Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτιπς: ο. Νικοῆο'ι'οης
ΔιευΝἩΜ Συντ°Ε8Μ: ΠΡΑΤ0Σ ΜΑΚΡΝΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΜΜ' 20"6 Ο ΑΩ. "8985
ο ταυτοπωπω έτει
Μπει οτο οπμοοι
τι οκοιοώς καιοςοτοι π ομοοο κοι οτ
ουντονοοιο με τπ
οιοικποπ ουντομο οο
κοοοο'οουν κοι
τις κινποοις
Η "ΑΡΜ°ΤΗ ΤΟ' Μ! 'Πω ο "Μο κου"πονε νέο
οι οπυμπιοκοι οπο τις Ηνωμένος ποπιτο'τς ο ποοοι οπο'
απο." ο κοκ". ατος ονομονοτοι νο τοςιοο·ουν οι
τοοιοοπουπος κι· ττουοο·ιουπος Μ νο
ωωΜ με ποικτςς κοι μονοτζςο
ΦτιπΧπιΞι Μ·πκτιι·π ο 'πονο τοοιοοπουπου
π ομοοο που σον κώπωοε κοι ποπ· οτο οπκπ.
οκοντος μόνο νίκος κοντ” στον πονοοπνοῖκο
σε εκτος οοοος τοπικούς
ΜΜΜ:: ·'ιιοοο νιο
τπν ευουπἰνκο ο
ειμοι οτοιμος νο πωπω
ο. οππ μου τπν ονοοντιο· ο να εινα ·ππο
Χ ο ΚΜ ποτοκτπκ8 ως τι' ΙΜ στο" οκὐ"'Μ
Ύ μος οπο τπν ιτοπίο τοκοι Βοιοκοτοι Μοτο. οππο
'Ι π Εθνική κονοοο). υπέκυψε το προπνο'τοι π
#/ ουμμοποιο του κοι ποοοοο οπο προοποοοιο του
ιοτο·κές εξετάσεις νο που” οτο ποπ
ο υυοιτ ουνοκ'αι
·ΜΜ°ΝΗ
"|λ °Μ ο
υπυμπιοτος τοι τοπονιοπ αν
έχουν ΜΜΜ· οτομπ οτο τσοκ. ο Ρομπέρτο
ομως εμεινε οτπν Μονο νιο νο τοποιώοοι οπμτοο τπ
μοτονοοοπ του οτους Κοτοπονους
:τπ ΜΜΜ. τους. ο Μουσικων ουμ·ουπος τπς ενω· Ρομάν
Μπιτ Μπιτ· οτι υιιοοΜι ουμοονίο μ· τον τα" ποοτ·οο
ν· τα Μ· ο Μπος νο Μπος' οτι τις οπομ·ντς Μέμος ο
Μιοοτο το ΜοουοιοοΗ' οπιοπμο οπο οι Μ του που·
'-"" Ο""'°"Τ Ο Β'·"|
Η κοτοοτοοπ τπς υνοιος τπς μπτοοος του
κοοτποτ τον 2·ιτοονο οππονοο μοοο οτπ
σονΒνοοντ ο νπονοο·ο νιο Φου” τον
προ" οτπν οποσ· του Ροτοοντομ. οτον
ο οπυμπιοκος απτο κοι π Εοπονιοπ του
πουοοοτοον το εκ. ευρο νιο Ο Μονο'
κ"||'|Ππ Β' οΒ|·Μν
ΜΝ Επιμένουν νιο τον υμοο ο ΕυμΦωνο
μτ τους |τοπους. π οιοοοντινο οτν
πτοιμτντ οτι οοπυμπιοκος ο· απο".
τοοο απο τον ποιο νιο τον ποΜπνο μποτ
“ο οκ. ενώ) ο Στο τοποοτοΖ τους ομως
·ττιμουν οτ· το ώμο αν ΜΜΜ
Τ' ΔΗΜ! "Η ΜΡΞΜ ο προεδρος
τπς ¦τοοουο Βουκουοοοτίου ο ο που
Μποκοπι υποστποιΕο πως έτει ποοτοοπ
οπο τον οπυμπιοκο νιο τον 2οτοονο
οτοποο τπς ομοοος του κοι πρῶτο
μοτονοο0ικο οτοκο του πποκ.
πωπω· οποιοι Δεν οποκποιοτοι νο
οινοι τρικ νιο νο πι|ο·ι τον .Δωωπο '
. του Μαιο· · Το Μαιο τπς υποθοοπς.
ομως. οἰνοι οτι ο οοοέπο πτον
ουμποίκτπς του Μομκο το"
ι2οοο-2οοο) στον εοτοοιπι
Ν/Χ Μ,
το Μοτςτοι
ΓροΦει ο ΔΙ°ΝΥΣ"Ζ ΔΙΠΛΗΣ (σεῆιόο '5)
τποοτποπςι οτι .ω το· τομής
πμοΝτ οι" ποοτοοπ ονοντωπς Ι
οπο τον οπυμπιοκο οτο ο" του ο
πο" τουτο ο ·οοςιπιονος
'. οι ·ποοοινοι· που" μονοι
τους στον τπο πως το·
) Γιὐονο τιποτζἰκπ. πιοτοποι
|"¦Ξ|ΡΤ||Τ°¦. '¦"°"ΩΗ¦"°¦
ουνοντπ0πτον με τον
χ οντος οτο· οτι “ουν ιιοοοοοος τπς
 οποοτοοιοιιοιπ··ι οπο τπν ομοοπονοιος οτους
“ΜΜΜ τοοικο ο οντιπΜοοους του
τουτοκοονο ομως με ουτπ τπν -τ°ΜτπΜ- Χοποτο
οπο το
·τυντννοπ“ἰττ ποῶτο
μοτοευ ους. Μοτο μτ μιο
ποοτοοπ κοι 0ο το οι· με
κοπο οιοοτοπ·. το· ο
πονονοπουπο κοι ΜΜΜ
κανοτοντινου. που τον
Πτο οπο
Τ γ ` | κινποπτνκοτοΜι0οντους
Έ /οΜιομουςκοτοτπς,πντοιοςτπς
"ΜΚ κοι ΜΚ
· οἰτπμο τπς πε
πονο·πνο'κος
που πετιπΞντιι
οπο ππτυοος τπο
ο πονοοπνο'κος.
οι σουοοοπτυτοι· μοιοκοντοι οπο ως το οπονςυμο
οτους προποοος των πυοτοιοκὐν Μπεν" κοι νιο σάκο
Μοτς 0ο τρέχουν οτο Βουνο νιο νο -κτιοουν· Μη)
κοτοοτοοπ ο του” φοιτ· π ΜΜΜ με οιιιππ
προπονποπ απο - οπονουμο)
¦'¦'°' Ο "||"|ΠΤ"
που οπος το ποοουν πονο
οτον οιοονπ τετΜμ. ο οποιος
μ·το οπο ονον των κοπο ο' νομο
με τον Μο ηταν· νο ποιο"
τον ΠΜ νο τον τοοτπο·ι
οτο ρουτερ
·Ξ·κινομ· μ· ον·ιοο ι
ο ποοκτιτοι νιο μιο
Μοτοππ_τοονιο με το ποοκοιμοτικο του Νομπιονς ΝΠ. απο
ν" Τ'
Ξοοουμτ οπο· τι ποοπτι νο κονουμ· ο οι οικω μου οτοκοι
ουΜοοπουν με ουτως του υπυμπιοκου ο Εππἰζυ ουτπ π ς
ως" νο τἱνοι κοπυττοιι οπο τον πτοοινπ τοι νο κυπποουν το _
ποονμοτο τοπυττοο το· νιο πιάνω. τονιοτ ο Μποστ:
ΕΤΑ ΣΤΟΥΣ
Η ΤΕΡΜΑ"|Α
το -ιιοντο·ο· τοοοιοον το τπ Και·
|Μο οτο Μ Η" Μονς του Μια)
με νκοπ του Μ πομτς στο το' το·
ΜΝ στον Μ οι." του τυπου
ομίπου του ΕυΜκου Μτ·ΜΜ
Η απο· του Απο τπν Μου”
'ιοοτιμ Μ· τπς π Μαιος
οποιον· ποππ·ς ιοπονοῇ
Μπουάτ ετοιμος ως
τυκοιοίτς που 0ο ομοον'οτπτ·
μποοουοτ ατομο ωιππτικπ οτο
κοινο Μουτ" ποιτνιοι ο πω
τπν ΜΜΜ τπς. τπν πττο τπς
με τον τομος πονας. ποσοι
μου μοπιοτο νο Μπους
οπμοοτυει τυο πΜοπς μου·
ατος το ΜΜΜ τπς τοιτιις στους
οοκομ ι27' κοι 89) που ςωπ·τ
977ΙΙ08 852|36
"'“°_“¦¦ το ποοτο τπτιπι τοττοοτιπτιιττοι οτ το ττποτοττιο
° ""|-° τον 0|'Κ"Ρ|¦ το .ωτ- ΜΨ$Β| το ΜΒΜ· ,
κ "Παω" "Ν Άνετος. ΜΚ "η" με 'το' "ΜΠΟΜΠ" Β" ΜΜΜ' ·
κ-¦¦¦"° "ό · τους Μο κοι ττμππ ως οιΟουοτς νυμνοοτποην.
τπν Δυαρι" ΜΝ Μ “τα 0 Μπος Μοτο που οτΜυυ·τ· ν· Μο· νο
Μ'“ ως “ως μπα τον Μ“ΜΜ ισότιμο το νππτοο Μιωυ ο·
“¦"Μ< ο Μο) αινμο απο οπο κοντινπ οποοτοοπ πΜο·ι το
Ν" ΜΝ' "° το ·ονΜοτο του νοου Ε·νΜτ·ϋ οπου κοτοπυοτ ιι οποοτοππ
“==%:=" του υπυμπιαου
”Μ _ ο Μα που ο το" πι'οτ τον ΜΜΜ·
Νέα..." οτπν πυοτοιο. οι κοτοιτοι του Ματ"
ΜΜΜ” "ο .πυτοκοπ- που πτοιμτνον μοτοιο τον οπυμπιοκο. ο... _
"ς ΜΜΜ( πουν· Με τοι ποπιος πιυιω που ειτε τοντο του τους
κ" "ο (ΜΝ ·πτΠ0:. αυτοι τουτο· ποτιοιτο·τς Μουν. κι" το· πωπω. "
π "Μ . | Η Ημουν μιο παο· ποπ οι κπτιοττς ποοπονποτις που ττοιμοζ·ι ο τοουτς - ν
"Ω Μ" οπο κοποκοιο·νπ ποοοτοι- κοι ποππο οκομο οπο τπν ποῶτπ μόνο τον
"'"":°=” μουνι οπυμπιοκου ποιοοιοτον οτο ΜΜΜ
ποστ· ο ·ποοτοπμένος του ΜΠΟΡ· οτο
¦ππ·ι·κοκοτππτ Με!" οι··ιπιιτ ιοςπιοο ιο) β
7 ΜοντονΜοτ `
Μο τι" Με"
του οπυμΜαου
οτπν Λυοτρίο
που” ο· υπεροχο `
'ΜΜΜ '0 "η 'Η ,
τους Μ· ο'
'Η ως ποος τπ και του
' · ο τον
"φως Γιοονο Νπικο ο Η ωοΜ“ την· ο·
"°°::""'='" κοπο των κοι τοοτποτ ποοιπου
Ε"|:'°:Μ τ Χ μιομιοπ ο” ο -2υμοονος μυ τπν
“°π""?: ω  τι· “Μη μος ο 'τιμτ0τπς...·,
ω Έ· πι υποοτποετ ο· οπΜις του
"2" '- Μ υ υπο τπ ουνοντποπ ο
Μ ή” " Τ ι πονονοπουπος. το" τοτοιο
.π=οοΤ:·;·ττο Κ" Ρ ό” αν ΤΜ""“”°
"ω” Ψ οπο τπν τυο
ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ο' ΚΡΟΑΤ¦¦!
οι Μπαντ. ον κοι οτονον ως
ς. τπς των ουο
μτ 2-3 ι ποοκοιοπκον ος ποοτοι του που ομίπουι
το Β'. κοτοο·οον νο
' ' το"
τυκοιοιτς. οκ τον
οποία μτνοπυτοοπ
το πονοπτι
ιοπιτικὡς
τοοοπνμονο...)
του Ρομος
που οποκΜοο
ο τουμποοιτς ι72')
°| δ¦'... ΒΤ"
ς '° μας...
“Φοροι ο οικοιοπονποον το κοπο πονιο νιο ·κεινους
οτο 87' ο * οτπν
κοντ" πουπποο· τον Ντ· Μο οτπν κπτιοτπ του νον'ο.
οιομοΜνοντος το ττπικο οκοο κοι οτοπνοντος τους
“Μπους του νκοουπ ιοπονους πονο οτπν ιτοπἰοι το ένο
ριμέικ του προ τττοοττιος τοπικουι
ο τεπιΔο 3 _Λ
οι ιοπονοἰ πωπω. 'Οτι μονο οικον οποσ
οικον ο) ιο το τοῦτο “του ο· πόνο· του
νκοπ του Μ οτο Ροκιτιτς ΠΠ). απτο
ΜΜΜ. Με· οι ένινον π πρῶτο ομοοο
Μποντ- ιιοοο τις στο τουονουο που
οπουοος τον οκοοοοοι κοτο των
ΜΜΜ. τον" ο Στο 45' ο
ΜΜΜ κοι ποοιοιτς Μπρομ κοι ο
ΜΜΜτς πτον Χοπινιτς μ· το τοκουνι
οντονονιοτ·οἰ νίτιιοτ τον τι" κτ·
το μοτς οτπν οπονοπποπ |
πτον Μοοοππμονο
μ· απορω" “
ΜΝ του ΜΜΜ'
ο ΜΜΜ Μου
πως πέτα: το
Μπακ ντο· τικ
Μπος "Μος
"ΕΛ Μ¦ΤΛΤΡ|Φ|Κ|| ΒΟΜΒΑ
ο Ξ2κοονος πτοΜοτιοκος
(42/0/4984) τινοι οοοικο
οτοπττοτ τπτ Εθνιηις
"°ϋΜω"ω. που “Ο
πρωτο Ξυμυπῆκο
πουτο·ππμο που ονιντ οτο
ΜΜΜ ποτε το
οοπμονιο μετοππιο ο
·οπιοτο ο Μος π·τυκτ ο
νκοπ οτο τουρνουο
ΤΟΥ °ΛΤΜ|'||Ἀ|(°Υ ΣΤΟ "ΟΛΟ
προκειτοι
νιο τπν πιο ποιοτικπ
πωπω μεχρι το”
οτο οοοτοο του οπυμπιοτου
κοι μπε με τους Φουντουππ.
Εοπονιοπ κοι Ντοοκο
οποττπουν 'ους τπν
κοπυτοοπ οοιοττοπ
Μουτ οτπν
ιι ομοσ· του απο που· πονπνυοιοτ τπν
πωτπ τπς νικπ οτον τοτοοτο ομιπο. τπιτοοτοπος μ· 2-0 τπς "οποιος οτο πονς. κοι
τερμοτιοο οτπν τοιτπ Μοπ του Μο
ο 'ωμά Με· το οτοο
το τον· ·Μυμωτ
οτο το' Μ ο τω
οιομο”μο· το Π·κο
οπούπτομο οτο 68'
Γιο τον Μαιο. που οποκπτι- '
οτο· οπο τπ ΜΗΝ του
ευ”. ο ΠΜ οπμοοςυο οτο
Ο ΣΕΛ'ΔΠ Ξ
Π' μ· “απο το ουτοοι
του Μπομποτζον Π
ο Νομος Μ τον
τροπο αν) νιο οι
ο" τπτ κυριως
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΚ Μ" Η ΠΟΜΝ|Α"
Αν κοι το οντιποοοοπτυοτο ουντοοτπω τπς το” τπς
πνοτοπικι)ς ευοῶππς οτο· οτο ·ν8ονποτο του ου· τοπος
Μις οτ ΜΜΜ τυπου Νο". πως· το· ένο τουοο
οπυμπιοκο Μπιτ· που). νο Μοτο Μ υιον ιοτοοΗ
του προιον" οι· το 0ο" ομἱΜν ονος Ξυτοι
" Μ" Μ Το Μ” νκοπ τπς ονομά· Μ" τοποπς πάτο” π τουοπ
.τ Μ  στο" τον ποπονον. τουμπο
ΜΜ¦Μ 'Μ "0 πιανω". οτο το μτ
το" το". ουκοονιο. που "Μη” ““'Μω.Μ'·
Μ ποπ ΜΜ- "".Μ Μ ΜΜΜ!"
ΜΜΜ στον ποιο»
ομονπ
ττπ και τον ιτε· οι Μποντ'. που Μ καποιο
του 8ου ομιπου. 0ο οντιμττοπιοουν τπ ιοουτοοπ του του
παμπ) τοπιο. ασκοπα μιο στοπ οτιιν οκτοοο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα