Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
21 06
«Ε|ΜΑ|
|'|ΛΗ ΓΩΜΕΝΟΣ»
τΤιεΤ με
β~-: 
ΑΝΟ|ΓΕ| ΤΗΝ ΚΑΡΔ|Α ΤΟΥ
ΣΤΗ «Μ» ΚΑ| ΑΝΑΦΕΡΞ|'Α|
ΣΤ|Σ ΑΚΡΑ|ΕΣ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
|'|ΟΥ ΤΟΝ |'|||(ΡΑΝΑΝ
' «ΔΕΝ ΜΜΕ' ΚΑΤ'
ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ»
«ΝΤΟΥ»
|'|Α |'|ΕΡΟΝΕ
οΕΤικοΣ ο ΑΡΓΕΝΤιΝοΣ
· ι·ιΡΟχΟΡΟΥΝ Οι Ει·ιΑΦΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕι'ΡΟ
Μ Σελ 40
ΠΡ .Η
ΚΑ| ΑΞ|ΟΛΟΓΕ|ΤΑ|
|'|ΡΟΣΕ|(Τ||(Α
Ο ΣΕΝΕΓΜΕΖΟΣ
ΦΟΡ |Μ|'|ΡΑΧ|ΜΑ
ΜΠΑΛΝΤΕ
ι - - ή _;
“κ Ο ι
Ο ΒΕΜ|ΟΣ, Ο ΜΑΡ|ΝΑ|(ΗΣ ἰἐ Χ
έ7 ι /"“ Ο Ο'. χ κ
κΑι Ο... Τι(ιΤκΣ  9: ὶ ] Χ,
ι ΠΡΟΣ ΟΜΑΝΔιΑ Α 4 /~ 3 Τά / 
ΤιΑ ι·ιΡΟΕΤΟιΜΑΣιΑ 
· ΤΕΕι·ιΤΕ κΑι ΝΑι'ΜΕΤκΕΝ
ι·ιιΟΑΝΟι ΑΝΤιΤιΑΑΟι
ΣΕ Φ|Λ||(Α “ Σω. 10¦11
Ύ Ο 45 
| ' Ο Η “Ι /
«ΨΗΦ|ΖΕ|»
ΕΜΗΝ|ΚΑ
ιΤΕΟΤΕΕΑιΟΤι-ιΤΑ ιιΕιΦΤι-ι Ο ι Ο Ο Ο _ ζ Ι 
Οι ΜΕΤΑΤΕΑΦΕΣ · Ο Ε . Ο Μη η 1/ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ιΤΑικΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΒΒ|ΔΗ ΤΑ μ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΟΜ|ΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|ΓΚ "ί /
 . Αν ι ; ΑΜ .
Ξ ΠΑΕ: ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΕ|
ῇ Ή Ο Ο ΤΑΡΕΜι, ΔΕΝ ΜΑΣ Ο ΙΙ? /| η! '
- . κ ΘΕΩΝ/Έ) ι· ?ΘΕΜΑ ΑΤιΑΣχΟΑΕιΤΟΡΑΟ Μι·ιΟι'ιω Η ΜΑ)
_ ~Σι-ιΜΕΕΑ ΕΡΤΟΜΕΤΡικΑ, ΑΥΡιΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡ|ΣΜο ἱκ^"'θ ΠΜΣ" Η ΚΑΡΤ" “ω Η») ¦
 ἐἑΠΡΟΤι-ι ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΗΑΜΡ|ΟΝ5 κι Γ'^ ΗΜ" 89"" Ο· ` ` ` ' Ι Ι ' Η
. . -` “Ο 'ι·ιΑΕΟΝΤΕΣ ΜΑΤΟΣ, |_ΕΑευΕ ΕΞ°|Μ°Σ ΝΑ
Ε|'|ΤΤΦΕΛΗΟΕ| Ο ΠΑΟΚ
 ΟΟΟΒ|.Ε ΠΟ δ
ΤΩΝ ΑΜΕΡικΑΝΩΝ _ · ή' ¦ μ.
Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕι ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ^
Ο' ΟΥΟΤΕΡΣ, ΜΑΚΝ|Λ ΚΑ| ΧΑΠ(|ΝΣ
#4 πΣΑΧΟΦ κΑιΤ2ΑΑΜΑ
: ~  ΜιιΟΥΣΑ - κ'
Νι-ι» ΟΕΕΑ ΑΤιΟοΑΣιΣΕ: κΑΟΑΕΣι-ι ΣΤι-ιΝ Ει·ιΟι
ΦΕΤΟΣ ΘΕΛΟΥΝ Δ|Π^ΑΣ|ΑΣΜΟ
ΤΟΝ ΑΠΟΔΟΧΟΝ ΤΟΥΣ “ Σελ 38
, · > ' Υ
Ο «ΕΑΣιΑιΑΣ» ΑΕΜι·ιι·ΟΝ · ~_ .ά : ϊ 
ΣΤΟΝ θΡ°Ν° ΤΟΥ ΝΒΑ ' '7 Ο Ο ' Ο _ Με Το" ΕΦ0Ρ°
¦; ` Ε. Σ 1 Ο Ο . Π ι·ιΕΟκΕιΜΕΝΟΥ
   Υ ΜΜΕ'
Ι 7 ^ “ ¦ Τ|Σ ΠΡΟΟΕΣΕ|Σ ΤΟΥ
ι ” 4 7 '· |
η Ο κι Ο· · Α
,Ώ “ ἶ `: ; Ο Τ" “η η Τη. ΚΛΕ|ΣΤΑ Υ 'Α ΣΤ|Σ «ΣΕ|ΡΗΝΕΣ»
' Ει·ιικἡ Εμφάνιση και ιστορική _ ' ϊ < ,ή Η· ” ἰ··$¦¦5 ¦.“;
¦ ¦ _ !Ε-  η . ϊ" . η ι Ο , ' .η χ Ο' ΠΑ|κΤΕΣ ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ ΝΑ... ΚΑΤΣΕ' Η ΜΠ|Λ|Α ΠΟ Δ|0|κΗΤ|κ0
νικΤι Των ΚαβαλιΕρΕ με 93 89 =ὺ°τΒ|εξἑΜξὲ= # Α |.ὑ ὰ Ο Δω'
κατά των ωόρ|°ρΞ Σελ 42 , ¦ , η Μή .ν | ω Ά ιωΜΜΑΤι ι·ιΡιΝ ι·ιΑι>ΟΥΝ ΤιΣ ΤΕΑιι(ΕΣ ΤΟΥΣ Αι·ιΟΦΑΣΕιΣ .. Σελ 12,13
[ΣΞΤΤΤ©Ἡ1ἶίἰιΏ ΤΠ©ἶΝἩ Μ @ΙΞΤΠΠἶ|_Σ© ΠΟ Ο Ο ΕΕΚΣΥΕΠιΞΜΞ Ο ΗἶΗἔι`ἶΜἶἴΠἶ Ϊ