Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ι(ΡΟΑ ΤΙΑ νΞ ΙΣΠΑΝΙΑ
Με αεΡιΣΣοτεΡΑ Απο 200 ΕΙΔΙΚΑ Σ ΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡιιιιΣ-ΜιιλΠΣΕλαΝλ Αφ ιι9ιεηαοῳ. 4αΞΒλικα5 _;2κο6_ οι! ερωτικα
ΝΒΑ Μι ας) ι 6 8/06 οτε 5ι>α!ι4ιια
£_λΛΔΔΑιΠοιεΕΤΩΕιιαΜΒνοέισιεοινεωει ζ αν ψ .23806 _ 9ΙεεΒοΠ@
Βεοβναι-ΕΜε85ἑ9.·_6.ν96ατι  7 9τΕ5Ρ9815Βα
εΛΜΔΑ;ιΑτΑΡ.ΕινΒιιρασιωιυοΒαει Η ._ ι. _ οιει5εοιηιο
Ν9ῖΟβΡ9Μ^ΝΔΜ9“ΑΥὡΥ09_. 7 _ Δ “ . αν Βασικα
ἔΔ.ΛΑΔΑ·ἑΔΟΒἔΝ!ΜΨΒΚΨΜ@ΜΜΝ! ι,  - ι 9ιε5ΡοΜιΗα
ΜΜΜὴΓΑ^ΜΑ:ΠΥΒΨ9ΜΕεθονθΒὸλεϊ . να.  9τΕεΡ08ιεια
ιι›ιτι-ι 2ιιονΝιον Με Ι ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ 4.284 | ΤιΜιιι€ |
Μ Λ 3 σκι 
. ιιι Μαθε ·' Ξ Ώ! 'Ύ
κεΜΜΜ[Μ! ΣΕ εε ξ"“ι“φ“ β κ- ι › ~ι,ι_ι..τιιιιιιιι>αΕΔι>αιοιι 
Ἡ·ΜΠεΝι·κοε ῖ α* | 0“ιανιιιιΒΜιΕι·ι
ΤΑΞ|Δ|
τον νικητή 0νι (Νορβηγία) να"-..
-Μαριεχαμν(Φινλανδία) ° Ι" Ι δ.. έ 
ΣΤΟΝ ΒΟρΡΑ κ “Π .ΜΜΜ"Μ Δ χ γ Ξ
Τα Γιάννενα θα αντιμετωπίσουν Κω ϊ°“- ΜΜΜ Μ' ΜΙΒ" ά __ - ι
στα Γιαυρόιια · › _ 7 - . ι
( Ι 4/7 εντόε. 2 1/7 εκτ65) ` Ι
Με ΝΑΤΕ0ΥΣ
' ΠΝΕΚλΝΕ . Γ ο ΠΗΜνπιιι«κτι1Πιι»ιιιαιιιιιειιααινιιιιιιιαι
· 8; ·'
β ι · ι
γ -μ£ΜΜ ν ;_ *' Ι
' Παω Πισω το “Οκ“ Παω Με. ΜΜΜ στον Διοαμαιαονι Προκειιιινωι ο |ι(ιλοε ο | 
ΣτΠ θεσσαλονίκΠ . να αιινανιἩδἔΈίον Μακαρι) τι» Οιινιινεζε Μιλ να αιιΜ”νιιοαων οι αλῶ”'·` Ι Ι Ι |
ο Βρ°ζ|Νόν05 “Πογρόφε| . - .ή ' Πολλα ο “ιϋοοωω ΜΜΜ. ολοι) ο “φ'ξιλἙλοε Μο Πεἶὅ νι και μι το σημα ' Μσζ' με τον ΚΟΙΝΟ θἙ0Πἔϊ€λ€ἶ0“Υ το ὁ'δ"μο
, “ ¦ ¦ Δ. · “ ' =_, Μ,- -- %"ὴΘψ; “_`____ _4_ “`_______ των «οσων» ' να ικα· αρεμι ·
Σ; ἔἔΪἔζν:0κ%:ἔἔο ΜΜΜ' 7 Σ # . ^ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΕΒΕΝ!) ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΚΛΩΝΩΝ' | «στέλνουν» ιταλοι και 'ρανοι Ψ.
. ¦ α, α ' 'Μ ·' “οι'Πινίια. ο'ιτε ' ` :για το νεο ξεκινΠμο - 4 -< _ · 6-Ρ6ἔπ5ἔΜ“ “ - ΜΜ·Μ-Λιιπι“ιι:ιιαΜιιι·ιιΜΜ ,
. ω . _ . “____.
@Ξ Η ΣΤΑΧΤ0Ι|0ΥΤΛ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΜΠΕ.|·Λ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Τα ΠΑΡΛΝΥθ| ΤΗΣ
 7 . ευΠΩ2ΟΙὁ Δ Ρ ¦ ι.ιιἔιιιιιαΜιιι ονιιιιιιι-ιιιιαιιιι
ΡΠΑΝοε  κι
ΣΞΜΔΕΣ εαπα-ωΜΑκεαιαΑ-νΜειο έ ΘΕΜΜ:
Μπι-Μια Ν _
ΜΜΜ ΜΙ·Λ[ΙΜ ·ΔιωωημωΛακκιανανΑν.ωκ.λωω. ”Μπι.πΜΜ πωληγΜΛ
) >- ( . 'Ειιι“ιι· ΜΜΜκτων““.ι/ΜζΗι.ω;. /"ῖ”¦ζ¦Ψἴιι'Μ'· , χ¦Χ/ `
ο >- ΑΧ . 'ΜΝΉΜΗ “ :ΡΜ πι; :Μπαμ :Μιρκα
χ ”ί 
'Η ι:ι“ι;¦ιι¦ Η· κι; Μν; χ _
' ° Η.
°-| “ ““ η Η ΕΡΤ ι