Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 “ Μ ΦΕΡΝέ·ΉΜὺΓΡΔΦΕΣ ο “Ασκ ο
    Τ "Μ
πως είναι ο Ισπανός που «Πέρδισε» τον Μίχελ
Π οσοχή στους
τι ιαΦορους
Ιταλούς
ιιιι '
Επι κιι>ικα
Η προσοχή του Γάλλου
στραμμένη στο Ευι·ο
Ἡ έτη κάδρο του
Αναστασιάδη οι δύο
έμπειροι παίκτες
ΑΜΜιιτσΣ
Β Ν"Λ"Μ
 “ ιι ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Δεν Πίστευε  
στα αυτια του Επιμένει να ψωνΖει
ο Αῆαφουζοε απο τη Λευκορωσία
 Γ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ιιιιι ΑΕΛ Με _ΔΜΜι _ Β'
«ΜΜΜ» ο «ΦΜΑ» ζ ^ 2 '
ΜΜΜ τιιι«τιιι>ιι› ΤοΝΤΜ¦ΔΗ ΜΜΜ και
Ἀρπαξε τον Ντέῆετιτ5 από τα '08· τα δεδομένα για .Π π "δεχόμ"° μεταγραφή5 Ξ)Τἔἔ:μἰῖΞΞ 'ἔσω
χερια του Ερυθρου Δειτε ;ῆ Ρ Σ την επιστροφη του ε - Μ· του Παρά Πε". 6¦°ψεωε¦$ ΣερΒοε μεσω Ξ Η] .ι Μ
παίκτη στην Εῆῆόδα