Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
τι το
 τ.: τω 
  ' ΜΜΜ
> ο 'ΜΜΜ ΦΕΡ"Ε'
` * Μ"... ΒΡΦΑΝ'Δ"
ο Στρ°μ°τσόν' ἔ Δεν πρ6κ·ττοι νο ονονέωοει ο Αργεντινός έ 
'ΑΜΣ Ϊ - 
θέῆει ποῆι· τον
Αργεντινό μέσο
'Ι ·` - ΔΡ; ΦΥΛΛΟΥ Ι
ρ . ο Για( Μίρα πόντους γιο τον ΠΑΠ ο νεαρός δεξιός ομυντικός της Πόρτο
 ο ¦ / ο τ· . 
· · Ϊ ΔΗ ' Ι | _ οΛοκΛΗΡοΝΕι
--·1 =--# Ι Με των ΣΕΡΒο
ΣΕΛΙΔΕΣ ' ι “ ΣΤΟΙΧΗΜΑ! , ;
 Με... χιΛιΑ
οι πι" Λικ
'Ετοιμοε νο τον κῆείοει
Ι ' ο ΜιῆοΒόνοΒιτ8
Ψ 5 ° Προτιμόει ΑΕΚ ο 'οτιονόεΨ
 "ώς Μό πώ υπ0ψ'“°'ἔΐ%ξΖε¦ 5 ' 
 ·' · Φωτ" 22““ἔΒ'ὲ'ὶεἔὲ τον ΑΡΗ Πι
Ζ ' “ πρεμιέρα, Ηπα" Ϊ” ωί°-ΜίΦ
...#- ` μια ολόκληρη · / νίὁ.τωρκίο τα Μ 
ω '6 οι 'τιτλο' 'η °"“ · ως του ΕΝ", Πὡ5 ο ΑγγεῆοΠοωῆοε
"°ν° ° . ω κοῆοοε το σχέδιο
Π ` τω ΠρίφτΠ _
ΔιΝΕι 8 ο ο ΧιΛιΑι>ικΑ ο ιιΛοκ Ι Ρ “ 
- # Δ ἡ· | 7· ( Π `Μ Δ¦¦.· "ιι¦  γ Δζ©κ  ὅ· >-> ὅ
ω Μ ¦ Σὲ! ικα
- -> - °.·;ῖπ
? ο πιω: “
Μ Ποιοε είνοι ο Βορέῆο Που έχει κῆέψει την κορ6·ό του Μίχεῆ