Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Καμπανάκι" Κομισιόν προς κατασκευαστικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαίτεΠιΡοτ11άἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΚ
Μουτ", δομής" Ρομπ ΗθΝ|$ Λ.Ε.
τα.: +30 2 Τ Ο 6728890
οσο": ίπίο@ροννετ-ηε'|οεετ
Μ.ρονιετ-ηε||οεετ
Τετάρτή 22 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ'ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.091
Δημήτρης Αβραμόπουλος,
επίτροπος Μετανάστευσης
Η θε Μαίρη $ς|ιυ|τε
"ΠΩΣ" Πρόεδρος της Ετοιμα Αθ
ΕΑΑΕ|Ν'|ΑΤΟΣ
|ΣΟΖΥ|'|ΟΥ
σήμερα στη Ν
Τι αλλαζει στη συμφωνία
Ναρινσπσυλου - Σκλαβενίτη
Οριστική λύση στο επιδιωκόμενο αμεα ααα'
μεταξύ Σκλαβενίτη και Ναρινοπουλου αναμενεται
να δοθεί εντος των προσεχών ημερών, με το σχετικο πλαίσιο της συμφωνίας που αφορά τη
σύσταση κοινης εταιρείας να αλλάζει, ενώ προς
αναθεώρηση φαίνεται ότι βαίνει και ο στρατηγικός
σχεδιασμος εξυγίανσης της Μαρινόπουλος. >Τ 2
Σε αναζητηση και 4ου παίκτη
για το φάσμα της κινητής
Την πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος απο τέταρτο
παίκτη (εκτος των Εοεηιοτο, νοοαίοπε και ννιπα›
για τη μίσθωση φάσματος κινητής τηλεφωνίας
διερευνά η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων) στην προσπάθειά της να πιασει
ξανά, επειτα απο εναν χρονο, το νήμα του διαγωνισμού για τα θ τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στη
ζώνη Τ 800 ΝΗΖ. >ί Τ
Χάνει πωλήσεις το εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Βαρύς είναι ο απολογισμός των απωλειών του
201 5 για τον εγχώριο κλάδο εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με την |πίοοαηκ
Ηε||αετατ. Το 2015 επεφύλασσε βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, που είχε ως
συνέπεια η αξία αγορας του εξοπλισμού πληροφορικής να μειωθεί σημαντικά κατά 8%, στα 645
εκατ. ευρώ, απο 701 εκατ. ευρώ το 2014. Οι προβλεψεις για το 2016 είναι ακομη πιο ζοφερες,
αποτιμώντας την αξία της αγοράς στα 547 εκατ.
ευρώ και την πτώση στο Τ5,2%. >ί 4
ΧΡΝΡ|ΑΤ|ΣΤ|·|Ρ|Ο: ΣΤΟΝ ΡΥΟΡ|Ο
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ >16
Ε|'|ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ννλινΕη Α|'|Ο Τ|·|Ν ΕΚΤ >3
Το παράδοξο της αύξησης
της απασχόλησης
Δημήτρης Α. |ωαννου
και Χρήστος Α. |ωάννου
οικονομολογσι Μ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: ΤΟ |ΣΤΟΡ||(Ο
Ν|ΑΣ ΚΡ|Σ|·|Σ >22
ΟΛΠ - ΟΛΟ: ΟΝΥΑΕ
ΚΑ| ΣΩΜΑΤΕ|Α ΟΕΣΣΑΑΟΝ||(|·|Σ
Ε|'|||'|ΕΝΟΥΝ ΣΤ |Σ Α|'|ΕΡ"|ΕΣ >1ο
[Ελλάδα] Κίνδυνος Παγώματος κονδυλίων μέχρι να κλείσει ιι έρευνα μις ΕΠ. Ανταγωνισμού Περί καρτέλ
«Καμπανάκι» Κομισιόν
Π μας κατασκευ αστικές
Σε «Πάγωμα» μις εκταμίευσιις κοινοτικών κονδυλίων Προς μι Χώρα αΠό το
Περιφερειακό Ταμείο και τσ Ταμείο ΣυνοΧής τής ΕΕ. μΠορεί να σδΠγήσει ή
έρευνα Που ΠραγματσΠοιεί τι ΜΒΜ
ΕΠιτροΠή Ανταγωνισμού σχετική με μιν
ύΠαρξ1ι καρτέλ εγχώριων και ξένων κατασκευαστικών εταιρειών σμιν Ελλάδα,
μέχρι να ξεκαθαρίσει ή υΠόθεσΠ. Κοινοτιιαι ΠΠγή ανέφερε χθες σαι «Ν» ότι
ή εΠιστολή μις αρμόδιας διεύθυνσιις
μις Κομισιόν Που θα ανακοινώνει μιν ΠαραΠάνω αΠόφασιι θα σταλεί στις ελλήνικές αρχές τσ αργότερο μιν Προσεχή
εβδομάδα. Ανέφερε εΠίοτις ότι το θέμα
είναι Πολύ σοβαρό, γιατί μΠορεί να αφορά μεγάλα κοινσμκά Ποσό Που δόθ1ικαν σμιν Ελλαδα αΠό τσ 1989 αΠό τα
δύο Ταμεία. Η ίδια ΠΠγή υΠογράμμιζε
ότι ή κυβέρνΠσΠ έχει ενήμερωθεί αΠό
ανώτατο στέλεχος μις αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσιις Περιφερειακής Πολιμκής,
τσ οΠοίο βρέθΠκε σμινΑθήνα μιν ΠροΠγσύμενΠ εβδομάδα. Η συζήμιστι μις
σΧεμιαις εισήγΠσΠς μις ΕΠιτρσΠής Ανταγωνισμσύ αναμένεται στις 21 Ιουλίσυ, ωστόσο ή τελική αΠόφασΠ είναι
άγνωστο Πότε θα εκδοθεί, αφού θα ΠρέΠει να συνεκτιμΠθσύν μια σειρά αΠό
Παράγοντες Που θα ερευνΠθσύν. >6
Ζαν Κλοντ 'ιούνκερ
Ήθελα
μια τροικα πιο
δημοκρατική
Σύγχρονε5 Επιχειρήσει5, Σύγχρονη ΜΜΜ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Επενδύσπ στο μέλλον
του τύπου
θεόδωρος θεσσας
Λάθος το πίνω ΜΜΜ
κυβέρνησης - θεσμών
[μνημόνιο] ΑΠσδεσμεύμικε ή δόσ1ι των '7,5 δισ. ευ ρώ - ΚατατέθΠκε χθες σε λογαριασμό του ΔΠμσσίσυ
«Πάγος» Ρέγκλινγκ σαι μείωσΠ Πλεσνάσματσς
«Πάγο» στα όΠσια αισιόδοξα σχέδια μις
ελληνικής κυβέρνΠσΠς για «ψαλίδισμα»
του Πρωτογενούς Πλεονάσματος μετά
τσ 201 8 -δΠλαδή μετά μιν ολοκλήρωσή
του 3συ μνΠμονίσυ- έσΠευσε να βάλει
σ εΠικεφαλής του Ευ ρωΠαϊκσύ ΜΠΧανισμού Σω ριξιις Κλάους Ρέγκλινγκ, κατά μι Χθεσινή εΠίσκεψή του σμιν Αθήνα. Παρά μι θεμιαι ατμόσφαιρα λόγω
και μις αΠοδέσμευσιις μις δόσΠς των 7,5
δισ. ευ ρώ -τα Χρήματα κατατέθΠκαν Χθες
το μεσΠμέρι στον λογαριασμό του ελλιινικσύ ΔΠμοσίσυ στήν ΤράΠεζα τής
Ελλάδος-, ο κ. Ρέγκλινγκ δήλωσε όμ τσ
Πλεόνασμα του 3,5% είναι σίγουρο όμ
θα ΠρέΠει να κραμισει για Περισσότερο
αΠό έναν Χρόνο. >3
θτεχία Στο νήμα
θα κριθεί
το δημοψήφισμα
Αμφίρροι·ισ μαφι κοιτην
Μία στιγμή παραμενει το
ΜΒΜ" πωπω; των
μαχών»για τομέλλοντης
Βρετανίας και της Ευρώπης, με
τους πολίτεςτου Ηνωμένου
θασιλείουνα προσέρχονται
αύριο σας κάλπες προκειμένου '
να αποφανθούν υπερ ή κατά
της ΜΜΜ πχΜ τους
στην ΕΕ >25
Μάιος]
Με +16,5%
τα φορολογικά
έσοδα
Θετικά μ1ινύματα αΠό τσ σκέλος
των εσόδων έλαβε τσ οικονομικό
εΠιτελείο για τον Μάιο, καθώς σι
εισΠράξεις του ΔΠμσσίου αυξήθΠκαν κατά 16,85%, με αΠοτέλεσμα στο Πρώτο ΠεντάμΠνσ να καταγράφεται υΠέρβασιι αΠό τον
στόΧο κατά 4,Ζ5%. > 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα