Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΑΣ τι^ΝΝιΝΑ Ο ΛΕΠΖ|Ν|Ο ψΔχΤΗκΕ Για ΘΑ χΤγιιι-ιΣΕι ΜΕΤΑΓΡΑΦ|κΑ ιι ΑΕΛ
› ΠΔ ΤΟΝ... ιιΔΝιΠΝιο «ΒΡΟΥΜΕ» ΜΜΕ":
“ΜερΗΣ¦^ ^^ΜΣΜΜἩΒΉΜ& ΕτοιΜοΣ ο ιιΛοκ ΠΑ ΝΕΕΣ ΛΝΛκοιΝοΣΕιΣ
“ “Μ “έ ι = " “ι Στ01.5εκατ.
ν ¦` - Η “Β ωραιο..
'·· ι νἐατ·ιιή
· ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2746 ο - _ ΜΜΜ
·Τ| Β3Ο€ Μ
έ ΜΜΜ 19 ιογΝιον 2016
"“ ΝΤΕΒ0 ΟΛΥΜΠιΛκοΣ
ΠΑ ΤΟΝ ο  πογΡιιΣ Ι ο
Στο ΣερΒίο γιο ` 
νο τον κῆείοει ~  · σ · ι ι
ο ΜιῆοΒονοΒιτ5  Χ
'¦¦|¦| ιγκιτον|·οκ
ΑΝΕΒΑ'ΝΠΥΝ
Π' ΜΕΤΠΧΕΣ
·” μ =ΔΜΗΜ
ι ΟΥ Ρ ΜΕΝ Η
ιιὶωι- “ν Μι
Η! ΜΜΜ
-Μετἀ τον Ρομπέρτο
θέλει και Μιλιβόγεβιτς
` ΙΙ·
ΜΕ οογΕΝΣ
οΜΛκιιΣι 
ιι“ιιιι 
ΛΠΠΧΠΡΗΣΕ' ΕΝΕ
Ο ΜΠΕΡΝ(
Το τρεῆό οενόριο γιο τον
Αφρικονό ει·ιιθετικό
"όσο βάση έχει η. . . οενοριολογιο
πως 8ο «κάτσει» χωρίς νικπτιι το ματς
Ροιιμιινιιι-Δλβιινιιι¦
ΜΔΡΙΝΔ|(ΗΣ
ΣλοβιικιΠ·^ΥΥΜ“
«Μ» Ϊ ΝΑ ΦΤ|ΑΞΕ|
0Κ0ΝΕΠΒ ο οΜΛΔΛΜιΛΣ“.
 χΡιιΣιιΣ ο ιιΛΛοΣ
« . Τι δείχνουν οι μέχρι τὡρο
Σω 4 κινήσει5 του Στρομοτοόνι
ΠΑ. 5
[έΡΔἶ|Τ[ΧΝ| ι)
ΝΕΛ ΚΛΗΣΗ!
ΠΑ ΒΟΛΕΪ
ΚΔ' ΠΟΛ!"