Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕι Στο ΛΑο Τον
ΑΥΝΕ|ΑΟΟΠΡΑΣΕΟΡΑΤΟ ΣνποοΜιοτον [ί] Μέ :γ δ: Ξ Η 
Μ" Η ΝΥΜΟΥ ΝΤΟ 'Ρ. ΦΥΛΛΟ' 878" "ΠΜ '50 Ε
ΜΕ Τ" ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΖΑΝ -“
ιι εοπΜεΡιΜ ολου του πιπΑοππΑικπκ
.. ι,
ἑἔ.-ἶἴ. _' κ
Κ' Ο ΟΑ||(ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ" ΚΟΑΟΜΟ|Α
ΟΠΟΥ ΚΑΝΕ'
Δ'ΑΚΟ"ΕΣ
που τι... πνο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ Η" ωκοΝ0Μ|κΒ των
ΠΟΥ ΟΑ ΜΠΕ' ΤΕΛ" |ΟΥΛ|ΟΥ! ' πικοΛοιιΔπππ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ):
ΣΚΕΨΕ'Σ Μ "Α Μ  Λ
ΑΧΟΝ" ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΜΟ ϊ^ Μ"
Σκλπρπ οποντπσπ του ΠονοΟπνοϊκου
γιο τις... περίεργες οντιῦροσεις
που προκάλεσε π πρωτοβουλίο του γιο
`τπν κοΟορσπ στπν ελλπνικπ οιοιτπσίο
Σέν κοι τις ολλογές στπν ΚΕΔ ,
Τι ΜΑΗ κι "ΑΟΚ ανω
ως ρε τον Μ
Β Ο 'ΚΟΛΑΝΝΗ '
στι·ΜΜππ Π ·>
Ό 3 ΜΜΜ Με ΟΟΑΥΟΡΕΣ Δ|Α'|ΡΑΓΝΑΤΕΥΣΕ!_   __ 
"Μ"'“" ~ κλιιον πλιιΛτ1εΡιον.οικλγπ `
ΣΤ|Σ 2.3Ο ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΟ ΝΒΑ ΟΠΑΠ
Εντυπωσιοσρενοι οι Αμερικονσί με τπν Με" του Ἡ·
Ε ΚΟΥΟΟΟΟΥΑΟΕ Ο "ΜΜῖκός στο... "ΟΑ
<ΞΟ.τι κολυτερο μου έχει συμβεί π ΕΟνικπ>>
Ο ΟοσΩπς Χορολορποπσυλσς μιλοει στπν «Ο» κι
ονυπορονεί νο τοξιδέψει στο Τορίνο. πολευοντος
με τους υπολοιπους 6ιεΟνείς γιο το <<ειοιτπρισ» γ
που οδπγεί στους Ολυμπιοκους Αγώνες σ
ΜΜΜ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ): ΜΕ ΥΠΟω"Φ|ΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ   .
   Ο  . "ΜΝ γωγω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα