Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δεν εγκρίνει σ χ©υώιηα@όικης “τη δαπάνη ©©©.©©© ευρω για να γίνσνταιυ @εφερα μέχρι τη νύχτα
Με 29 ελεγκτώε του ||(Α σε όλη τη χώμα, ηώε να μην ηώνει
Δη@υ@ευστηκό
Μυστικό συνάντηση
Τσίπρα - Αρχιεπισκόπου
Ο Επί τέσσεριε ὡρεε συζητούσαν όλα τα θέματα που έχουν <
προκαλέσει κρίση στιε σχέσειε Εκκλησίαε - κυβέρνησαε
ΣεΛ'2
ηώμιι η ειυιμαμααιαμυγη, ηαυ έχει ενώσει ατα ώ αν. ευρώ;
Τ' ΠΑΡ'Ν
Π? -· ή β
κνΡιΑκιι ισ ισνηιισν Με 22279 ΔΔ(?·Ἀἄἴἔ ?έΡ  Αν. ενη. ι.233 - εναι 2 ο Μ.ραιση.αι
Μπεστ σέῆερ θα γίνουν οι κατόῆσγσι με τους οφειῆέτες, κι αν Βόῆ0υν και αντίτιμο, το Δημόσιο θα εισπράξει πσῆῆά ῆεφτά
Γιατί μόνο διαπόμπευση; Δημόσιο πιντσάρισμα,
ακομη και... κρεμαῆα για οσους χρωστανε στην Εφορια
τη το μόνο “ον δεν μωρέ να κα· Ο Μόνο που πρώτα πρέπει να σωθούν στον τοίχο εκείνοι που έφεραν τα Πουκέτα
τηγορησει κανεί8 τ00$ κυβερνώνἙε$ κα' Ἑ0ν$·“ ἙεΧν0Κρἀϊε$ (Φθιώ- ῆοιπόν, τον τρόπο να εξευτεΠίσουν για την οποία αποι<ῆειστικοί φταίχτε8 διαφθορά$ και τΠ$ κραιπάῆη8 που έγι- 150.000 ευρώ (το 60%, που σε ποπρα Έσω) ΠΟ" των· σνμΒΟνῇεὐ0νν είνα' 00008 είχαν την ατυχία να Βουῆιά- είναι όῆοι όσοι ι<υΒέρνησαν τα τεΠευ- νε επί τΠ$ Με του οκταετία5. Με περιπτώσει8 φθάνει στο 100%, είόἙ' δεν έχουν εφευρετικότητα. ότ' δεν ξουν από την καταιγίδα τΠ$ οικονο- ταία 30 χρόνια - και ο Σημίτη8 έχει Έβγαῆαν, Ποιπόν, φιρμάνι για 00008 ναι πρόστιμα και προσαυξήσει8, που
γεννάει το ΜΜΜ Έσω ΑΜΒ· Βρήκαν' μιι(ιώε κρίση8 που ξέσπασε το 2009, τη... δεσπόζουσα θέση με το όργιο τη8 χρωστάνε στην Εφορία πάνω από ΣνινιΕχιΞιΑ Στι-ι ΣΕΛιΔΑ 2
Δη@κάλυυμη Βάζει πλάτη στουε δανειστέε για να μη χάσουν ούτε ευρώ
του Συντάγματος!
ο Αν παραβεί τιε αρμοδιότητέε του ' ΔΜ@ζ@ἰ ΕΦ) ε .
η δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του αναλυτικό πόνημα)
Σ σε προτάσει8 για την αναθεώρηση του Συντάγμα- '  
τοε που έχουν κατατεθεί από υπουργούε που έχουν
σχέση με το Συνταγματικό Δίκαιο αλλά και από προ
σωωκοτητεε Με ενεργού Μπηκα συμΠεραομβο- 58 δισεκατομμύρια θα κοστίσει στη χώρα αναλογικη κα' σου
νεται και πρόταση για τη θέσπιση ρότραέ ανακλητότη
ταέ του εκλεγμένου Προέδρου τηέ Δημοκρατίάέ στην η κεεραΠαιοι·ιοίιτση των τόκων που προτείνει 3% προσανατολίζεται
περίπτωση που λειτουργεί πέραν των δικαιωμάτων 
ορμοδ.οτῇτωγ Με το., Τρέχα ,ο Σύκα,... Κα, ,Μ Ο Κατηγορεί την κυβέρνηση για υι·ιερφοροῆόγηση, ο "ρωω"ω"ό8
πτέιτα συμφεροντα του 000. Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
.ΟΠω8τόν|ζ“ΜΜΠ» καθηγητέ3τη3ΝοΜ$ η ρῇ_ ενω οταν ηταν υπουργος Ρζ)ικονομι`κασν ααα πηγαιναν μια χαρα Ο Το αν θα' ,ω "Μ
ρα συ η γα να λε ουργησε θα προϋποθέ έ η υ- επο τά στη σε . Ι Ι Ι Ι
γκέντρωσι:, π.χ., 500.000 υπογραφών παλαιών, .εδώ ρ ζ εκλογικοε γουφ (ΑΠΟ 08 επομενα
εκλογέε εξαρτάται από το ΚΚΕ
και τη Χρυσό Αυγό
000 000 θ Ι
. 8008
ΣΥΝΕΧΕ|Λ Σ|Ἡ ΣΕΛ|ΔΑ '|Β
ΑΣΕ ΝΑ πεταει
η απο και αν
Χέρι κόρη ηόιεη με ταν ευηζέλσ...
Σαμαράε= Παρένθεση
. . ι 2 ε ασίαε λέιιει
θα ειναι ο Κυριακοε! Μ ΜΑ? Στ” ή ο πάω »
Απομόνωση φοβάται η ΝΔ εεε τα 202"
με τον θκλ0γ|κό νόμο Μηάζεη νερά
η κυβερυηυηκώι ηΖαευ@αυυηφώα
Αντάρτικο
από τόνε «53»
σελ. Β
Φώφη= Στόχοε
να γίνουμε τρίτη
πολιτικη δύναμη
Η σύγκρουση
για το ξεπούλημα
του 0Λ|'| παίρνει
ο Ποντάρει στη Χρυσή Αυγή
για να μην ισχύσει στη επόμενα εκλογέ8
Τερά@υ@ε σ κώνδυν@ε γηση την ΕΕ
από μια είΞ@δ@ Με Βρεεσιυασιε
Ένα βημα πριν τον γκρεμό
ο Πληρηε η αποδοκιμασία τηε βρετανικηε πολιτικηε
και οικονομικηε ελίτ από την εργατική τάξη και
τα χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα
σελ. θ
ῷΦ 0ι προκῇησεις. ..  -“ --  ° διεθνείε διαστάσειε
' Δεν μ'αε φἔάνει η ἔκτατορία ἑηε Ευ- ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Ι "Ν Μ Ι
Η ΕἔΞὅὸΐἐῖωέἩΞυἔώἔἔ¦ἶἔρἔἙἐὅ καῆείται ο πρόεδρός της κ. Βαῆτινός να δώσει πειστικές εξηγησεις Τ°ν8 090% ϊ!Ιῦ “ΜΒ
έχουν φέρει σε απελπισία τουέ πολί- να 8"|Μ8|
Γράφει ο
..εααεε.. ΜαηΜεναε: Αδιαφανείς ατυχές στον χώμα της Ακαδημίας Αθηνών ε κ. Ταινιών" στην
γόμενη «Τσαμουριά» και η δεύτερη με
το αίσχοε των Τούρκων, που μεταβάλ- Ι Ι Ι Ι Ι . ΕΠ" °"ῇ '"8 
λουν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. θα ασχοληθούμε ση- Ο Αῇ,ηθευε| οτ' ῇε|τουργε| μετ9ΦΡοσΠκο τμημα· , ρ °°λ Ω
μερα με αυτέετι8 προκλήσειε. Οι αρμόδιοι του υπουρ- Με ΠΟ|Ο κριτηρια και με ΠΟ|Ο διαδικασια εγινε η στεῆεχωση του; '
γείου Εξωτερικών δεν ετηρησαν τη στάση που έπρεπε.
Ι Ι Ι Ι _ Ι Ι Ι Ι _ Ι Ι Ι _ ΜΔῖ@ῦώκά ησιηγνώδησιε
Η νερόβροοῖη 6|ΠλωμοΠΚῇ γλώσσα' η εΠίΚληση των Ανοιχτά θεση υπερ τηε Ακαδημιαε Αθη μαε εκεινο ετυχε ευρειαέ αποδοχηε. Πα κλο τΠ8, ακομη κι αν υπηρξαν αρκετεέ έσω
, , , . νων πηραμε στο προηγούμενο φύλλο ράλληλα, δε, αποτέλεσε και το έναυσμα για τερικέ8 φωνέ8. Ι Ι
((Κ9λ,ων σχἶΡεων»' σὲ οἘαΦορε3 σε. "λ'θ'ε8 «ἶμρω- μαε για τη δίκαιη διαμαρτυρία τηε εναντίον μια σειρά ηλεκτρονικων μηνυμάτων και τη- Αναπάντητα είναι επίσηέ τα ερωτήματα κ"δ"ν°8 ν°"|"°|!°|"°"8
ΠωΚε3 ο" ,ηψε'3»,Κ' Π' Ηεν οΥοχωΠζουν τ!8 β εψ8'3 του υπουργείου Παιδείαέ εξαιτίαε του υπο- λεφωνημάτων. Διατυπὡθηκαν απόψειέ και και από το υπουργείο Παιδείαε για θέματα των τουρκικων
ἔἐἔ;2ἔΡΞἔἔὲῖΡἔΞἔὰΒ οη"οἔτἔἑ" Εἰ" ἔ"ρἑ&ἔἔ3 τιμητικού τρόπου με τον οποία αντιμετωπί- ερωτήματα που εγγίζουν αδιαφανεί8, όπωε που εμπίπτουν στιε αρμοδιότητέέ του, για α |°β"τῇ°8ων
β ίσκοντω ΜΒ σεΧίδε8 τη3ρ|ο=οτ ίο8 γΑλλ'ὲ 8803 'ώ- ζει το |νστιτούτο Βυζαντινών Σπουδων τηε υποστηρίζεται, πτυχέε στον χωρο τηε Ακα- παρεμφερη θέματα οικονομικού κυρίωε  Ι
ρ ρ ' ' Βενετία8, το οποία τελεί υπό τη διεύθυνση δημίαέ, για σε οποία δεν έχουν δοθεί επαρ- περιεχομένου. Προκειμένου να διαλυθούν σε Λ'γα|° κα' Μεσογ8|°
ΠΝΕχΕ'^ Π" ΣΕΛ'Μ 5 και τον έλεγχο τηέ Ακαδημίαέ. Το κείμενό κείε απαντήσω ούτε και στον ίδιο τον κύ- ΣγιυιΞχιΞιΑ Πι-ι ΣΕΛιΔΑ το °ελ 5
ε· ΑΜΜ©ΜΜ ·
_ “ε τα"°λ°γως Καταρρευσιτ... 88.488 φύλλα έχασαν ΜΜΜΜωΜ
 6 · ·
_=ή , οι κυριακατικε8 μέσα σε δυο μεινω! ω,Μ,Μ,,Μ,,,Μ“,ω,,
_; Ανα ταυνται5.Μ.Μ για Ϊ Ά σο Ή Δα Μό 6 ι · Π Ν ταναλβανικώεθνικιυμώ
· Ι Ι ι δ Δ
_·= τα" α "ΜΜΜ" απο Μ [Πα          0" ν Το" "ΗΜ" ο· ΜΜπωγ σελ. 8