8
ιι 7 τι Ι γ_;Ι ἔ
υ.κοιστιανο%εἐσῳσε ι
“ο "'""!“ἑ“νεΒΜ 
& · ε .υ . Μαΐ" ο
“ Υ 7 ¦-Ξ;ι ἱ,, . 35;" κ ο 4 'ΜΕΣ :ι · Μ· Ί - Ϊ' τ ! μ
;¦ΤἑΒελγιοπαξεεξω τη ΣουιιὁιΞ:@$τελευτΞοΞ _ 
 .σαιχνι6ἶΞἴδυ¦Ζλαταν|μεΕτονἔ θνικτιι ἶζ ' , _ η 7 . . ι 9- -·-¦
'δυνναΣρὴί0·"[email protected]ΥαΜο 3-3 ·¦ιτοΜἶὲΔΞνοω ούν έ Σ· Φτ@Μ Κέ
_·ΜονοΔΑΜρ@ι ·Σ0_υΠ6ιΟ·Βἔλνι00-ι `“ θ . Μ03€Τ!2ἔΔΝΠΠΩΝΤἐΥἑΗἑ.
['_ΠΒ|Μ|τ'Μ<Μαωυ __ · · ι,