Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλάζουν όλα στις συντάξεις ενστόλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10391

1€

www.ethnos.gr

EURO 2016 »ΕΘΝΟΣΠΟΡ

Ζευγάρια-φωτιά στη φάση των «16»
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

Το δώρο
του Ντράγκι
και η μάχη για
το πλεόνασμα
»4, 6

ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΟΛΑ
στις συντάξεις ενστόλων
Πώς διαμορφώνονται τα νέα όρια ηλικίας για Ενοπλες
Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Ποιοι και πόσα χάνουν,
ποιοι εγκλωβίζονται. Πλέγμα προστασίας για τους αποστράτους της τριετίας 2016-2018 »15-16, 25-26

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Οι 21 ασφαλιστικές δια
που οδηγούν σε έξοδο με τάξεις
15ετία

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Τ

ην... έξοδο με 15ετία
στη
σύνταξη επιτρέπουν
21
ασφαλιστικές διατάξεις,
που παραμένουν σε ισχύ.
Ωστόσο σημαντικές
είναι οι αποκλίσεις όσον αφορά
στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας,
ανάλογα με
το πότε θεμελιώνεται
δικαίωμα.
Οπως τονίζει ο ειδικός
σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου
Διονύσης
Ρίζος χρειάζεται προσοχή,
καθώς
προβλέπεται χαμηλότερη
Εθνική
Σύνταξη για όσους αποχωρούν
με
λιγότερα από 20 έτη
ασφάλισης.
Ειδικότερα όσοι συνταξιοδοτού
νται
με 15ετία θα λαμβάνουν
την Εθνική Σύνταξη μειωμένη
κατά 10%.
Αναλυτικά οι διατάξεις
για συνταξιοδότηση με 15ετία
είναι οι εξής:
 Δημόσιοι υπάλληλοι
αποχωρούν με 15ετία στα
67 με πλήρη
σύνταξη.

▶Οσοι συνταξιοδο-

τούνται με 15ετία
θα λαμβάνουν
την Εθνική
Σύνταξη μειωμένη
κατά 10%
Σημαντικές είναι οι αποκλίσεις

 Ασφαλισμένοι στον
ΟΑΕΕ αποχωρούν με 15 χρόνια
δουλειάς στα
67 με πλήρη σύνταξη.
 Ανδρες στο ΙΚΑ με
τουλάχιστον
4.500 ημέρες ασφάλισης
δικαιούνται πλήρη σύνταξη
στα 67.
 Ανδρες στο ΙΚΑ με
τουλάχιστον
4.500 ημέρες ασφάλισης
και συμπληρωμένο το 60ό
έτος μέχρι το
τέλος του 2012. Δικαιούνται
μειωμένη σύνταξη, εφόσον
έχουν 100
ημέρες ασφάλισης την
τελευταία
5ετία.
 Ανδρες - γυναίκες
στο ΙΚΑ με
τουλάχιστον 4.500 ημέρες
ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη
σύνταξη από τα 62 κι έπειτα
εφόσον
έχουν 100 ημέρες ασφάλισης
την
τελευταία 5ετία.
 Γυναίκες στο ΙΚΑ με
τουλάχιστον

Λουκέτο μέχρι
30 ημέρες για
φοροδιαφυγή
»12

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΠΑΛΙ
ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Σχέδια
διεύρυνσης
στον ΣΥΡΙΖΑ
»11

Ψάχνουν
το μυστικό
της Οικίας των
Θρανίων »14, 27

όσον αφορά το προβλεπόμενο

όριο ηλικίας, ανάλογα με

το πότε ο ασφαλισμένος

θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησ

ης
4.500 ημέρες ασφάλισης
και συ- ωμένη σύνταξη
μπληρωμένο το 60ό
από τα 56, εφόσον
έτος μέχρι το έχουν
ημέρες εκ των οποίων
100 ημέρες ασφάλισης
3.600 στα μπληρωμένο
τέλος του 2010 δικαιούνται
ανά βαρέα μετά
το 65ο έτος μέχρι το
πλήρη έτος την τελευταία
την 1η Ιανουαρίου
σύνταξη.
5ετία.
τέλος του 2012 δικαιούνται
2013 παίρνουν πλήρη
πλήρη
 Γυναίκες στο ΙΚΑ με
σύνταξη σύνταξη.
 Γυναίκες στο ΙΚΑ με
τουλάχιστον στα 62.
τουλάχιστον 4.500
ημέρες και συμπληρωμέν
4.500 ημέρες ασφάλισης
 Ασφαλισμένοι στα
ο  Γυναίκες στο
και συ- το 60ό έτος
Ταμεία των
ΙΚΑ με 4.500 ημέμέσα στο 2012 δικαιμπληρωμένο το 55ο
ΔΕΚΟ και των τραπεζών
έτος μέχρι το ούνται
ρες ασφάλισης εκ των
με τουλάοποίων 3.600 χιστον
πλήρη σύνταξη.
τέλος του 2010. Δικαιούνται
15 έτη και συμπληρωμέν
στα βαρέα το 2010.
μειω-  Γυναίκες στο
ο
Μπορούν να το 65ο
μένη σύνταξη, εφόσον
ΙΚΑ με τουλάχιστον
έτος μέχρι το τέλος του
λάβουν σύνταξη πλήρη
έχουν 100 4.500
2012
ημέρες
με τη συ- δικαιούνται
ημέρες ασφάλισης
ανά έτος την μπληρωμένο ασφάλισης και συ- μπλήρωση του 55ου
πλήρη σύνταξη.
έτους.
το 55ο έτος της ηλιτελευταία 5ετία.
 Ασφαλισμένοι του
 Γυναίκες στο ΙΚΑ
ΟΓΑ δικαιούκίας τους το 2012. Δικαιούνται
με 4.500 ημέ- νται
 Γυναίκες στο ΙΚΑ
με 15 έτη ασφάλισης
μει- ρες ασφάλισης
με τουλάχι- ωμένη
πλήρη
εκ των οποίων 3.600
σύνταξη από τα 57, εφόσον
στον 4.500 ημέρες
σύνταξη στα 67.
και συμπλη- έχουν
στα βαρέα το 2011.
100 ημέρες ασφάλισης
Μπορούν να  Ασφαλισμένο
ρωμένο το 60ό έτος μέσα
ανά λάβουν σύνταξη
στο 2011 έτος την
ι μετά την 1η Ιαπλήρη με τη συ- νουαρίου
τελευταία 5ετία.
δικαιούνται πλήρη
1993 σε όλους τους
σύνταξη από  Ανδρες
μπλήρωση του 56ου
φοέτους.
στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες
τα 61.
ρείς δικαιούνται με
 Γυναίκες στο ΙΚΑ
15 έτη ασφάασφάλισης εκ των οποίων
με 4.500 ημέ- λισης
 Γυναίκες στο ΙΚΑ με
3.600
πλήρη
τουλάχιστον στα βαρέα
σύνταξη στα 67.
ρες ασφάλισης εκ των
οποίων 3.600  Ασφαλισμένο
και συμπληρωμένο
4.500 ημέρες ασφάλισης
το στα βαρέα το 2012.
ι μετά την 1η Ιακαι συ- 60ό έτος μέχρι
Μπορούν να νουαρίου
μπληρωμένο το 55ο
το τέλος του 2012.
1993 δικαιούνται με
έτος της ηλι- Δικαιούνται
λάβουν σύνταξη πλήρη
15
στα 57.
πλήρη σύνταξη.
κίας τους το 2011. Δικαιούνται
έτη ασφάλισης μειωμένη
 Δημόσιοι υπάλληλοι
μει-  Ασφαλισμένο
σύνταξη
με τουλά- στα 62 με
ι στο ΙΚΑ με 4.500
τουλάχιστον 750 ημέρες
χιστον 15 έτη ασφάλισης
και συ- ασφάλισης
την τελευταία 5ετία.

ΜΕ
ΚΟΜΜΕΝΗ
ΤΗΝ
ΑΝΑΣΑ
ΓΙΑ ΤΟ
BREXIT

Οι αναποφάσιστοι θα κρίνουν το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος

»30-31