Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22|ΟΥΝ|0Υ20Ι6. Χ < “7
κ@ωωωω ή
Εωμερί6αΜ.Φωω /“ ' γ
Ι.Μ.Τιμἡ: 'ΔΟ ε  ..Ξ Β
..Χ | .. “ 
ί Βεντοεετ , 88νΓ083Γ
”ΜΑ ΩΡΑ ενο ΡΕΝτἩῖ
. Ι 7 7 'η
2 Μένουν ο' |ζσκσον. Μηερἱοσ.
ενώ φήμες θέλουν τον 0λνμΜκό
γ να "βλέπω" κο· τους Γκονόπο.
χ Βολντές ·
ΜΕ “ΝΕΠ
Στο ΛὁνένφΣλντ (Μό Χθες ο “ · 9 - . - ^ Ί 7 Ι ι ·· ·· - 
θρὑλὅςχμΕ νέα ΠρὸοῖήαἔΞἶοτὁΧο 7 _;  Ἡ  Ε Σ η   ι
τουςἶμἰλουἄοιἶΕΗΗΠίμἱοἶἑ Εἔἔἑί1£ .  “ " · ' “ ' _ . 1 Ι . - Η Ϊ ·
% · 22 οιην”ΑυὅῳωῇἑοΠἩΓοοως, “ "ΠγΡΨ."Ψ°""Ρ'"ζε'Ϊ"φ°"εΡ" " ΜυφννΜμἑννςνν6επε|νεολονςΗ ΗενκωμωΙωνΜπνΒντη.
' ΜΠἑρ[ος| ΒοὐΡος| ΤοΙμἰκΠς ΜΗ “Με ΜΜΕ Πωλ" ο" "μπω" 808” αξίζεωΠνννιὡως·”ΕχωπνλλνἡνειΜ ΠνὑρΟνΙων.ΡέΙΜν
για το ΜνγκενφελνΙ κν|σΙόωνς”.λἑειστον"ΓΠΥΡΠ” Μην ΜΜΜ
ΜΜ-ΛΜί  = Ολ 
τ.πΜνΜ 7. ΜΝ
 κι ΑΚΟΜΑ...
. ΜΜΜ":
ΜΝΗΜΗ '--° ·  “
Πως ο ΠονοΒηνωκος σὁειοσε
5 °“ΜωμΜ ' στεγνΜΕΚκωΠΜΚ
ΜΜΜΜΜΜ · “ · ··
ΠΐΓ|ΥΡΒΣ;νΜέΠηκε Μ·ΨΜ7Μ Με? """λῳ°|ες
ν ιῆΜπ·μις ΜΜ·“Ψ . καποιον ΜΜΜ!"