Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 Ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπεν@οτε“ετετ ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΜ Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8988 · ΕΤ°! 32ο - ΠΜ" Ί ευρώ · ΤΕΤΑΡΤΗ 22 |ΟΥΝ|0Υ 20Ί8
ΠΛΗΡΗΣ ΤΛγΤ|ΣΗ ΑΠΟΨΕ!)
Κόκε η δουλειά σας
σωωό και
ο Κάμερον
για ψήφο υπέρ Με
παραμονής σΓην Εε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ε. Ι 
Ο· σκούπα
ΠΜΜ0ΜωΜω
ΜΜΦΠΑΜωΜΜω
80%ΜΜΜωΜω
ΜΜΜίδΜώμΜΜω
ΜΜΜωω
Μ.ΜΜ·ΜΜΜ
ΜκΜςῶ%ΜαΜΜ
ΜΜΜΩΜΜΜκρΜωΜΜωΜςωΜς
ΜωΜΜΜ.
"θαΜ Νεο πει ΜΜΜ
@©@ΠΜ] Μ©@©]@@ 
ΜΜΜ. ΜωΜΜΜΜ
ΜωΜΜΜω30%Μω
ΜΜωΜκοΜ@ΜΜ Μ Μ
ω·ΜοΦΠΑΜΜ.
ΝΕΚΡΟΣ ΚΔ
ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
Μ,ΜΜΜ$κΜ
ΜΜκρΜ,ΜΜ'ΜΜΜΜωΜή
στο Λω8Μ'[. Άμεσο· ΜΜΜ στόχο·
ωςΕΕΜΜΜΜΜΒΜκμΜρ·ΜΜΜμΜκ
ΜηΜΜΜΜΜω
Μ.ΜΜΜ“Μ
0Μκός
. - ΡΜ ν έπη ι °_ 9·