Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-06-2018 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
_ (1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Οί ανεμοι θα
πνέουν βόρειοι 4 μέ 6 καί στό Αἰγαίο τοπικα
7 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
Τετάρτη 22 Τουνίου 2016
Εύσεβίου ίερομ. Σαμοσατων. Ζήνωνος καί Ζήνα μαρτύρων
Σελήνη 18 ἡμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.08' - Δύσις 8.51'
Ἀριθμ. φύλ. 40479 ί Τιμή 1,50 ε
Ἀμερικής θ, ΤΚ. 10672, Ἀθήναι, ίπίο@εειίειιοπε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071 - γ
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Έτος 1280ν
Πομφόλυγες
από τήν Ἀκρόπολη
Πρίν από έξι χρόνια, ὁ Γιώργος Παπανδρέου
έπέλεζε ως Φόντο τό Καστελλόριζο για να ανακοι
νώσει τήν προσφυγή τής 'Ελλαδος στό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο.Ήταν μία ένέργεια έπικοινωνια
πτυχές τής αποφάσεως έκείνης. Προσπάθησε ὁ τότε
Πρωθυπουργός να συνδέσει τήν έλευση τού ΔΝΤ μέ
τήν έναρἔη μας νέα ἐποχῆς τα τήν χώρα. ή ὁποία
ὐπ0τίθεται ότι οι όδηγοὐσε σέ μία διαφορετική καί
. πιό Μή αναπτυξη τής έλληνικής οἱκονομίας.
"Ομως όλοι γευθήκαμε τα αποτελέσματα. 'Η χώρα βυθίσθηκε σέ πρωτόγνωρη ύφεση διαρκείας, κατα τήν ὁποία απώλεσε σωρευτικα τό 1|4 τού έθνικοδ
της προϊόντος. Καί βεβαίως δέν Φταίει για αὐτό τό
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Μη έμμονή τής τότε καί των μετέπειτα κυβερνήσεων στήν συνταγή τής
Μήπως των Φόρων. μια δραστικής περικοπῆε
κε ως έναυσμα τής καταστροφής ήταν ή είκόνα τού
Γ. Παπανδρέου στό Καστελλόριζο.
τα παντα στήν χώρα μας γίνονται μέ έπικοινωνιακα κριτήρια. Ἀκόμη καί οί πλέον έπώδυνες αποφ»
σεις καταβάλλεται προσπαθεια να έξωραίσθοὐν. τα
αὐτό καί ἑπιλέγεται για τήν έξαγγελία τους, ένα ίδανικό σκηνικό. 'Ο ένας Πρωθυπουργός μεταβαίνει στό
Καστελλόριζο για να ανακοινώσει τήν πλέον δραματική απόφαση τής θητείας του καί ό αλλος διαλέγει
τό Μουσείο τής Ἀκροπόλεως, μέ Φόντο τόν φωτισμένο Παρθενώνα, για να έξαγγείλει ότι ή χώρα είσέρχεται στόν αστερισμό τής «δίκαιης ανάπτυξης».
Μέ ύφος μεγαλου πολιτικού ήγέτου, ό ὁποῖος ατενίζει μέ όραμα καί αίσιοδοξία τό μέλλον, ὁ κ. Ἀλέξης
Τσίπρας πληροφόρησε τόν έλληνικό λαό ότι:
-Βίναι ή πρώτη φορα πού μπορούμε να σχεδιάσουμε καί να ύλοποιήσουμε ΜΜΜ τής μεταμνημονιακῆε ἐποχῆς. όπως τήν ὁραναΜόναστε νά
κή, μέ τήν ὁποία ήθελε να έπισκιασει τίς αρνητικές γ
των δημοσίων δαπανών. και αὐτό πού Μ
Εἶναι τό από ~
πραγματι παρελθόν;
Τα εύχολόγια δέν φέρουν ανοικοδόμησή
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ αποδεδειγμένως συμπαραστατη τής Ἑλλάδος
σέ ἱδιαιτέρως δυσχερείς συγκυρίες, ἑπί κεφαλής τής Κο μμισσιόν,
μ κ. Ζ.-Κ. Γιοῦνκερ, καί οἱ δηλώ
σεις του για τό τέλος τής ἐποχῆς
τοῦ θτεΧίτ `είναι ίδιαίτερης ση μασίας για τήν προοπτική τής χώρας
ἐντὸς τήςἙνώσεώς τοῦ εὐρώ. Ἐπίσης πολύ ένδιαφέρον είναι ὅταν ὁ
έπί κεφαλής τής εὐρωπαϊκής πανίσχυρης γραφειοκρατίας «πέτα
τό γάντι» στόν αξιομνημόνευτο
ύπουργό τών Οἰκονομικών τής
ήγεμονεύουσας τήν ΕΕ, Γερμανίας, κ. Σώυμπλε, για τήν αντίληψη περί χρησιμότητος καί σκοπιμότητος ἑζόδου τής“Ελλαδος από
τήν Ζώνη τού εὐρώ -ἔστω προσωρινής, μέχρι νεωτέρας-, χαρακτηρίζοντας την ως «ανοησία».
.Ἀςίζει όμως να τεθεί μέ σοβαρότητα τό έ ρώτη μα για μια ακόμη
φορα: Εἶναι τό ΟτεΧίί πραγματι
παρελθόν; Ἡ απαντησις παραμένει θολή. Πρώτον, γιατί ὁ έπί κε
Φαλής τοῦ ΕδΜ, κ. Ρέγκλινγκ, δήλωσε μέ καθε σαφήνεια πρός τόν
"Ελληνα ύπουργό Οἱκονομικών,
κ. Τσακαλώτο, ότι τα πλεονασματα τής τάξεως τοῦ 3,5% τοῦ ΑΕΠ,
πού ώς δέσμευση έχει αναλαβει
ή χώρα μας, δέν είναι διαπραγματεύσιμα. Δεύτερον, γιατί κανείς δέν γνωρίζει ποιό θα είναι τό
αποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος
στήν Βρεταννία, καί, στήν περίπτωση ΒτεΧίτ, οἰ“Ελληνες, στήν
μεγαλη τους πλειονότητα, έχουν
παρα πολλούς λόγους να θυμηθούν τα αγγλικα τους καί να «ξεχασουν» τα γε ρ μανικα τους. Τρίτον, καί έπίσης πολύ σημαντικό: °Η έπιθυμία τοῦ κ. Γιοῦνκερ
ή 'Ελλάς να «αποδεχθεί τήν ίδιοκτησία» τοῦ προγραμματος τών
μνημονίων έμπεριέχει μιαν αντίφαση. Ἀφ° ἑνὸς οἱ μεταρρυθμίσεις δέν ἑπιΦέρουν αναπτυξη,
αύξηση τοῦ πλούτου, καλύτερη
πορεία τών μεγεθών τής πραγματικής οίκονομίας. Ἀφ° ἑτέρου ή
στρατηγική πού ακολουθείται διασφαλίζει μονοδιάστατα τα συμφέροντα καί τίς ἑπιδιώζεις τών
πιστωτών. Άρα ή «ἱδιοκτησία»
τοῦ προγραμματος δέν μπορεί να
είναι έθνική, αλλα εὐρωπαίκή.
Πέραν όλων αὐτῶν, τό (ἔτεΧίτ
θα κριθεί τελικώς όχι στα «σαλόνια» τών Βρυξελλών ή στίς «λέ- ·
σχες» τής παγκοσμιοποιήσεως,
αλλα έντός τής χώρας. εΥπό τήν
ἔννοια αὐτή, ὁ νέος αναπτυξιακός
πού είσαγει ή Κυβέρνησις καί ὁ
κ. Τσίπρας στήν δημόσια συζήτηση, έν μέσω θέρους, καί ή εὐθύτης, συγκρότησις καί σοβαρότης τής ὁμιλίας τοῦ έπί κεφαλής
τής Ἀντιπολιτεύσεως, κ. Μητσοτάκη, στήν ΓΣ τών Βιομηχανων,
έχουν μια ἰδιαίτερη σημασία για
τήν συνέχεια. Άλλα καί για τό έαν
τελικώς τό ΟτοΧίτ ανήκει στό παρελθόν ή παραμένει ώς «έξοδος
κινδύνου».
(Λεπτομέρειες σελ. Ζ, 3)
Μ της.
γιορτάζει τό 2021 το 200 χρόνια από τήν απελευθέ
Καί συνέχισε:
-Στό έπακρο ως στρατηπΚῆεΜΜίν8ι ή
δίκαιη αναπτυξη, ή ὁποία δέν έχει σχέση μέ αὐτό
πού έννοοδσαν οί προηγούμενες κυβερνήσεις. Τό δικό μας αναπτυξιακό όραμα δέν μπορεϊνά έχει σχέση
μέ τήν νεοφιλελεύθερη δυστοπία.
- Για μας ή Μωβ, σημαίνει τήν κινητοποίηση τοϋ παραγωγικού δυναμικού της χώρας, μέ στόχο
μία έπιχειρηματικότητα πού αι δημιουργήσει βιώσιμες καί αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις ἐργασίας.
Πιό κραυγαλέες ασυναρτησίες δέν μπορούσαννα
πινω ως μεταμνημ0ΜΚῆς έπιασε Είναι ή
'Ελλάδα προϊόν, ώστε να «ὐλοποιηθεὐ›; Καί τί είναι
αὐτά τα περί δήθεν διαφορετικού αναπτυξιακού όραματος καί οί νεολσγισμοί περί νεοφιλελεύθερης «δυστοπίας»; Προφανώς πρός δημιουργία έντυπώσων.
Τίποτε περισσότερο."0ταν ένας Πρωθυπουργός έχει
έπί 1,5 χρόνο καθηλώσει τήν οἱκονομία, τό να μιλαει
για «δίκαιη» αναπτυξη συνιστα πρόκληση.
Ἀπό όλα αὐτά λοιπόν, έκεῖνο πού τελικα μένει
είναι τό έπικοινωνιακό σκηνικό: Πρωθυπουργικές
πομΦόλυγες, μέ φόντο τήν Ἀκρόπολη!
έκστομισθούν.Ἀραγετίσημαίνει«ναὐλοποιήσουμε ·
,Ό Κ. Μητσοτάκης αμίλη σε
για τήν «ταμπακέρα»
Ποιό τό πλαίσιο τής νέας έπιχειρηματικότητος
ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ «λιγώτεροι φόροι
- λιγώτερες δαπάνες» προέβαλε ὁ
κ. Κυριάκος Μητσοτακης κατα τήν
χθεσινή ὁμιλία του στόν ΣΕΒ. 'Επίσης, έθεσε τό πλαίσιο τής νέας έπιχειρηματικότητος. Μόνον οἱ έπιση μανσεις αὐτές είναι αρκετές για
να καταδείςουν τήν μεγαλη αντίθεση πού ύπαρχει στήν αντίληψη
περί αναπτύξεως, αναμεσα σέ ένα
κόμμα μέ στοιχειώδη ρεαλισμό καί
σέ μία αριστερή κυβέρνηση.
Πραγματι, όταν, πρίν από λίγες
ἡμέραι ὁ Νέβις Τσίπρας χρησιμοποίησε τό περιβαλλον τοῦ
Μουσείου τής Ἀκροπόλεως για
τήν ὁμιλία του περί αναπτύξεως,
δέν ανέφερε ούτε μία Φορα τήν λέ
ξη «έπιχειρηματίες» ή «έπιχειρηματικότης». Καί αὐτό εἶναι χαρακτη ριστικό τών προθέσεων, αλλα
καί των ἱδεοληψιών τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
°Εναμιση χρόνο αν ότου ανερριχήθη στήν ἐξουσία, καί ένα χρόνο
” μετα τήν καταστροφική ἑπιβολή°
τών κεφαλαιακών ἐλέγχων, ακόμη δέν ἔχει κατανοήσει ότι αναπτυξις χωρίς ὐγιή έπιχειρή ματικότητα δέν μπορεί να ύπαρςει.
Ἀπεναντίας, ὁ κ. Μητσοτακης ὁμίλησε χθές για τα πραγματικα προβλήματα τής χώρας, έπισημαίνοντας ότι απαιτείται βελτίωσις «τοῦ έπιχειρηματικοῦ κλίματος». 'Ομίλησε για προϋποθέσεις
πού έχουν να κανουν μέ τήν απο
κατασταση τής αξιοπιστίας τής χώρας, μέ τήν έζασφαλιση ρευστότητος καί μέ τήν ριζική μείωση φόρων καί γραφειοκρατίας.
'Όλα αὐτα απαιτούν πρωτίστως
σταθερότητα καί μεταρρυθμίσεις.
Πού δέν μπορεί να τίς έςασφαλίσει
μια Κυβέρνησις ή ὁποία δέν έχει
«ούτε τήν θέληση ούτε τήν ἱκανότητα να έφαρμόσει αὐτά πού νομοθετεί». Ἀπό τήν αλλη πλευρα, έθεσε καί τήν έπιχειρη ματική κοινότητα πρό τών εὐθυνών της, καλώντας την να ἑπενδύσει στό μέλλον
τοῦ τόπου, να θωρακίσει τήν διεθνή φή μή τών προϊόντων καί τών
ὐπη ρεσιών της.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σήμερα
Πλεονάσματα 8,5%
καί μετά τό 2018
'Η 'Ελλάς πρέπει να τηρήσειτήν στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα,
ανέφερε χθές ὁ έπί κεφαλής τού Ε8Μ, κ. κλα
ους Ρέγκλινγκ. Σελ. 2
'Ελλείψεις
στό Καστελλόριζο
Χωρίς διευθυντή, ίατρούς καί προσωπικό
τό Πολυδύναμο '|ατρείσ
στό Καστελλόριζο. Σελ. 4
'Η επόμενη ήμερα
για τόν Ρέντσι
Πλήγμα για τόν πολύ
Πρωθυπουργό τα αποτελέσματα τών δημοτικών
εκλογών. Συλλήψεις για
διαφθορά στήν Ρώμη.
ΣΕΛ. 5
71108 701137
Πήγα, πού λέτε, σέ δύο μέσα
σας τήν περασμένη εβδομαδα. 'Η μία
ήταν ή γιορτή αποχαιρετισμού τού
Σχολείον τα Μονῆς μας. Ἡ αλλη.
μια συναυλία γνωστού καλλιτέχνη,
σέ ένα ανοιχτό θέατρο. 'ΕπιτρέΜε μου
ί νά σταθώ στήν Μ τής «Παιδαγω
Μο. τον ήταν για μια μια ειχαριστπ άπλετη. _
Δέν είναι τα καί συνηθισμένο νά
βλέπεις τα παιδιά τού Δημοτικού
σχολείου να παρουσιάζουν χορογωνίες τον ἀρχιζαν από τήν αρχαία
'Ελλάδα καί έφταναν μέχρι τίς μέρες
μας. Είδα, λοιπόν, τα παιδιά τής Α'
καί τής Β' νά αποδίδουν χορικά από
τήν αρχαιότητα, είδα Πυρρίχιο, είδα
Πεντοζάλη, Σούπες, θρακιώτικα,
Ζωναράδικα, Μακεδονικά, Νησιώτικα, Σμυρναίικα, Άτιτάλικα, Ζεϊμπέκικα, όλα τόν χορωτικό χάρτη, άπλωμίνο από παιδιά τού Δημοτικού Σχολείου (ελπίζω να μήν καταργήσει καί
αύτές τίς εορτές ὁ «πολυπράγμων»
Τ ίπ ἡμέρας
Τίς χάσαμε τίς στιγμές, πατριώτες...
Νίκος Φίλης) στή σκηνή τού πανέμορφου «Μου» 
Μό. να σας πώ. όποτε βρεθώ στό
«Βεακειο», θυμάμαι τίς άθλιες παράγει ως περιοχής. τίς ὁποῖα Κατάνισε ὁ τότε δήμαρχος. ὁ @αστα Ἀρισπ!8ιις Σιωλίτσης. καί στή θέση τους
ανήγαρε τό «Σκυλίτσειο» δημοτικό ασπρο, τό μοναδικό στήν 'Νάιδα πού
βλέπει στή θαλασσα κι έχει για φυσικό
σκηνικό τόν Φαληρικό'Ορμο!
Κι αφού έπιασα τα πειρσιώ·πκα,
να σας θυμίσω ότι ή Μεταπολίτευση
άλλαξε τήν όνομασίσ τού θεάτρου.
Πρίν από μερικά χρόνια, ό Σκυλίτσης,
α!σθανόμενος τό τέλος νά πλησιάζει,
διεμήνυσε στήν τότε δημοτική αρχή
(ΜΜΜ ως Μαν) ότι προτίΜαινάΜσεὁλΜωτήν(ΜἀΜ)
περιουσία στόν Δήμο Πειραιώς, Με
να επανέλθει στό θέατρο ή όνομασία
«Σκυλίτσειο». 'Η προσφορά, όμως, δεν
έγινε 
'Επιστρέφω στήν εκδήλωση τού
σχολείου. 'Εκείνο, λοιπόν, πού μέ εντυπωσίασε (πλήν τών εξαιρέτων χορογωνιών) ήταν ή στείλω τῶν γονιών
νάτρέξουννάάπαθανατίσουντάπσι- .
διά τους μέ τά «ταμπλετ» καί τα «κινητά». ΚαρφωδένΜκαιγατανγιά
να συμμετάσχουν στήν γιορτή.
Μπορώνάπώατι μόνονἑμείς, ο!
παππούδες καί οί γιαγιάδες, προσπαθούσαμε να διακρίνουμε τό δικό μας
παιδί αναμεσα στα άλλα, απολαμβάνω τούς χορούς, δωσω μέ
ο «μπερδέματα» των παιδιών σε κάποιες άπό τίς -όμολογουμίνως δύσκολσ- χορογραφία...
Οί γονεῖς έτρεχαν πάνω-κάτω
για να «τραβήξουν» τήν εκδήλωση
Μυοντας τίς συσκευές τους! Τί να
τήνκάνουντήνγιορτή; θάτήνάπολείπουν στό σπίτι τους, Μήν μεγάλη όθόνη, από τόν καναπέ, μέ γαριδώ<ια καί πίτσες!
τι ίδια καί στή συναυλία. Προσπαθούσσ να απολαύστε τή μουσική τού Τσιτσάνη, τού Μητσάκη, τού
Σουγιούλ, τού Χαιρόπουλου, δω
ασμένη σέ ύφος «σουίνγκ», αλλά καθε
-τόσο περνούσεάπό εμπρός μου κι ενας
μέ κοντό παντελόνι μέ ένα Μπλερ
στό χέρι, στηνότσν κι άρχιζε να στραμου. Τό ίδιο καί μέ κάποια κοριτσάκια, πού πετάγοντσν ξαφνικά σάν τα
μανιτάρια καί ύψωνσν τα μηχανάκια
Πάει, χάθηκε ή στιγμή! Δέν 
ενδιαφέρει ή απόλαυση «επί τόπου».
θέλουν να πάρουν μαζί τους τήν
είκόνα καί να τήν δούν «μέ τήν ήσυ
χία τους», μᾶλλον να τήν δείξουν ι
στήν παρέα τους! Δέν ξέρω, αλλά
μάλλον χάθηκε ή «στιγμή». Καί δέν
είναι καλό...
ΜΟΔΑΜΟΣ
.--τ"ὁ-ο-ΛσΚὶΜ".. Ἡ...» .η . 
| Χ ~
|_ Κενό πολιτικής
Γραφει ὁ Γεώργιος Ι( Στεφανάκηςή
1. ο ΣΥΡ|ΖΑ αναδείχθηκε σέ κυβέρνηση μέ βε
ση πολιτική αυτή καί σαφή. Διακήρυξε αρνηση
εξόφλησης τών ελληνικών χρεών. ,Επαγγέλθη
σε κε, συνάμα, εξαναγκασμό τών εταίρων σέ πε
ραιτέρω χρηματοδότησή μας. 'Ο Σύριζα, τελικα, αποσχέθηκε στόν ελληνικό λαό εύημερία
χρηματοδοτούμενη από τίς λοιπές χώρες τής
"Ενωσης (111).
'Η πραγματοποίηση τής φαντασιακής εύτυχίας τελούσε από προόπόθεση."Οτι, δηλαδή οἱ
εταίροι θα εξαναγκαζονταν στήν αποδοχή τών
ελληνικών όρων (1). Αύτό ώστε ή χώρα να μήν
έξέλθει τής Εύρωζώνης. Καί από τήν είδικώτερη ελληνική επισήμανση ότι ή έξοδος θα ήταν
προοίμιο διάλυσης. Οί Συριζαῖοι θεωρούσαν
πώς ή παραδοχή αὐτή, καθιστοι1σε βεβαία τήν
συμμόρφωση τής Εύρὡπης. Ει1φανταστος πολιτικός είχε παρομοιασει τήν εξελισσόμενη (στό
μυαλό του) κατασταση πρός τό «Κούγκι», μετά
τήν ανατίναξη (1 ! 1).
11. 'Η ακαταστασία σκέψης (ασχετοσύνη)
θπήρξε ἱστορικα μοναδική. Ούδείς σχεδίασε
αποκαταστατη δραση. 'Η έλλειψή της αποδείχθηκε μοιραία (1). Οἱ εταίροι πρωτοστατούντων
τών Γερμανών αψήφησαν τίς απειλές. Ἀκόμη
χειρότερα σχεδίασσν τήν έξοδό μας. 'Επί τέλους αποτελούμε λιγότερο τού 1% τού όλου
τζίρου (111).
- Ἀνυποψίαστη ή κυβέρνηση τήν 5η 'ίουλίου 15 όργανωσε Δημοψήφισμα. Αὐτό ώστε ή
χώρα να διαπραγματευθεῖ <ὲσκλη ρα» τήν παραμονή της στήν Ζώνη (111). 'Η ώρα τής αλήθειας
Συνέχεια στήν σελ. 8
δινοντας Τραπέζης ένα;
ΠΕΝΝία . «ἑκπάιδευτής» μέ ένα ρα
Ε| βδί κτυπᾶ στά όπίσθια
Μ πολλές φορές όκτώ ύπαλ
, λήλους, πού στέκονται
ΠεριερπΑ
α 'Ομάδα 7ρλάνδῶν
όποδῶν στό ΕμΓ0 τῆς
Γαλλίας ἐπέδειξε τρυφερή
συμπεριφορά. Οιἶάνδρες
μπήκαν ντυμένοι στα
πράσινα καί μέ κασκόλ
τής εθνικής τους σέ τραμ
. τού Μπορντώ, κάνοντας
φασαρία. 'Οταν όμως
είδαν ένα ζευγάρι Γ άλλων
μέ τό μωρό τους, ἐπειδή
ή μικρούλα τρόμαξε λίγο από τήν... «έφοδο»,
άρχισαν νά τής τραγουδούν νανουρίσματαί Ἡ
μικρή ήσύχασε καί άρχισε
νά κοιτά μέ απορία τούς
τροβαδούρους! Κάποτε
θά εχει νά τό λέει...
αι Τί έχουν πάθει κάποιες ήλικιωμένες καί μετατρέπονται σέ ίπτάμενες σούπερ γιαγιάδες; Τελευταίως είναι όλο καί πιό
συχνό τό φαινόμενο ήλικιωμἐνων νά επιδίδονται
σέ ἐλεύθερες πτώσεις μέ
αλεξίπτωτο. "Ετσι καί ή
87χρονη Τζάννις Λεφἐμπρ
από τήν Μασσοχουσσἑττη, ζήτησε από τά παιδιά ὡς δώρο γιά τά γενέθλιά της τήν πτώση, καί
εκείνα δέν τῆς χάλασαν τό
χατιρι. <ἔΗταν τέλεια. σε
τό επαναλάβει», εἶπε ή
«σούπερ γιαγιά» μετά τό
Μύνημα!
τι Σάλο ἔχει προκαλέσει
στό διαδίκτυο ένα βίντεο
η τό ὁποῖο δειχνει τήν τι, μωρία τραπεζικών απαλ
λήλων στήν Κίνα πού δέν
ὲί ναι καλοί στήν ἐργασία τους. Κατά τήν διάρκεια συνεδρίου Ἀγροτικής
ἐνώπιον όλων, μέχρι τού
σημείου πού μια γυναικα
παραπατάει καί τρεκλ ίζει άπό τόν πόνο... Σέ κάποιους μάλιστα ξύρισε και'
τό κεφάλι. Φρίκη!
τα Μπορεί τό θερμόμετρο
νά έκανε «άλματα» στήν
χωρά μας, αλλά ύπάρχουν καί πολύ χειρότερα!
"Οπως ή περιοχήΒεΠεκίΙ
Βερτεεείοπ στήν Αίθιοπία πού είναι ένα από
τά πιό καυτά, ξηρά καί
άφιλόξενα μέρη τῆς Τῆς.
Ἡ θερμοκρασία ἐκεῖ είναι
σχεδόν 35β. όλο τόν χρόνο, ἐνῶ ή μεγίστη φθάνει τούς 63 β. Ἡ γεωλογική αὐτή γούβα εύρίοκεται Ι 25 μέτρα κάτω από
τό ἐπίπεδο τής θάλασσας
καί γεμάτη από λιμνες λάβας καί θερμοπίδακες. Καί
νά σκεφθεί κανείς ότι στήν
εύρύτερη περιοχή κατοικούν άνθρωποι.
ο Μία Ρωσίδα 26 ἐτῶν
αν καί ήταν έτοιμόγεννη,
πῆγε γιά ψάρεμα μέ συνγενείς της στά βάθη δάσους τής Σιβηρίας! Καί
τήν έπιασαν οί πόνοι τού
τοκετού... Προσπάθησαν
νά φθάσουν σέ νοσοκομείο, αλλά τό αύτοκίνητο κόλλησε σέ βαλτο. Διασῶστες έφθασαν καί τήν
βοήθησαν νά φέρει στόν
κόσμο ἔνσ ύγιέστατο κοριτσάκι, ένω κάποιος πυροβολούσε συνεχως στόν
ἀέρα γιά νά διώξει τίς δεκάδες αρκούδες πού ζούν
στήν περιοχή... Τί τό ήθελε κι αὐτή τό ψάρεμα καί
μάλιστα σ αὐτήν τήν κατάσταση καί στήν άκρη
τού κόσμου;
Τοτοριπά ντοκουμέντα
«Ο αλβανόφιλος Χέρμπερτ
καί τό τηλεγράφημα τής
Εστίας”»
τοῦ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)