Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28-08-20ω
ΜΜΕ ΜΥ
ΑΜ (1898-1918)
ΜΜΜ λ Μ
(1918-1950)
Μ Α. Μ
(1918-1974)
Αλομα ΜΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜ Γενικά αίθριος καιρός
μέ τοπικές νεφώσεις στά βόρεια. Οἱ
άνεμοι θά πνέουν βόρειοι μέτριοι καί
τοπικά στό Αἰγαίο ἰσχυροί. 'Η θερμοκρασία έως 36β.
Πέμπτη 23 Ίουνίου 2016
Ἀγριππίνης μάρτυρος. Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου,
Δημητρίου διακόνου, Ἀθανασίου άναγνὡοτου
Σελήνη 19 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.03' - Δυσις 8.51'
Ἀριθμ. φυλ. 40480 | Τιμή ί ,50 Π
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήνάι, ίηιο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1230ν
Τό δημοψήφισμα
δεν δεσμεύει
ΜωΜΜΜάΜωΜ
ΜΜΜΜΜψΝΜΒω
Μ κοινοβουλευτικό παπούτσια, κυρίαρχο
ΜΜώΜΜω.ΑΜΜΜζοχήναήνΜΜΜαΜΜ
ΜΜνοΜΜΜηΜΜεΜΜ
ΜΜυΜΜΦΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜήνΜΜ
ΟίΜκΜΜνάΜρΜω
χΜΜΜΜΜΜΜ
-ΠΜν,ώΜωΜΜΜδηΜω
ΜΜήΜΜΜΕχαωτΜΜώΜΜ ΜΜΔΜΜἑΜ
νάΜωΜΜΜΜΜΜ55%(ώ
τιΜΜΜ)ΜΜώ
ΜΜΜωβ%Μθ#ΛωρΜΜ
ΜωΜΜΜΜω
ΜΜΜ @ΜΜΜ
ΜΜΜΜωΜ.ΜΜΜ
σαΜτΜΜηωώΜΜΜ
-ΔΜεΜ.ὁωΜΜνηΜΜΜ“
ΜΜΜΜ“ωηΜΜή δυΜΜ ΜΜ“ΜΜΜνηΜΜΜΜωΜΜαΜλη Μή. ένα βέβαιο Μισό “Μ αυξημέΜΜΜ σε
ΜΜΜώυΜΜὴΜΜ- Τρίτον, ή πλειοψηφία στήν Βουλή ή ὁποία
8ῖΜΜΜ Με ΜΜΜΜχΜ
στήν Ευρωπαϊκή .Μ Μύλου 650
ΜΜςΜΜΜ,ΜΜΜάΜΜρ
Μ που ΜΜ ω
"κ Μ ΜΜΜ%Μ
τήνΜνΜνάΜΜΜ.
°Η ΕΕ χρειαζεται
τήν Βρεταννία
Οί κρίσιμες παράμετροι του ενδεχόμενου ΒτεΧὶτ
ΤΟΝ Δεκέμβριο του 1951, ὁ Ουίνστον Τσώρτσιλ συναντήθηκε στήν
πρωθυπουργική κατοικία στήν
Ντάουνινγκ Στρήτ μέ τόν Κόνραντ
Ἀντενάουερ. «Νά εἶστε βέβαιος
ότι ή Μεγαλη Βρεταννία θα εἶναι
παντοτε στό πλευρό τής Ευρώπη ς»,
εἶπε ὁ Βρεταννός πρωθυπουργός.
«Κ. Πρωθυπουργέ, μέ άπογοητεύετε καπως», του απαντησε ὁ Γερμανός Καγκελλάριος. «'Η Ἀγγλία
είναι κομματι τής Ευρώπης».
Περίπου δύο δεκαετίες αργότερα, μετα τήν κρίση του Σουέζ,
τό 'Ηνωμένο Βασίλειο αἰτήθηκε, καί φυσικά έγινε μέλος τής
Ευρωπαϊκής Κοινότητος (μετέπειτα ΕΟΚ, νυν ΕΕ). °Ενδεχόμενη πλειοψηφία στό σημερινό
δημοψήφισμα υπέρ του «ΒτεΧ1τ»
θα δημιουργήσει βαθεια τραύματα στήν ένωμένη Ευρώπη. Δέν
εἶναι μόνο θέμα γοήτρου τής ΕΕ,
πού σέ όλη της τήν ἱστορία προχωρούσε μέ διεύρυνση καί όχι
μέ συρρίκνωση. Δέν εἶναι ούτε
ή άπώλεια τών περίπου ΙΙ δισ.
ευρώ τα ὁποῖα ή Βρεταννία συνεισφέρει καθαρά έτησίως στόν
κοινοτικό προϋπολογισμό.
'Η Βρεταννία, όπως εἶχε ἐπισήμάνει ὁ Ἀντενάουερ, εἶναι κομμάτι τής Ευρώπης. Μπολιάζει τό δύσκολο έγχείρη μα τής συνυπάρζεως καί συνεργασίας 28 κρατών μέ
τήν ἰσχυρή της παραδοση στήν
κοινοβουλευτική δημοκρατία, τήν
βαθεια φιλελεύθερη άντίληψη καί
τήν ακλόνητη πίστη στό έλεύθερο έμπόριο. Προσφέρει τήν άπαιτούμενη ἰσχύ στό διεθνές στερέωμα μέ τήν στρατιωτική της δυνατότητα, αλλα καί τήν έτοιμότητα καί
τήν προθυμία να συνδ ράμει σέ ένοπλες συγκρούσεις.
Δημιουργεί τήν άπαραίτη τη
γέφυρα μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στήν εἰδική σχέση πού
έχουν παραδοσιακά οἱ δύο χώρες.
Μέ τήν ἰσχυρή της οἱκονομίαπροσφέρει στήν ΕΕ πολύτιμη αρωγή
ώστε να παραμείνει άνταγωνιστική διεθνώς. Οἱ υπαρκτές, διαχρονικές διαφορές της μέ τήν ήπειρωτική Ευρώπη δίνουν τήν ώσμωση
καί ἰσορροπία πού έχει αναγκη μιά
ένωσις κρατών.
°Η ΕΕ ευρίσκεται σήμερα παραλλήλως αντιμέτωπη μέ τήν κρίση χρέους τής Ευρωζώνης, πού
ἀκόμη δέν έχει έπιλυθεί ὁριστικά, καί μέ τήν προσφυγική κρίση,
πού κινδυνεύει να λαβει άνεζέλεγκτες διαστάσεις άν καταρρεύσει
ή συμφωνία μέ τήν Τουρκία. Εἶναι
δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς
θα διαχειρισθεί μιά τρίτη, μείζονα
κρίση.
Στό βιβλίο της «8τατοοταίτ», ή
Μάργκαρετ Θάτσερ σημειώνει:
«°Η απόλυτη αλήθεια εἶναι ότι ή
υπόλοιπη Ευρωπαίκή“Ενωση μάς
χρειάζεται περισσότερο άπό όσο
τούς χρειαζόμαστε έμείς». Τό
«ΒτεΧ1τ» θα δοκιμασει στήν πράξη
τήν έκτίμηση αυτή.
°Ο νεος
ἑκλογικός νόμος
ΓράφειὁΜΒ Με*
ι'ιΑ οΣΕΣ χώρες έχουν επιλέξει ώς θεμέλιο
του πολιτεύματος στά Συντάγματά τους, όπως
εμείς, τήν <<λαϊκή κυριαρχία», ό εκλογικός νόμος είναι ό ρυθμιστής τής ελεύθερης καί άνδθευτης έκφρασής της.ίἈν κυρίως ό κ. Πρωθυπουργός άλλά καί οί άλλοι άρχηγσί κομμάτων
θέλουν νά κρατήσουν τήν 'Ελλάδα στήν χορεία
τών δημοκρατικών χωρών έν όψει τής συζήτησης γιά τόν νέα εκλογικό νόμο, τολμώ, μέ τήν
πείρα που έχω αποκτήσει άπό τήν ενασχόλησή
μου μέ τά κοινό, νά κάνω όρισμένες προτάσεις.
'Ο πρώτος μας εκλογικός νόμος, του 1844,
έδωσε δικαίωμά ψήφου στους άνδρες, μέ σταυρό προτίμησης, διατη ρὡντας τήν <<πελατειακή »
άπό τουρκοκρατίας μέ τους κστζαμπάσηδες
σχέση έεάρτησης του ψηφοφόρσυ καί με τους
βουλευτές. Φάλκιδευτηκε άπό τότε άπό τους
πολιτικους μας ή άνόθευτη έκφρασή της μέ
ψευδεπίγράφα άναλσγικά ή καί καλπσνσθευτικά εκλογικά συστήματα. Ἀπὸ τήν Μεταπολίτευση, τό 1974, άπέτυχαν καί πάλι νά σίκσδσμήσσυν ένα σύγχρονο ευ ρωπαϊκό κράτος άκόμη
καί όταν γίναμε μέλος τής ΕΟΚ τό 1981 . Συνέχισαν νά διατηρσυν τήν εξάρτηση, προκαλώντας
γενικευμένη αίσθηση μειονεξίας, που άναλυει ὁ εξαίρετος στοχαστής Παναγιώτης Κονδυλης τό 1991 στό συγγραμμά του <<Ἡ καχεξία
του άστικσυ στοιχείου στήν Νεοελληνική Κοινωνία καί 'ιδεολογία».Ἐτσι, κατά καιρους προκλήθηκαν ή <<λαβωμένη υπερηφάνεια», ή άποδσχή <<ξένων συνωμσσιών», ὁ «συντεχνιακός
Συνέχεια στήν σελ. 8
Στά νησιά του Αίγαίου
τό Κράτος απουσιάζει
ῦΕνισχύ ονται οί βλέψεις τής Τουρκίας
Ι·Ι ΑΠΟΥΣΙΑ του Κράτους άπό
τα άκριτικά νησιά του έλληνικου
Ἀρχιπελάγους δημιουργεί μείζονα
προβλήματα έθνικής κυριαρχίας.
“Οταν οἱ κάτοικοι4ή, ἀκόμη χειρότερα, οἱ έπισκέπτες4 του Καστελλορίζου ευρίσκουν ἰατρική φροντίδα στήν Τουρκία, δίδουμε στήν
ουσία δικαιώματα στήν γείτονα νά
μεγιστοποιεῖ τίς βλέψεις καί τίς
διεκδικήσεις της. Νά μήν ξεχνάμε
ότι άνθρωπιστικά θέματα, όπως ή
έρευνα καί ή διάσωσις, άποτελουν
υπομόχλια για τήν έκδήλωση τής
τουρκικής άρπακτικής διαθέσεως.
Κάποιοι θα ἰσχυρισθουν ότι
τό ζήτημα εἶναι πρακτικό, ἀφοῦ
ή τουρκική άκτή άπέχει 1,25 μίλι,
έναντί τών 72 πού άπέχει ή Ρόδος.
“Ομως εἶναι έγκληματική ή άμέλεια νά μήν εἶναι στελεχωμένο τό
κέντρο υγείας του νησιού. Δέν πρόκε ιται άπλώς γιά ζήτημα δημοσίας
υγείας. Εἶναι έθνικό θέμα.
Προφανώς ώς τέτοιο τό άντιμετωπίζει ή Τουρκία, ή ὁποία δέν
φείδεται πόρων καί προσπαθειών
προκειμένου νά παράσχει άμέσως
τήν βοήθειά της σέ όλες τίς περιπτώσεις πού άνακύπτουν. Μπορεί
νάάφήνειπίσωπεριπτώσειςΤούρκων άσθενών προκειμένου να δώσει προτεραιότητα σέ“Ελληνες
ή σέ τουρίστες. Διότι, δυστυχώς,
τά κενά πού δημιουργεί ή άπουσία του ἑλληνικου Κράτους άπο
τελούν γιά τήν Τουρκία ευκαιρίες
διεισδύσεων.
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται
γιά τό Καστελλόριζο, ή στρατηγική θέσις του ὁποίου έπιτρέπει νά
έφάπτεται τό ΕΙΚ Ἀθηνῶν μέ τό
ΕΙΚ Λευκωσίας, περιορίζοντας τόν
ζωτικό χώρο τής Άγκυρας σέ μιά
ζώνη γύρω άπό τίς μικρασιατικές
άκτές. Δέν υπάρχει ή παραμικρή
άμφιβολία ότι μέ κάθε «άνθρωπιστική» προσφορά, ή Τουρκία
έγγράφει καί μία υποθήκη γιά τήν
άνατροπή του 8Ιατυε τής περιοχής,
μόλις διαμορφωθούν συνθήκες
πού θά τό έπιτρέπουν. Δυστυχώς,
ήἈγκυρα έχει τήν άρετή νά περιμένει τήν κατάλληλη στιγμή.
έναέριες πλατφόρμες, γέ
ΠΕΝΝ|Ξ φυρες κεντρικά λαοφορο, υς
καί κάθε είδους σημείο σέ
Με Με, Με τα τι λάΞ βουν τίς... θέσεις τους Τω
Τό φαινόμενο των Νοτιοκορεατῶν πού περπατούν στόν δρόμο κοιτώντας τό «έξυπνο» κινητό τους καί όχι πού πατούν καί πού βρίσκονται
έχει λάβει άνεξέλεγκτες διαστάσει ς, μέ πληθώρα
ατυχημάτων καί δυστυχημάτων τά ὁποία υπερδιπλάσιάσθηκαν μέσα σέ
πέντε χρόνια! Γι, αυτό
οί άρχές γέμισαν την Σεούλ μέ πινακίδες πού τούς
προειδοποιούν ότι, έάν
δέν προσέχουν, θά πέσουή όπως γίνεται, έπάνω σε αυτοκίνητα. Ἐδῶ
δέν κοιτούν τόν δρόμο,
την πινακίδα θά δούν;
Κάθε ημέρα έχουμε καί
μία Παγκόσμια Ἡμέρα.
Χθές λοιπόν, ήταν ή Ἡμέ
ρα τί νά πούμε Ἐδῶ ό κόσμος καίγεται καί κάποιοι
ίσορροπούν σάν τίς νυχτερίδα στά κλαδιά..
Ἡ δεύτερη μεγαλ ύτερη τρύπα πού έχει ποτέ
άνοίξει ό άνθρωπος στην
Γή ευρίσκεται στην άνατολικη Σιβηρία, κοντά
στην μικρη πόλη Μίρνι
καί είναι ένα άδαμαντωρυχείο! Ἡ έξόρυξις διαμαντιῶν άρχισε τό Ι 955, καί
σημερα τό ὁρυχείο είναι
μιά τεράστια άνοικτη
τρύπα μέ βάθος 525 μέτρα
καί διάμετρο Ι,25 χλμ.!
Στά χρόνια της άκμής
του, τό όρυχείο έφθασε
νά παράγει ΙΟ εκατομμύρια καράτια διαμαντιῶν
έτησίως πολλά άπό τά
οποία είναι έξαιρετικής
ποιότητος. Τωρα ό έναέριος χωρος άπό πάνω
Σ | ε α Τ Ν < έ α ρα ἀφιερωμένη στην γιό- του εχει αποκλεισθεϊ γιά
ημ ρ   ρ ς γκα καί τό τί έγινε ανά τά έλικόπτερα, έξ αἰτί_ τόν κόσμο δένλέγεται. Οί ας των @οδικών ρευμάΜΜ λάτρεις τής γιόγκα έπέ- των άέρος πού δημιουρΒ| | | | Ο λεξαν πλατείες παραλίες γούνται!
, Ι Ι , Ενας στρατηγος στον Ναυτικο Ομιλο
Με το προσωρινό κλεισιμο τών καταστημάτων
έπιχειρεῖτόΎπουργεῖο ΜωΜωΜωω χηψΜ¦ΜωΜχο.ὡ 'χωΜώΜ.ήΜ μΜωΜωωωω
ΟἰκΟνΟμικῶν νά ὁνΤιμ8· μιά Ομιλία του στρατηγού Κών- τών νή- μΜήω,&ω ΜΜΜ °Η °Ε | ' θ |
ΤωΠίσει Τήν ΦΟρΟδιΟΦυ· Μνον Κόμο. Τήν οργάνου· ΜΜΑίΜ. Μ ο   ε 
νή- ΕΜ υΝΜΜΜ - Μ8ΜηΜά8Μ Μ"°Μ“ΜΜ Μ°“°'""Μ ΜΜΕ ί '
_ ΜΜΜ)Μω“ “ΜΜΜμ ω.ΜωΜω“ ψιΜΜ στην πορτα σας
ΠΜ Έχω." Μη_ ο Μ Μ η Ἀνατολὴ. ΜΜΜ μολι- ΜΜΜωωωΜ
ἡίωΜ ΜυΜᾶψω.Μ.πΜ- ωωΜΔΜωω Μ°ΜωωωΜ Μ°ΜΜ°Μ  ι ι
Ἡ Άγκυρα ΠροσΠὁθησε Μ· Μ Μ Μ” Μ ΜΝ Μ “ή Μ Πω Μ Μ Μο. Με; εστω Μπωωω Με ενα τηλεφώνημα στα
Μ ἐκμεῖολλ8“θεῖΤἡν 6ΜλΜΠΜΜΜΝ ΜΜΜ ήπα- ΚιΜ,ΜΜΜ ύπο- *ΜΜΜΜΜΜ
ΦωΤιό σΤήν ΚύΠρο- Ἡ ΜΜΜ ΜψΜΜΜ ΜωΜω ' ΜἩΝΜΜΜω    
άντίδρασις του Ν. Ἀνα- . Μ ΜΝ
στασιαδη. :Με ΌΜΜΜ%ΜΜ ΜΜ$ωἡἩΜ“ -ΜωΜΜΜΜ ί ΜἘχΜΜ
' ΜΜΜΜ ΜΜ“ |°βὡ 'ΜΜΜ ' πΜΤάΜΜΜΜ ωαΜοίΜΜΜ
κο οτ =ΜαΜωΜΜ Μ ωΜψΜΜ ΜΜΜ
"Ο Ἡ Μ Μ ΜΒ  γω
Με ίδίαχρηματοδότηση ωεωΜωΜω  ΜΜΜὁΜ ΜΜὡΜΜ
θά πραγματοποιηθεί κα- ΝΜΜ@Μβ Μ ΜΜΜΜω °ΜΜ ΜΜΜ 'Υπουργείον ΜΜΜ: Μ Μ'ΕΜτα κυριο λόγοἡ καμπά- Μ ΜΜ.ήΜπ ΜΝΜΜω ΜωωἩΜΜΜ“ ωΜωΜΜ
νια του υποψηφίου τών  Μ Μ ΜΝ" Ε _ΜΜΜ"Μ,ΜΜ ΜωΜΜΜ.Μ
ΡεΠΟυμΠλ!Κ0νῶν ΝΤ- ωΜωΜ ."|"¦"|:Μπ 'ή Μ Μ. ή 'ώ Μ" ¦“.'""ἡ “°¦8"ΗΓΜ ΜΜΜΜΜ
ΤΡΕΜ- ¦Μδ , ΜωΜωωω
'Ο Μ ΗΜ Με. «Μ Μ ο Μ π
ΜΜΜ ί .6 πωωΜωΜ ΜΜΜωΜ ΜΜ ΠΜ· ὁΜ:
28 ωΜΜωΜωω ΜΜΜάΜΜιΜΜ ω_ὴΜω ω¦ΜωΜ¦ Μ
 ά η Μ τα Με   :εΌ ώ Μ Μ ίό -ΜΜσἑΜ ΜΝ ω  Με κάθε ἑτήσ1α συνδρομή, δωρεαν Με
Β 7" γ ο 70] 1 χ 4 οί προσφορές που κυκλοφορουν μὲ την ΕΣΤΙΑ