Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.εχιερω5.9τ
ο φ Μ η ·ΣνΝεΝΤΕνΞΕ|Σ
Τι Μ κι· °›:εκΠμιΜτΜκΜ“ ΜΠΑΣ ΜΜΜ:
η Μ α Μ - “ή Σω" «ΧρειαΖεωι μια μειαμνημονιαΠι
. Οι Μ, ο' κο' “ΝΠ ο"οκρωκοΠο|ῇσῆΞ  Μ Ι· η
“ωἩ“ΜΜΜ "Ο ΜΜΜ Με Μπα καωηΑηιιΣ
ηροει ΠΟ· 095 για την οικονομ η Μο κοι Μη των , ,
ω Μα Κω 08 Με Φόρων «Να μιλησουμειηγλωσσα
Μ ικα Με ωολῇθειω» Μ ι·
Μω#Μ ιη ΣνΜΦεηηηιη. οι οΛιι·ΛηκεΣ. ιι κεΜηικη ΕΞην:ιΛ.
'Η ηερΙηι:ωοη Σω ηω Μεχω Η  Τ" . Ι
να ΒοσκοῆΜ στην αρχικη διαδικασια
οΒειοΒύωση8
' Σω σκορια σχημα με συμμετοχη
Μηομηοῇη¦ Κονωμηνὁ και Σαββίδη. ηοη
θα διεκδικησει αδειο για ων Μαιο;
Λέτε τη. .. κορίτσια νη ιην 
βρουν και Μι μεταξύ Με. . .>
 ΜΜΜ". 
ΔΕ|ΧΝΕ| ΤΑ
Δ0ΝΤ|ΛΤογ
ό 4. ? ΝΤ; έ · 79; έα 
 "Ψ ῦ= “νέα 5· έ!" 'Ι . ' 
γιαωΜΜ
"ΜΜΜ ·  ,ξ · 'ή' " °“ ¦
Μ -· α ι η; Ϊ;; 8  ὁ ” ' ' 'να ' “_ Μ' ° Μ··· ἐ 7( _ ζ |ι  :.. ή. ; 7' ^ ώ ἐ`
...για ηε υηοκῆοηε5 κοιη5 διορροέ5 · ι ι ι ι ι ι ¦ , Ι α  Δ
αυνΒικογροφιὡν “ .” _ ' ¦ . ·
ι ι . ι ι Π ι
  'Δ ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ι Ι Μ» 
 ' · “ · 7/ ΜΜΜ πουβρῇκελεφταγιαιοσυγκρὁωμα-Η Ψ ~ η ι
[ω "ΜΜΜ” ο' και αιιιιηαΒεαει5 ειπσκΜ με πολλα μηνύματα. του αφενη- 
ΜΜἱω Μ "Μ ο ΜΜΜ κού του ΔΟΛ σε ΑΡΓΟΣ και ΙΡΙΔΑ
Μ<<Η.ΒΜω>; · Δ¦Δ· Δ . Δ·ι ¦ · Δ . · Δ
ι πωπω Δ Δ Δ Δ' ΔΔ "" ' ' ' '
ΗΡΘΕ: ΜΜΜ'ΕΠί;ΠΞΨΜΝ
«Η Τέχνη μπορεί να μη η
αὡΖει,-:αῆῆαηαργαρει ,
Καρ0ροαΙ08
ΠηεΑΙΒ Με
Μυκόνου ο
, _ · καλλιτέχνη5 εκτη5>2ωγραφικη5  ' ι θέιει ιη νέα Ιου ~. · < ·' · “ ^`
' ” ° · “ “ δουλεΜ με ΙΜΟ Τα μαγεία ΜΑναι0Μ$ Με παραΜε αφορμη την έκθεση ι0υ «θαλάσσια ξύλα» «ΠορτραῖΙα Μ 600% και Με μουσικῆ$ μεταφέρει η
σιο 76ρυμα Θε0καρακη ο γνωαΙ63 καλλιιέχνη5 θᾶΜσΜ$ Ιου καλλιτέχνιὁαμέσα από ια έργα ηη
μιλαει στην «Α» για την ιστορια Με αύγκρ0νη5 ΑΙΥαΪ0υ» στη νέα Με έκθεση 0Π$ΣΠἑΙ0ε$
πανω και ιαμυσηκαιου καμβά.. Μ πω Μ ω8ι Μ να