Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗ|(Ε' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Η ΣνΛΛΕκπκν ΑΦΜ ' '· [Π] Η 
  . Π _ ,' , ΗΕΦΝΜΕΡ|Μ ΜΗΝ ΜΝ ΠΑΝΑΒΝΝΑϊκΩΝ Μιο·ονΜον2οιο υ.ΦνΜον2πν ν··ν;ι.εοε
' › Π ν ¦ ι Ι": Ί, . . ' ' ' Τ Π
κ , Ι ν
;β|| Ο
' ` ` ` '<Ι ζ" -` ".' Δ ` ' !]ε
εε.- 4
. , χ ν
!` ”Μ Το, ζ,
3 · · χ >
Υ " ` . |“ ' ·"ο
4 · - - ` 'κ
ο -“° `
_ ο · ' · ' ··
ι` Δ ' .':· 'ο- · “εαν αν Μ
ἡ .!¦'>:ἐ·ν!|# 
ΙΕ· < γ
. Λεω: “ '7 ., κ: κ »Η εν» ~·
ε “ <"!Ό 'Δ. ,Το-ἔ3Μἔ:2ω|
' ὰ:ο'·'· "Ψ 3 `- Γ' 1- _¦ · εΌ. Μν¦`. · -.δ-νκΔ.ΥΓ“ὶ@ (Ο, '· ¦:ὑἙλ
' Ενο ονγκινΜικο οντιο, ενο μεγολο εοχοριοτω στον κοσμο κοι ενο οοχογικο μπνομο γιο το
. _ Η Κ· Δ" ›_ ._ κ ι· / Ιἑ 4 β = #ίΨ -·· _
· Λ ·~ ' θ Β' `. ' γ' -_=:_. αν τ ν ' ζ. ϊ;
¦ » _› Ϊ ( '· ~ ·` <· Ι 1` < .
7 Λ" ' ο· 4 7 ¦ ` ' 'γ ¦ ν
Δ|ΑΒΑΖ0ΥΜΕ
"Α Μοτο Με"
ΕΠΕ|ΤΛ Απο ΠΠΣ 'ΜΠΛΡΜ'|0 ΚΔ' Γ0ΥΛΚΑΣΠ ΠΟΥ νοοτΡΑΦονΝ.
Π ΠΛΝΛΒΗΝΛ|Κ0Σ ΕΧΕ' ΕΤΠ|Μ0 Κ' ΛΡ|ΣΤΕΡ0'|ΠΜΡΒ ΣΤΟΠΕΡ ΤΑ ΜΜΕ
ο Μη χοσετε σήμερο το νέο
Με  ένθετο. με “Σον ενήμερο»,
“ΡΜ 5Ιοτῦε5·>. “ΜΒΜ
 ΑποΜεΝε· Μ “ έστω
0Τ|ΔΕΝΥΠ0Λ0Γ'ΖΕΤΛ| Τ°"Μ κοι<ορινκωμεο““Μο
Ι ή α.
γ·ω|ω ή:
ΗΟΜΕ ΟΕ8'θΝ '
Δὸηεὁο - ΓΠΠΟνιο - ΘερμονοΠ τ 1  Ηγ. Νικοῇὸου 85. Η' 23'|ῇιον
' ' τ:2ιοΒο59ι47,Ρ;2Ιο5ο2533ο
Μ.νατΘ|05.εοΜ.9ν
ἱΜο@νσ τΘ|σ5.ςοΜ.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα