Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτισς: οι Νικοῇο'ί'οης
ΔΒυ·υπΜ Συντ0ξ8Μ: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑ'(ΡΝΕ
του" 2] |ΟΥΝ'Ο' 20"Β Ο Αθ. 'ΝΟΒΑ
·οντίο· ο ο 0ηυμηιοκος
ομως δεν εκει
συμφωνησω
οκομη με τους
κοτοηονους στο
οικονομικο ο
πυρ' οτι κοι
κ0ες η
ΜΝΑΣ" κΑι
ΓΙΑ Το" ΜΡ
Η οιορεντίνο σε ονοικτη
νρομμιί με τον οηυμηισκο
νισ τον ΝορΒηνο μηοκ ο
Μενοηη η οιοοορο στο
οικονομικο ομως. σύμφωνο
με τον ιτοηο οημοσιονροοο Νικοηο
Τσεκορίνι
ϊ' Σ'ΜΒΑ|ΝΕ| Με '|'0Ν ΑΝΝΑ"
Ανοικτο το σεμο του 'Ξηηηνο
το Βρήκε με την εσηονιοη νισ τριετες συμροηοιο ο
Μπεστ κας το ηοονμστο του οηο το ο0ηητικο
κεντρο στο Ρεντη ο τσουπ· νο ηοροκωρησει
συνεντευξη τοηου νισ το
80κρονος τερμοτοουηοκος
μηοίνει στο τσορτερ νισ το
'ινσμηρουκ ο Ακοηουοεί κονονικο
τους ·ερυ0ροηευκους· στο τοείοι
°'°“"Υ"°· στην Αυστρίο. νισ το ηρῶτο
ΝΝ" Μ" μερος της ηροετοιμοσίος ο
ΜΧ" ”νο Ν κοι ηηεσν οπο είνσι
“Μ “ως
“ΠΕΤΑΞ'» ο οΡνΑο:
το μεσημερι νισ την Αυστρίο ο Νέα ηροσωηο οι
Ντιονο Φινκειρος κοι Μονῶηης Μηερτος στην
·ερυ0ροηευκη- οηοστοηιί ο Ξηιστροοη νισ τουτο.
Γιοννιῶτο κοι οηοίτον ο ο Μορκο τιηρο. ηου σώνει
στην Ξηηοοο στις εξι το ηρωί τοι συνερνοτες του
εκουν ερθει οηο την κυριοκη). ονοκσινῶνει στο
Ρέντη το ονομοτο των ηοοοσοοιριστῶν ηου 0ο
ηορουν μερος στην ηροετοιμοσίο ο Σε πέσω το
ερνομετρικο οηο την κυριοκη στο Ρεντη
:την Αυστρίο. μοζί με την ομοοο. ο ΜΜΜ: κ0νΜονΡΗτ.
μενει στην Α0ηνσ ο ΓΡΑΦΗ: ΓΕΩΡΓΑῖ0:
Αν σου
οηηοΞει κοτι Αοιηον.
μεχρι το μεσημερι ο
ηορτιερο ο ο 0ηυμηιοκος
ομως σεν εκει ηορει οκομη
κοηοιο οηοοοση ο Ποσο
μοηηον χωρίς νο εκει
τεηειώσει το 0εμο του
Ρομηερτο
/]·τηονη
ΠΑ Με ΑΑ ΜΗΝΑ
·Ἑκει ηροτοση οηο τον 0ηυμηιοκο·. σε”
στην ισηονίο νισ τον 80κρονο οριστερο
μηοκ της Ρεοη τοσιεοοο
Η Α"Α|Α Π0ΑΥ Α"0"¦ΡΗ ΕΜ¦|"¦
¦ῖ0 0-0 Η! ϊ" ¦Α0ΒΑΚ'Α
Η οικου του το ·ηιοντσριο· κυρισρκησον κου· Μη
το Χοντσον τη οιορ“ισ του σνὡνο. ωστοσο στν
εμεινε στο πιοηοίησον τις ευκοιρίες ηου τους
τ ' 0-0 με ντιπ' νισ νο γ στο
οντίηοηο τη ηοηυηοοητσ νκοΑ. ενώ ηοροΑΑηηο
τΜοκίο στο ορηκον οηονσντί τους κοι ονον
2ο0ρουο ·εοιρ·τικο κοζοτσικ. ο οηοίος με
Γκισοο κοι τις τηεμροοεις του κοστησε ονοηοοη
ηρο·ρί0ηττ τη σηο·οκικη εστίο
στους -τΒ· του
ευρυηοίκου · Ω
Πρωτη··η. Αηο την ηη·υρο τους.
μακ ως οι ΜΜΜ στηρω ηκον στην
πως" "ή ομυντικιί τους Μιτουρνίο κοι με τον
τον "Μ” "στο της ΜΜΜ οιοτιιρουν σου”
ομιηο
ο :εηιΔΑ Η
ηετΑτΑη σου"
ηροκρισηςἔσυ της τρίτης
.πω ηοηυ Η. μηομε
0 ΜΗΝ Μ ο·
υ·σ ΜΜΜ του
Μο σηο τους
'ΜἩ0'"° Μποντ'
ζ νυμυουν στο ή· ο Νο
ηονυ οπο τη στοοονη
ησσοστο που κοι στο
0' τοπ Μορου0ουν ΜΜΜ.
του οηοίω Μ το Μαιου'
ΜΜΜ* του·. Μη" ο
ΦΜΑ ΠΜ· της
Ατηονω. Αες 0υίηκσΞ
"ΑΠΟ" ο "Α"¦Α"¦
Δ"'Α'""0'Α°¦ (ΒΕΝΑ' "Ι
Το οκο τους... ηΡ0τΞκἩκΑ
ΜΜΜ νυρ·υουν ΚΑΙ ΜΜΜ Αποτο- Πτ Μ ΜΜΜΜκ Μ
στον Νασο νισ νο ηουηοι τοι |οοιροηουΑος Μ" Μουν ΜΝ'
ΜΜΜ" ουοιο- ·οκνουν ονον ντορντ κοι "ΜΚ "Ο" ΜΜήΜ Η
στικο το ροστερ ενο Με.”
ΚΩ"Μ |'|Α 0ΑΠ ΤΕ
ομυνετοι ηοΑυ Μο ώστε νο οκοοορτι με
τσινο“·ι νο . ' ον
τα"0"0
¦ ι ..ς των
0' υ|ΡΑΚ0|υ (3-0)
οι Μοτο" μηοΜοροι και· κι·
Με' άκονσν ηΜ στους
ο"οκίνηΜς νόσους Ποντικους
το η ουσηίσ ΜΜΜ ηοηυ
τω. ησΜονΝς ΜΜηησ την
Μπι 0οοη στον δευτερο σου·
το ντο· ηοτυτσν οηο
στους τα ο τετ. οι Ρομσεί Η".
τοσοι· ηου κοι που οτι ο Αηοκσρτυπικο. Η νοου. η Μ. ηου
τεοωιιοε τεηευτοίο το· κοτοΙ0ο·υονη στο ντρουη
ο Μάιο σκι σορσν|σει
τη ΜΜΜ” τον
°υοΜν το· ηονηνυΑ·ῖα
Ο ΣΕΛΙΔΑ '5
Ανοηητο “0ητ·.
Είμοι ο Χορης σηο
ΜΜΜ κοι τίμοι
τρεηος οηυμηιοτος
το" στον ηοηηου
μου Χοροηομηο'
ΜΟΝΑ":
ο ηοηησυς
Χορωσμηος
Μησησασς κα
ο ηστορσς Νίκος
8852Ι29 26
977||0
Η ΒΑΡΜΑ Α"ΑΚ0|ΝΩ
Ν'|Ἑ|'ΚΡΑ
συμμτοκ·ς τη οιετίσ 2000-20", ο το
0ηητριος κυηρου ΑΕ Μι·σου
0 3!τρονος ιυ·ους του Αρν·ντινος
νκοηκΑιτρ οκτι η·ροστι στο Μαρς” οηο
“ρο- ι2000Ι κοι Αστοοο Τοίηοηης ιο·
"'0' 0 Βοστκος '80"0'000|0'0€ '00 Μυτο
Αυ'ΑΕ|ΞΣ ο στη” στους.
τυτοοτισ ΜΝ κοινο μηορτί
ΑΡΕΣΕ Ο Μ"|ΡῖΣ
Σω Φ|Α|Κ0 ΚΡ°ΑΤ|Α · ΚΑΝΑΔΑΣ (80·9Ἡ
"0Υ Ξ|'|ΝΞ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ Σῖ0 ΝΟ"|"(ΡΑΝῖ
μ 0 νεοοηοκτη0είς
Μ σέντερ/Μουτ· Μνουοοντ
μ του οπυμηιοκο0 ηοτυπ το
' ηοντους κοι ητον οηο τους
ΜΗΝΗΜΑ Μο κι νισ
ΗΜ"'Μ°
ΠΑ'ιΓκ: «σντίς στν 0ο σου
Μη ουτο ηου ως ο ΠΜ·
νο "Μ το· νο το πυρος
μονος σου ο Προηονοουοι το·
το .Ξ ως ηρεηει
° Μηιρτς Νομονετοι οιίμερο στην
Μονο ντο νο
ητροσ·ι οηο
πωπω· οιττ6ς προς”
0 οηνυηιΑκοτ Ντεκ” τον τησ· του
ΜΜΜ· ΠρυΜΑημοτος στην
νορίο τον ων ο οι ηρυ0οοητΠο·
συΜντρυοσν τ" τοπους. ονοντι του του '
ΠΕΑ: "ήταν ηου ηιίρε τη ΜΜΜ Μη
7 Στις νυνοίκτς
Ννιζέηος ΠΙΟ β.),
0 "'¦Μ0 00 ¦"0' ΜΜΜ' 0!" ΜΜΜ Μ
'0 'ΠΜ' 000 |0ἙΜ“¦ 'Β'00'|¦ '0' '0
οι ΜτΜΜ του `
Μισκου στην που ¦
Μπι· Μ...
Κ νηΑ ΚΑ| Σ"'0Ν ¦'|"Β0!
ηροτευστοπΞη.
κηοισιος (ΦΙΞ Β.) ”
αυτο" τον τι
ΑΜ" ΜΜΜ ΜΜΜ· ΙσπΠου
σο” νισ την πωπω ηετυκ· τω ΜΜιο
'00 "'Μ|·. ΜΒΜ "Μ 'Η ΙΙ"
τρωω στην ΜΜΜ Μ το· τη".
τους ΜΜΜ τες
του στους φορους·
νυοο του Γ Αινκ ο·
νο οντΜυηίοουν τη νικητο· του αυνοριου 0ντ 'Μποντ (ΜΜΜ Ϊ
- ω" ί0ινησνοίο› ο 0 Νότος σνονος οπος η” ΗΝ” κοι η
σας Μο Μου ορνοττρο Μπι στους αυσ·μοοεο
ΠΡΩΤΗ "|'(" "'"¦
ΑΑΒΑ"|Α¦ ¦¦ ¦||Π°
μ 4-0 τη Ρουμονίο
το νκοη ο τοπίων ιι" ο Αηονοητευτικη η ομοοο του Αυτοι· ιορντοποιου ΜΜΜ· στο τουτουΜτι με
μοηις των Μοτο στο ·νερνητικο της
"ΝΑ ΝΝΑ
ιοηο νισ τη 'ΜΑΜ.
'ΜΠΕΡΝ τιοτυεηττ
ΦΑΝΗ" ίηοικτῶν της
Ε禦τ'0ς) ΠΑ' Μ|Α ΗΜ
ηον... ττκΑτΞ ητσν το
κοοοκτηριστικο του
ηροκ·εσινου τινῶν·
ΞΑΒΞΜ - ΓΜΜΑ! (0-0) ο
κοι οι του ομοοες ηροκρί·ηκσν στην Μομενη αιση
ο Σ εΑ ιη η τ 5
'Ο ¦|'"Ρ"'0 "Ρ0"Α""Α "'0' 'Η'0:
Μαιος |ρηονοίο - τερυονίο ι7.00 μ.μ.. ο" τι. ουκρονίο Μουνί· ι7.00 μ.μ.. ο" τι. κροοτίο - ισηονίο Παω μυ.
Ξ" ο). τσεκίο - Τουρκίσ ιτ0.00 μ.μ.. Ξ" 2)
Τι είηε νιο την
ήηωση· του οΑκΑ ουσ
Φορές στο Με· σο των
τεηικών της Α4 κοντρο
στον |'|Α0
ποιοι ηΑ|κτετ οευνουν
οσο την ΑΕΛ κοι ηοιο
Μεση ηου '
νροοτηκε νισ το
Βορεο ο0ηιίμοτο * `
της Αορισοςὲνινε ·
' ουτως ιιηεοτ σεηεο " γ Α
φορ" ο ΣΩΤΗΡΗ: κεΜΑτ στη _
:Ιονιο των Δημοσίων· ισεηιΌσ οι "ξ ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα