Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2ί -Οθ-20ί θ Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Β ΣΤ ΙΔ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αἴθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι βόρειοι 4 μέ 6 καί τοπικα στό
Αἰγαῖο 7 μποφόρ. Ἡ θερμοκρασία
έως 37β.
ι Τρίτη 21 Τουνἰου 2016
Ίουλιανού μάρτυρος. Τερέντίου ἱερομ. ἐπισκόπου '|κονίου,
Νικήτα ἱερομ. τού Νισυρίου
Σελήνη 17 ημερών·
Ἀνατολή ἡλίου 8.08' - Δύσις 8.5ί'
Ἀριθμ. φύλ. 40478 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής ο, τ.κ. κατά Ἀθηνσι, ίπίο@οείίεπεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220681, Με: 210 824807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 2" 8 0170870 - 210 8227870
"Ετος ί280ν
ς Σταθερό
έπλογιπό σύστημα
Στά περισσότερα δημοκρατικά κράτη ἱσχύει διαχρονικά τό ἴδιο έκλογικό σύστημα. Καθε κράτος
έχει έπιλέζει τό σύστημα πού ταιριάζει στήν ίδιοσυγκρασία τού λαού 'του."Βτσι, οἱ περισσότεροι λαοί τής Εὐρώπης τείνουν πρός τό αναλογικό σύστημα,
ἐγώ οί Ἀγγλοσάζονες πρός τό πλειοΨηφικό.
Τό εκλογικό σύστημα ποικίλλει ανάλογα καί μέ
τήν πολιτειακή δομή κάθε κράτους.Ἀλλο σύστημα
ἰσχύει στίς προεδρευόμενες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες καί αλλο στίς προεδρικές. 'Ενώ διαφορετικό 'σύστη μα ίσχύει αν ὑπαρχει ένιαω Κοινοβούλιο
καί αλλο αν ύπάρχουν Βουλή καί Γερουσία.
· Στήν Βρεταννία ίοχύει Πλειοινηφικό μέ μονοεδρικές περιφέρειες.Ἀν καί τό σύστημα αὐτό αδικεί
τα μικρά κόμματα(έκτός καί αν έχουν συγκεντρωμένη τοπική δύναμη), οὐδείς διανοείται να τό απο
ζει. 'Η πεμπτουσία του είναι ότι παραμένει σταθερό.
Άλλοτε εὐνοείται τό ένα κόμμα καί αλλοτε τό αλλο.
· Στήν Γαλλία ἱσχύει αναλογικώτερο σύστημα,
μέ διεξαγωγή δευτέρου γύρου μεταξύ των δύο πρώτων."Βτσι, το μικρότερα κόμματα έχουν αξιοπρεπή
εκπροσώπηση στήν Βουλή, ένω παράλληλα ό δεύτερος γύρος διασφαλίζει σταθερή διακυβέρνηση. Ούτε
έδώ αμφισβητείται τό έκλογικό σύστημα.
· Στήν Γερμανία ίσχύει μεικτό σύστημα αναλογικής μέ διπλή κάλπη, μία μέ κομματική λίστα καί
μία μέ σταυρό προτιμήσεως. Συνήθως κυβερνά τό
πρώτο,κόμμα μέ τήν ένίσχυση ένός 'μικρού.°Οταν
αὐτό δέν είναι έφικτό, δημιουργείται ὁ «μεγαλος
συνασπισμός» μεταξύ τών δύο μεγάλων κομμάτων.
· Στήν'Ιταλία ίσχυε έπίπολλές δεκαετίες ή Ἀπλή
Ἀναλογική, ή ὁποία συχνα ὁδηγούσε σέ καθεστώς
ακυβερνησίας, τήν λεγόμενη «ἰταλοποίηση»."Ομως
από τό '2015 ό έκλογικός νόμος τροποποιήθηκε, ώστε
από τίς έπόμενες έκλσγές νά διευκολύνεται ὁ σχη ματισνός κυβερνήσεως
· Στά Σκανδιναβικά κράτη ἱσχύει ή Ἀπλή Ἀναλογική καί συνήθως σχηματίζονται κυβερνήσεις συνεργασίας από δύοή.περισσότερακόμματα. Στάκράτη αὐτά,λόγωκαίτής ίδιοουγκραοίαςτῶνλαῶντους,
έχει ἱδιαιτέρως αναπτυχθεί ή κουλτούρα τών κυβερνητικών συνεργασιών.
·.Στίς °Ηνωμένες Πολιτείες ὐπάρχει από συστάσεώς τους ένα περίπλοκο σύστημα. Στίς περισσότερες Πολιτείες ἰσχύει πλειοινηΦικό καί σέ κάποιες αναλογικό, ε'ίτε για τήν έκλογή τῶν μελών τής
Βουλής τῶν Ἀντιπροσώπων, είτε για τήν πως
των έκλεκτόρων τού Προέδρου.
Γενικώς, αὐτό πού χαρακτηρίζει τι έκλογικα συστή ματα στα περισσότερα δημοκρατικά κράτη είναι
ή σταθερότης τους. Μπορεί νά τροποποιούνται ώς
ς πρός  μέρους σημεία τους, ώστε νά προσαρμόζο
νται στίς συνθήκες τής έποχής, απο κατά βάσιν παραμένουν αμετάβλητα. .
Στήν°Ελλαδα, αντίθετα, ὁ έκλογικός νόμος απο
ζει διαρκώς. Κατά καιρούς έχουν ίσχύσει όλα το συστήματα. ΠλειοψηΦικό, Ἀναλσγικό, Μεικτά, ακόμη καί ΤριΦασικό.Όπως ήδη γραφαμε, έπί 32 έκλογικών αναμετρήσεων τό σύστημα άλλαζε 19 Φορές.
Καί ήδη έτοιμαζεται ή 20ή Μπι
Ἀπλή αναλογ Μή χωρίς μπόνους
Τό πρόπριμα τής Ἀριστερας καί ὁ διάλογος τών κομμάτων
ΠΑΠΑ ὑπήρζε ή θέσις τής Ἀριστερας περί έκλογικού συστήματος απλής αναλογικής. °Ιστορική ἔχει μείνει ή φράσις «απλή
καί αδολος αναλογική» ακόμη καί
πρίν αὐτῆς τής συγκροτήσεως τού
ΣΥΡΙΖΑ. Στήν παρούσα φαση,
από τήν ήγετική ὁμάδα τής Κυβερνήσεως καί αὐτό τό Πρωθυπουργικό Γραφείο έγκαινιάσθη
' ή συζήτησις περί νέου έκλογικού
νόμου, όπως καί αὐτῆς τής αναθεωρήσεως τού Συντάγματος. Κοινός τόπος είναι πλέον ότι μέ τήν
χρεωκοπία τής χώρας τό 2009, κατέρρευσε καί ό πολιτικός καί συνταγματικός κύκλος τής Μεταπολιτεύσεως.
Σὲ αντίθεση, μάλιστα, μέ το
οἱκονομικα, το δημοσιονομικά
καί μια πλειάδα δομικών ζητημάτων τής χώρας πού ἑπηρεάζονται
από τήν ,ένταζη στήν Εὐρωπαϊκή
“Ενωση καί τήν συμμετοχή στήν
ζώνη τού εὐρώ, τόσο ὁ έκλογικός
νόμος, όσο καί τό Σύνταγμα είναι
ὑπόθεσις καί εὑθύνη τού έγχωρί
ου πολιτικού συστή ματος.
"Οσο καί αν προκαλεί ἐντύπωση από τήν πλευρα τής Κυβερνήσεως, δέν είναι μέχρι στιγμής
σαφής ή τοποθέτησις ὑπέρ τής
απλής αναλογικής. "Εχει διαφανεί ότι καί ὁ Σύριζα, όχι αμέσως, αλλά σέ δεύτερη φάση περισκέψεως, αποδέχεται τό όριο
τού 3%, αλλά δείχνει διάθεση τακτικισμῶν τόσο σέ σχέση μέ τό
«μπόνους» -όπως όνομάζεταιέπί πλέον έδρών από 30-50 για τό
πρῶτο κόμμα, όσο καί σέ ποιές περιπτώσεις θα έζέρχεται μέ κέρδη
ένας προεκλογικός ή μετεκλογικός σχη ματισμός κομμάτων.
Ἡ απλή αναλογική, ὑπό τίς
παρούσες συνθήκες, λειτουργεί
για τήν συστημική κυβερνῶσα
Ἀριστερα ώς «φύλλσν συκής».
Τό ὁποῖο τουλάχιστον στό πολιτικό καί θεσμικό έπίπεδο λειτουργεί μέ μια ἱστορικότητα καί κά
ποια συνέπεια ἰδεών. Στήν αντίθετη όμως πε ρίπτωση πού ὁ Σύριζα ακολουθήσει τίς λογικές τῶν
«μπόνους» ή των στρεβλώσεων
πού θά εύνοσύν τό δεύτερο κόμμα,
ένδεχομένως σέ συνεργασία μέ
τούς ΑΝ.ΕΛ. έναντι τού πρώτου
για τήν περίπτωση πού ή Νέα Δημοκρατία έπικρατήσει στίς ἑκλογές τού Σύριζα, αλλά όχι αὐτοδυνάμως, τότε ούτε αὐτό τό «Φύλλον συκής» θα έχει ή παρούσα
Ἀριστερά,
“Οπως καί αν έζελιχθεί ή συζήτησις για τόν έκλογικό νόμο`καί
τό Σύνταγμα τίς ἑπόμενες ή μέρες
στίς συναντήσεις καί συζητήσεις
τού Πρωθυπουργού μέ τούς πολιτικούς αρχηγούς, δέον να γίνει
κατανοητόν από τό πολιτικό σύστη μα ότι ή 'Ελλάς δοκιμάζεται.
Καί δέν έχει περιθώρια για τερτίπια μικροπολιτικών τακτικισμών
καί σκοπιμοτήτων.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
, Τό «Βιοπιαἱπ» δέν αρκεί
για τήν Εύρώπη
Σωρεία χρονιζόντων προβλημάτων
ΤΗΝ Πέμπτη οἱ πολίτες τού'Ηνωμένου Βασιλείου οι κληθούν νά
αποΦασίσουν αν θα παραμείνουν
στήν Εὐρωπαίκή"Ενωση. Άλλα
ἐπειδή τό ζήτημα τού ΒτοΧίτ αντιμετώπίζεται σάν να πρόκειται για
μια μονομανία, οὐδείς έχει έντρυΦήσει στα αἴτια τού προβλήματος
- στούς λόγους για τούς ὁποίους οἱ
Βρεταννοί μπορεί να αποφασίσουν
να αποχωρήσουν. Καί τούτο μάλιστα μετά από μία σκληρή διαπραγμάτευση, ή ὁποία τούς έξη σφαλισε
μία εἰδική σχέση συνδέσεως. Κάτι πού ὁρισμένοι θα μπορούσαν νά
όνομάσουν «ατυπο ΒιεΧίί», αφού
ήδη τό Λονδίνο έχει ἑζασφαλίσει
αὑτοτέλεια έναντι πολλῶν κοινών
πολιτικών τής Εὐρώπης.
Τό γεγονός ότι ὑπό τίς
συνθήκες αὐτές, μια μεγαλη εύρεσπαίκή χώρα, ή ένταζις τής ὁποίας
στήν ΕΟΚ, κατά τήν δεκαετία τού
7 °70, εἶχε χαιρετισθεί μέ ένθουσι
ασμό, θέτει ζήτημα αποχωρήσε
ῖ ο 9 ε ~ ι
ως, ειναι αφ εαυτού σοβαρη ρωγ
μή γιά τό εὐρωπαϊκό οἱκοδόμημα.
Μιά .ρωγμή πού δεν θα έπουλωθεί
από ένα «Βαυαρία» στό μεθαυριανό δημοψήφισμα. Πόσο μαλλον
έαν ακόμη καί τό θετικό αποτέλεσμα έλθει μέ τήν μικρή διαφορα
πού προβλέπεται.
Εἶναι γεγονός ότι οἱ Βρεταννοί
ανέκαθεν δυσανασχετούσαν. Στήν
δεκαετία τού °80 εἶχαν καταγγείλει
τίς σπαταλες τής γραφειοκρατίας
τών Βρυξελλών."Ολοι ένθυμούνται
την Μάργκαρετ Θάτσερ να απαιτεί
περικοπές τονίζοντας: «Θέλω πίσω
το λεφτα» τής Βρεταννία. Πέρασε
πολύς καιρός για να αντιδράσουν
σέ μια πληθώρα αλλων προβλη ματων πού σωρεύονται, ένώ όλοι όμιλούν για τόν μεγαλεπή βολο στόχο τής «εὑρωπαίκής ένοποιήσεως»."Ενα στόχο τόν ὁποῖο οὐδείς
έχει περιγράψει καί για τόν ὁποῖο
δέν έχει έκπονηθεῖ ένα ρεαλιστικό
σχέδιο. 'Η Εύρώπη θα αντιμετωπίσει καί αλλες ρωγμές, αν δέν¦αποφασίσει στροφή πρός τήν πραγματικότητα. Ἡ «έμβαθυνσις» δομών
καί πολιτικών ὁδηγεί σέ προβλήματα καί όχι·σέ λύσεις.
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Μουσουλμανική
λογοκρισία
Γράφει ό Ραφαήλ Α. ΚαλυβιώΜ€*_
ΠΑ οποιοΝ δέν γνωρίζει τό γεγονός, ὁ προσφάτως έκλεγείς Μουσουλμανος δήμαρχος
τού Λονδίνου, οποία Κηεπ, απαγόρευσε συγκεκριμένου τύπου διαφημίσεις στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, καί, συγκεκριμένα, όποιεσδήποτε
αποκαλύπτουν τό γυναικείο σῶμα «κάνοντας
τες να ντρέπονται για τό σῶμα τους».
'Η ανακοίνωση αὐτή έρχεται πέντε χρόνια
μετά τα φερόμενα ως ἰσλαμιστικα ακτιβιστικά
«χτυπήματα» όπου εμφανίζονταν μουτζούρες
πάνω από διαφημίσεις γυναικῶν μέ μπικίνι στό
Τοιινει Πατήστε τού Ἀνατολικού Λονδίνου. Άλλα
καί στήν Γερμανία. ὁ «προοδευτικός>> ύπουργός Δικαιοσύνης, κακο Μέσο, πρόσφατα ύποσχέθηκε να απαγορεύσει τίς διαφημίσεις πού
«μειώνουν γυναίκες ή άνδρες σέ σεξουαλικά
αντικείμενα», σέ μια προσπάθεια να δη μιουργήσει μια «σύγχρονη είκόνα τῶν δύο Φύλων»
μετά τίς μαζικές έπιθέσεις έναντι γυναικῶν
τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στήν Κολω
ι νία από μουσουλμάνους μετανάστες.
Στό ίδιο μοτίβο λοιπόν καί ὁ θεοις Κήεπ ως
ένας νεο-κομμουνιστής «πατερούλης» πού
θέλει έκ των άνω να όρίσει μέτρα τα ὁποία θα
έπιβληθούν στούς κάτω «για τό καλό τους».
Πατώντας πάνω στήν άριστερίστικη ίδεολογία συνεργάστηκε μέ ένα από τα πιό ίδιόρρυθμο «κινήματα» τής ανθρωπότητας, τό φεμινιστικό. Οἱ τελευταίες είχαν ξεσηκωθεί περίπου πρίν άπό έναν χρόνο έναντίον μίας συγκεκριμένης διαφήμισης τής Ριοιοιιι μου ή ὁποία
απεικόνιζε μία· καλλονή μέ έξαίσιο σῶμα νά
ρωτά φανταστικάτούς περαστικούς «Έχεις
'σῶμα παραλίας ακόμα;». Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οίαπανταχού φεμινίστριες, έκ Λονδίνου
καί μή ὁρμώμενες, νά διαδηλώσουν έναντίον
αύτής τής προκλητικῆς διαφήμισης αίτούμενες τήν καθαίρεσή της, μαζεύοντας δέ 70.000
ύπογραφές. `
'Η λογοκρισία είναι κάτι πού, όταν ξεκινά,
τα όρια τού που τραβάμε τήν κόκκινη γραμμή
για τό τί έπιτρέπεται καί το τί δέν έπιτρέπεται αρχίζουν να ξεθωριαζουν. Ξεκινά από τήν
απαγόρευση της απεικόνισης καλλίγραμμων
σωμάτων έπειδή κάποιες ή κάποιοι αίσθάνονται ασχημα έπειδή δέν μπορούν να είναι έτσι. `
Καί γιατί να μήν απαγορεύσουμε μετά καί ένα
ακριβό αύτοκίνητο πού διαφημίζεται έπειδή
κάποιοι δέν μπορούν νά τό αποκτήσουν, καί
έτσι αίσθάνονται άσχημα μέ τόν ἑαυτό τους
κάθε μέρα πού πηγαίνουν μέ τα μέσα μαζικής
μεταφοράς στήν δουλειά; Γιατί να μήν απαγσρεύσουμε καί τίς διαφημίσεις έκείνες πού
απεικονίζουν μία μητέρα, έναν πατέρα καί ένα
παιδί; 'Άλλωστε, δυστυχώς, δέν έχουν όλα το
παιδιά γονείς, καί, πιθανόν, όταν παρατηρήσουν μία τέτοια διαφήμιση, νά αἰσθανθούν
άσχημα. Ποιός είναι έκείνος πού σε κρίνει τό
τί έπιτρέπεται καί τό τί δέν έπιτρέπεται; Ποιός
είναι έκείνος πού θά αποφασίσει ποια μερίδα
τού πληθυσμού πρέπει νά αίσθάνεται ίκανο
_ ποιημένη καί ποια ανικανοποίητη;
Συνέχεια στήν σελ. 8
ειναι
Μόνο οί μισοί έχουν
ύποβόλει δήλωση
Περίπου οί μισοίἙλληνες Φορολογούμενοι
. δέν έχουν αποβάλει τήν
φορολογική τους δήλωση. Ἡ προθεσμία λήγει
στό τέλος τού τρέχοντος
μηνός. ' Σελ 2
Διάλογος Τσίπρα μέ
πολιτικούς αρχηγούς
- Σε έντονο συγκρουσια
κό κλίμα αρχίζει ή συζήτησις για τήν αλλαγή τού
εκλογικού νόμου καί τό
Σύνταγμα. Σεπ ο
'Ένταση στήν Τουρκία
μέ τό Ραμαζάνι
'Επικαλούμενος τό Ραμαζάνι, ο ,Ερντογάν δικαιολόγησε τούς ἰσλαμιστες πού προεκαλεσαν
επεισόδια στήν Κωνσταντινούπολη. Σελ. 5
θ Β7ίί08 ΜΗΝ
Όποιο καί αν είναι τό αποτέλεσμα τού δημΜφίοματος στό 'Ηνωμένο Βασίλειο, ή Εύρώπη δέν πράσιται να όρθοποδήοει. Είτε ςναί› βγεί
είτε στόχο, ή ίδέα μιας Εύρώπης μέ
κοινές ανησυχία καί δωθεί αν ἑανεμιστεῖ. Τό γενικότερο κλίμα θυμίζει Μεσοπόλεμο, οί διαφορές μεταξύ
τών χωρών γίνονται κάθε 'ημέρα όλο
και περισσότερο Με, τό χάσματα μεγαλώνουν καί οί γέφυρες γκρεμίζονται.
«Κεραυνός έν αίθρία› χαρακτηρίσθηκε από τόν εύρωπωκό Τύπο ή
ΜΜΜ τής Ἀγγλίδας βουλευτού
κος. Κι όμως, είχαν ύπάρξει προειδοποιήσεις στη χώρα (ΜΜΜ τήν
έν ψυχρώ σφαγή τού'Ἀγγλου αξιωμα·πκού από δύο μουσουλμάνους) ή
όποια έχει Μιά Μ χωρα
το τελευταία τριάντα χρόνια.
'Οσο, λοιπόν, ή Εύρώπη διολισθαίνει πρός καταστάσεις πού θεω
Τῆ€ νέα
Ποδόσφαιρο, πολιτική καί Εύρώπη...
ρούσαμε «ξεπερασμένες›, αλλά έπι- '1σως φανεί αραβηγμένη» ή άποστρέφουν δριμύτερα, τόσο σε πη- ψη, απο ή τάση πρός διαίρεση καί
γαίνει περίπατο αύτη ή (έν πολλοίς τό πρόβλημα ασφαλείας τής Εὐρωαποτυχημένη) προσπαθεια για μιά Με ΜΝ πλέον καθαρό στήν με·
(Ενωμένη Εύρώπη›. γάλα ποδοσφαιρική διοργάνωση
κή- συνεργασία. Δέν ήταν, Μ, Τό·
σο δυνατοί οί δεσμοί καί τόσο ίσχυροί οί θεσμοί, ώστε να κρατήσουν
Μονος λαούς καί κατά.
«Ειπα 2016», πού διεξάγεται στήν
ο Μπορεί πλέον μὲ βεβαιότητα Γαλλία. Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν
νάπεῖ κανείς ότι όλη ή προσπάθεια ωμεΜΜΜΜὡΜΜ
ἀλλά και ή οίκοδόνπσπ όπως τής ο τίς προκαλούν «μεθυσμένα χού«Κοινῆς Άνω, ΜΝ Τῆς €ΕὐΜ λιγκαν». Κάνουν λάθος όσοι έπιχειπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος· καί ρούν απλοϊκή προσέγγιση τών βικατόπιν τήςαΕύρωπΜιςἙνόΜ, αιοτήτων πού γίνονται καθημερινα
Μια στόν φόβο ένα νέον μεγά- στίς πόλεις τής Γαλλίας πού φιλοξελου πολέμου. το τραύματα τών δύο νούν ποδοσφαιρικές «μαχών.
παγκοσμίων συρράξεων, πού έγι- .οποια έχει πΜω Τό θέ
να” καί οἱ δω μέ θέατρο "ή” Μα' μα τού «χουλιγκανισμού» έχει διακή ΜΜΜ· θ” ΤΜ μεγάλα καί πιστώσει ότι στίς «ηγεσία» δεν βρίΜά· "ω ΜΜΜ Τήν εἰρήνη σκονται μισθοφόροι τών προέδρων,
Ματσόν ΜΜΜ όπωςστήν'Ελλαδα.ωύπαρχεικαστην οίκονομική -καί όλίγον πολιτι- ΜΜ, Με Μ ως.,
χουν οι «πατριώτεα καί οί «διεθνιστέα, ύπάρχουν οί αάριστοκράτεα
καί οί «λαϊκοί». Κυρίως ύπάρχει -καί
δρά- τό περιθώριο τής κοινωνίας.
Παρωολουθώ Μιπώς όλες τίς
μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις
απατά 1966. Είτεέκτούσύνεγγυς
είτε από αλόγων Δέν Μάο Μη
διοργάνωση Πανωρωπαίκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου μέ τούς
παίκτες να ψάλλουν τούς έθνικούς
τους ύμνους μέ τέτοιον αστρο.
Παρακολουθή αστε Αύστρια'κοντ, ΜΜΜ, Τσέκου, Σλοβάκικα 'Μ' , Ρουμάνος, 'Ιταλούς'
καί Πορτογάλος; Τούς λαούς δηλαδή πού δέν έχουν ύποστεῖ ή έχουν μόλις «ένοχληθεί› στο τό βίαιο μετακστωπκό κύμα; Παίκτες καί τεχνικοί
ψάλλουν τόν έθνικό τους ύμνο όλοι,
με υιό από·
Δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τούς
Γάλλος. τούςΆΥΥλονς. τούς Γενναν°ωι ΤΜ.Μ· ·Μ· Με Κβ”λε καί ίσχυαν χώρα στρέφεται· τό
πρόβλημα Καί 
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Πέκινπα
τι Καί επισήμως μπήκαμε
στο θερινό ήλιοστάσιο, αν
καί ὁ καύσων πού μας ταλαιπώρησε Τα τελευταίας
ήμέρες δέν μας αφήνει περιθώρια νά ξεχάσουμε ότι
τό καλοκαίρι ήλθε γιά τά
καλά. Μάλιστα τό θερινό
ήλιοστάσιο συνέπεσε καί
μέ τήν πανσέληνο, κάτι
πού έχει νά συμβεί ἑδῶ
καί 70 χρόνια.
οι Ἀπογειώθηκε χθές στο
τήν Νέα Ύόρκη τό ήλιοκό αεροσκάφος 501%
Ιατρυίεο 2, τό ὁποῖο θά
πραγματοποιήσει τήν
ύπερατλαντική πτήση,
πού θά διαρκέσει τέσσερεις
ήμέρες. 'Ο τελικός προορισμός του σέ αύτή, τήν
μακρύτερη πτήση του,
είναι ή Σεβιλλη τής 7σπα
νίας. Ό 'Ελβετός πιλότος
Μπερτράν Πικάρ είναι μόνος του στό αεροσκάφος,
πού λειτουργεί χάρη στις
μπαταριες οί ὁποία φορτίζονται από τίς 17.000
φωτοβολταικἐς κυψέλες
στα πτερύγιά του.
α “Οταν ή γιαγιά, πού
τυγχάνει νά είναι ή βασίλισσα τής Βρεταννίας κάνει μία παρατήρηση, φυσικά ύπακοι7ς αμέσως. 'Ο
λόγος γιά τόν πρίγκηπα
Ούίλλιαμ, ὁ ὁποῖος, κατά Τήν ἐμφἀνιση τῆς βα·
σιλικής οίκογενείας στό
μπαλκόνι τού Μπάκιγχαν, μέ αφορμή τήν λήξη τῶν ἑορτασμῶν γιά τά
90ά γενέθλια της Ἐλισάβετ, έσκυψε γιά παραπάνω ώρα από όση έπρεπε
γιά νά έξη γήσει κάτι στόν
υίό τσιπ πρίγκηπα Γεώργιο, ή Βασιλισσα γύρισε
καί μονολεκτικά τού εἶπε:
«Σήκω πάνω». Καίβεβαι2
ως ό ἐγγονός ύπάκουσε...