Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεποπ@οωποτ.ει·
Τσίπρας: Η Ευρώπη
έχει ανοιχτα συνορα για τη
λιτότητα, αλλά κλειστα
για Τους πρόσφυγες
ν.  ι '
Ξεκάθαρα
μη βιώσιμο
το ελληνικό χρέος
Μειωμένη κατά 5,396
η τουριστική κίνηση
στο τετράγωνο
ιανουαρίου Απριλίου
Σελ.4
ΞΠΠΡΟΠΗ Δ!ἴΓ“ἶ?ΜΞΜΟἰ
για την πώληση
τον ΟΛΠ στην 00800
Σελ. 2
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ'Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Πέντε προκλήσεις
για το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
έρκονται
|διαίτερα αισιόδοξος για τήν
επιτυκία του ελλήνικου προγράμματος, εμφανίστήκε κατά τήν τοποθέτήσή του στο συνέδριο του
Εεοήοτήίετ, ο εκπρόσωπος τής
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κουαρτέτο, Ντέκλαν Κοστέλο.
Συμφωνα με τον κ. Κουτέλα, ή
δεύτερή αξιολόγήσή του ελλήνικου προγράμματος θα είναι απαιτήτική και γεμάτή προκλήσεις.
Δεν προσδιόρισε το κρονοδιάγραμμα τής συγκεκριμένής αξιολόγπσπς. αλλά ανέφερε ότι τα
προσπαιτούμενα θα πρέπει να
φήφιστουν έως τις ΙΙ Δεκεμθρίου φέτος.
Ο κ. Καστέλο διαθεθαίωσε ότι
δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος "κου·
ρέματος" για τις καταθέσεις στις
ελλήνικές τράπε2ες, ενω ανέφερε
ότι ή συ:ήτήσή για τήν ελάφρυνσπ
του ελλπνικοό χρέους κινείται
προς τήν κατευθυνσή τής μείωσής
του κόστους ετήσιας εξυπήρέτήσας. Παράλλπλα, σκολίασε ότι π
συμμετοκή του ΔΝΤ στο ελλπνικό
πρόγραμμα είναι αποκλειστικά
απόφασή του διοικήτικου συμθουλίου του, ωστόσο επισήμανε
ότι για τήν Ευρωππ, ή παρουσία
τού Ταμείου είναι κρίσιμής σήμασίας.
0 λογικός