Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδστηε: ΚωνσταντινοεΜητσηε ι8- 19ιοονιοο 2016 ι Δρ. σώσω 967 · Τιμη Ι ευρώ |ὁιοκτησἱα: ΕΝτγηοΕκΔοτικΗ ΑεΒετ
Ο' ΜΕΓΑΛΟ' ΧΑΜΕΝΟ' ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛ¦ΣΤ|ΚΟΥ
ΕΦ|ΜΤ||(0 ΚΑΛΜΑΡ'
για |.23θ.θθθ συνταξιουχουε
:ο Τι θα γινει με μερισματουχουε δημοσίου, δικαιούχουε ΕΚΑΣ, εαικουρικεε, οσουε Βγήκαν Προωρα
Σεῆ. Ι Ι
ΖΦ0,Ρ'^ | ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
ρχιΖουν κατασχεσειε (Ο , ,
και ηῆειστηριασμοι Ημεγ0ῇ""ρΟκῇ"σ",
, τηε Ευρωηηε μηροστα
Ύηοητο Παιχνιδι .
με τιε εμηορικεε αξιεε (ΠΟ ΒΓθΧ|Ρ›
Μ. Ω ι .
  Γραφειο
ΟΡ|Α ΗΛ|Κ|ΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
“Κσἱνε» ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ο τουε οσφαῆισμενουε
Ξ ΕΠιΒαῆῆοντοι συνταξειε
έ δυο ταχυιητων
Με _ Ζεα. Μ
ἑ ΤΡΑΓΩΔ|^ “|οοηεδωνουν
'- Όταν Ι4χρονα Παιδια    “- τη χωρο με ΦΟρΟ“5»
σκοτώνουν  ,ι   ΜΠΑΣ
Ο εφισῆώε τηε νεανικηε Α Π ω , 6 -  η  
εγκῆηματικοτηταε Μ Ήθη     85  “η θεσσοῆ0νΜ5Ν Δ
Με" αῆῆα... στην 'ταῇια +'
, , Την ηερασμὲνη Πεμπτη, η ιταῆικη κυΒερνηση ενέκρινε νομοθετική ρυθμιση με την
"ον|κ03 στην ΕυρωΠΠ, οποία θα αἔοῆυονται οριστικδ και εντδε 48 ωρών οσοι δημοσιοι υησῆῆηῆοι αηου- _
· υ οιαΖσυν α ικαιοῆδγητα αηδ την υπηρεσια τουε. Η ιδια ηοινη θα εηιΒαῆῆεται και
Φ0ν0| στη ΒρεἙΟν'0 στουε συναδεηφουε τουε που κτυηουν την καρτα για ῆογαριασμο αῆῆων αηδντων . ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
-ἑ , Δ.Υ. Δυστυχώε για εμαε. υπαρχουν χώρεε. οηωεη Μαιο. που μαθαινουν απο τα ο ο
Ξ το Ξ9νεῇθἙ“ν Μο" τουε και προσπαθουν να τα διορθώσουν. να κανουν μεταρρυθμ'σειε και να Φ|€σ[ε57 οῇῇσ ,
Ξ? _ο “Η τω Ον ηανε μπροστα. Και υηαρχει η Μουσε, που ματώνει και υποφέρει, για να μπορουν ανο Πτυξη δεν φο|νετο|
Ξ ν'Κ"ΟΟυν . οι κυβερνήσειε να συντηρουν τουε κομματικουε τουε στρατουε. τουε Βοῆεμενουε
Ξ Ο' Ον"·ΕϋβωΠΟ'Ο' και τουε καρεκῆοκενταυρουε αυνδικαῆιστεε του δημοσίου. Γι' αυτην την Εῆῆαδσ ΕΠ|ΚΟινωνιθΚΠ οντεηιθεση Με
ἔἔ Σεπ η δεν υηαρκει σωτηρισ! _ Π Περιεχόμενο
Ξ Σεῆ.4
Τώρα μηορειτε να μαε διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοηο νννννν.ντοαιηι.8τ