Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Κατασχέσεις - σοκ. 428.465 λογαριασμοί και 8.706 ακίνητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕξαργϋρωσΤε ἑωε
ανω καρι:ι Ου?) |ιισ ι βωμωω στα Μιτου ιιιι“ιιιι Μι;μι ΜΜΜ ω»
Σια ευρω· ΠιατΚειε όλω Με Ελλαδα»
ΑΒ Βασιλόπουλοε '
Βερὁιιουλοε 
Γαλαξἰα5 σε αρσϊ0νια
.Αρ·  Ε^·οΜ·^·Σ· Ξ?""°γΛ
Μαρινὁασυλοε Δ για “Με
ΜασοὐΜ5
Μαι·|(στ 'η
ΜΥ ΜΜΜ'
Σκλαβενἱιη5
και σε ΜΕΝ ΜαιΚεΙ5¦ φοι)ρνουε και σε ὸλα ια σημεια ΠωλΠσΠ5 μι προϊοντα ΔΕΛΤΑ
"Με Ι "ΜΒ λ _ 'σκὐει για απερισρισισ αριθμό κοσιιονιων κ' ΔΗΜ ολα το ιιροισνισ ΔΕΛΤΑ και ιιε λιστομιριιι8 ΠΤι5 οιλὶὁε5 62764
πανε
Παω
ΣυγκλονιΖει η πρωτοφανή;
 Π ὁολοφσνια
ιη:βοσλεΜὑΤ
 ΑιΜΑ ΣΤΗ ΒΡΕιΑιιιιΑ
 ΤΡΟΜ0Σ ΣΤΗΝ ΥΦΗΛ|0
ι ' '
428 485 +~ Πω80δ“νει
· ι
- Β
λογαριασμσι Ϊ" Γ
και 8 700   ω 
ΑΠΟ ΤΗΝ Του χασω
· ΤΡο·|·κΑΝ|ΚΗ 0 ί π και οι ανιοχἑ5
' ΓΡΑΜΜΑΤΕ|Α η ι Με Μωαβ
ΔΗΜΟΣ|ΩΝ Η 7 να · ¦ ·Σι·Λ.ιι›-ι:ι
' α ΕΣοΔΩΝ 
Και σπιτια σε αλεκιρσνικὁ ιιλειστιιριασμὁ η _ 7 . η
για Χρειι 2.000 ει· ρω στην Εφσρια _ έ ί ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ
Η αΠελ ισἱα σ ρὡΧνε ΤΟΠ8 Πολὶτ88 008 ο οτε ι) ' ' “ · · ' ΣΕ ΑΚΟΜΗ
συμβοὑτλων ΠΟΕ για ΠσὡτΠ φορα διαΐΠμιΖΞνιἑι κ?σἶ?ινῖἔἶΞΞἑσ:Ψεω8 Ι _ ' =Ἐ;:^γΤΕΡ"
ο |)υ5ιιιΘ$5 5ιοιιεε - ι
_ η] .. έ ' Η χΩι>Α ΜΑΣ
Το  2Μό Το σχὲδιο Με ΕΚΤ: Φρανκφοὺριη ἡ Παρἱσι σνιἱ
για Λονδινο η οικονομικὴ τιρωιειΣιουσα ΤΜ Ευρὡιιη5
ἑἔ Η Μ ὐκ0νο_ς Το νυφσπαΖαρσ Με ιππασὶα8
ἔ δίνω “λλ0ὐ ; ΗλεκτραΝια Χου
Ξ _. `
με τΖἰρο έ
5 εκατ.€ μ 
Το μονιὲλο Με
νιαοῇα'8 Μετα Ανα
Μπεατρὶ8 ΜΠαρσε
και ο Ελληνοαιγὺιπι08
ΜΜΜ Μ στη” Ελλάδα μεγισιανα8
Η Καρὶμ Ελ Σιαιι
·Σ|Ά. 52-54
Το Παρασκὴνισ αιιὸ ισυε αγώνα
με ια βαρια ελληνικα ονὸμαια, την Εκαιερὶνα
Ριμαολὁβλεβα και ταν πριγκίπισσα Σαρλότ - Σω 36-38