Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Λ “ : -“ >'-' -' __ ;#¦ δ ι `ἐ:;: Ί = ·--Ξ-'-ν -- ε ;,:ῷ,· '· ›7ϊ ε· '3.·'ἑ!_--Ξε :ἶ·“.·=_·>·_' ~ ·- Ι·_ υ - ' Σ ` ,:. ε · Τ ' κος εξ'
ν ` . ·' ° Σ ·ῖ·~; '· τα '. Γ _; . _ - . ώ· '  -· ·_ ··) ^· έ το ¦ . . :τ Ύ'
ί. _> !- Ε _ _ - ._ π. ι .- _ ¦ ρ · - . ή  [/7 κ
τΑ#ο72οοὸ ΕΝΩ ΣτοιχιιΜΑτΑ  Ϊ' “'Ξἶ=~ῖἶ :τοιΧΜ^6ἔ
' ΔΦΟΡΔ το 7Τ0ΙΧΗΜΑ “ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΠΜ ΜΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΜΧΝΤΛ|ΟΥ.
Ι η  8 . · 'Το πωπω· “ΑΜΘ
οι· ι Μα νιτεγονηΑ ν ΜΜΕ, :το·923Η.Π ·Δ-›νο:ιοτ ιΜ3Μοικε ΜοΑ κ.-··/ ,;-/ 
Η )>ΥΧΝΗ ΣΥΜΜξ ΤΟΣΗ ΣΕ ΠΑΝ ΜΑ ΜΓ`ϋἱ>:! ΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕθΓΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕ|ΑΣ ΠΕΡ|ΟΠΤΑΣ _ ·Μ› · ”2 ο
Α κΔρ ` Δ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ιΟΥΝιΟΥ 2ΟΤ6 Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 4.285 Τ|ΜΗ Τ €
Ε ρ Τ!" 7
 ΕΟΕ-©2016  
 ΡρΑΝοε 3· Ι
“ 2οι  “Ξ
ιι ιιΡοιιιι ΜΜΕ Μι τον ιτιιιΝιι Μι τιιιι ΕΣΤΕ|ΑΕ Μο τινι ιτιιιι .ΜΝ-ΜΜΜ ¦Μ¦Μ
 Κ __ .5 η ἴ- > ., 4 - /' ¦ 
μ ' Ϊ 
“Χ Α χ Ν
' Ξ.;ττΠ.π τι Τοτε-Λο ' ΤΕΜ· Ν ι'::8ι ο 3
”ΜΜΜ Ε ΜΜΜΜ "ΜΠΑΜΠΑ ΜΜΜ-Μ παο-πω "Μ” Μ" “ΜΜΜ^
, Ί Ρ ¦ ΧΧ / εμε Ν ζ
“ματι “ζμ Δ, ε .Α έξ ο .χ Ο)
;ιιιΔιιιοιιἴ  . '
Ο' ΕΝΝΕΑ ΠΟΥ
ΔΕΝ θΕΛΕ|
ιιιιονιι.“ 
Τ|ΑΤΝΝ Η 'ΕΑ
“ο Α ο το _ΝΑ|ΤΝΝ ΝΕΒΜΑ
 ΝΟΥ ΕΝΑΝΑΝ 
οσο ΪΠΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ  -ν
°τ :οι Μονο·
Μι .ΑΓ/.Α ΜΜΜ
ἶΕ:μει'ετοιἶμοἐνιοΜΜΜ ρολο“
ι - τονισω ΜΜΜ
στονΓ:ωονοκομῦοο^
 κει ΠοοοΘεοε
ΤΗ ΕΘνικιτ σοβοΠοιω
ζ:;ο“ῆο οτιὁΠοοτε ΩΜΟι' τ`Θο 3ολῶ κοιτοΜοβὁ·ομΜ
”*“"“ ”Μπομπ
`·-τ` χ`¦ “«η7
ζι›'ζΚ.Ο“ι“ω 5
ΧΤΥΠΗΜΑ
' Η Ξάνθη κοιτά τον Κοστίγιο
κοι τον Νίκο Σπορόιιοολο
' Πήρε τον Λεοκορὡοο Μιτ6γκο _
ο Ατρόμητοε - . . ¦
' Στον ΑΕΛ ο Μέλπω = ' φ κι - `
'ΣτολίστοτοοΠΑΣοΣέοοβιτε Ι ,;Ν γ “ Η' ο _ 7 ; η ϊ; Αν 7 Ε Ν 7
ΑΠΟ Το" θλΥ"'||Λ|0Τ|Α Το" 'ΑΣ03" 0... ΤΡ|Τ0Σ ΔΡ0Ν0Ε ΤΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟ Τ0Υ Μ0ΝΑΧ'Ν0Υ 'ΤΑΝΑθΝΝΑ'Ν0Υ,
.. Αν  Μ ΜΕΤΑ Τ0 ΡΝΤΝΑ ΝΕΑΕΝ·ΠΑ0Ν
 Α έ «ΠΡΑΣ|ΝΗ»
ΚΔ εε έ έ Σ = =
·ι·Α ειι·ιΔΝε Μι
·ι·Α ΣνΜΦοΝονΝ
' 0λοκλιιμὡνετοι σήμερο
το Με' με τον Μοτἑομε
' Στο Τ εκατ' η ηρὁτοσο
για τον Βορέλο¦ σύμφωνο
με τον πρόεδρο Με Στεάουα
Τ6τζι Μηεκολι
' Αγγλικό σενάριο γιο Μέσω
' Στι5 6.30 μμ το ξεκινομο
γιο τη νέα σεζόν
  έ ΣΥΝΑ'ΝΞΣΗ
' θο κλεισει ο Ελληνοε γκολκιιιερ ΣΑΒ Μηριζ . ΠονογὸΠουλ05 κο' κωνσωνηνου
βρεθηκον με Γκιοτζικο γιο κεΔ κοινο5 οτιοὁοχὴ5
' Μηίκοε, Τεροβίτσοε. Ποιιοδοκοε κοι νο φυγει
ο Βοσοροε ' Αντιὁοοσει5, δεν Πεμνοει στο Λίγκο
- ; _ ΕΤΝΝ0ΑΑΑΝΑ|ΑΜΕ 0ΑΑΑΦ0Υ20Σ η
ο  ΜΠΑΡΝΠ0·Τ0ΥΑΝΑΣ0 «ΜΠΑ0ΝΑΡΕ»ΝΑΑΤΣΑ
Ί ολλο Θοιιορ'ομεινεϋοτον ΜΜΟ ·ο`Σιλβὸ
_. βλειιει Βἶντομοῖκῖι“ΜινἴεΓ' Ο ΜΜΟ» Αε£ὁιζεΨεὁἶ1φο5 
 ε ' Γιὁ'Τοτορ'όμοονομ γροφοων οι |τοΜι “Με
τι ν - “
_ ΤΗΝΟΥ" ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ Σ ΑΑΝΤΝΕΝΦΕΑΝΤ·ΑΠ0ΣΤΟΑΝ:
= ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡ|Α
Τ|ΠΡΤ0Σ Ν0|Ν0ΝΥΡΝΣ