Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ¦Π°Ρ
Δ/νττος: ο. Νττιοῆο'τ'6ττς
Διευθυντής ΣυντοΕΜ: ΠΡΑῖοΣ ΜΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἡ |°ΥΝ'°Υ 204€ Ο ΑΟ. τοσοι
Η' ΜΝΚ.
.. 'ΓΕΡΜ'|'°·'Μ "ο
Ντινο: ντο το'κοοο ΜΜΜ
οοΜτ με τμομσρο απο κροσοντο. τονυτοτος σοι Μο·
Μο το· .ποιΧττΜ στον οστροιο με
τοιχο: “- “'"°"' Μ τον σουμκισνο νο Μι κο“°" κ "00 τους που 3 Β σο νοκ· οιοοσ στον :κο- ”Μ" στα". "ΜΕ
ω" "τα μια. "ΜΧ ι' νοοοο το· τους οοοους.“ κωνστον. κοντερ· νο το
τος οι ορωτοοκο- '" :98" 'Η '°
τες νο· νιο συτο τον "Μα”
Μ" Μ" ""°" τουτ- τον Ο Χ ο· τον" - μου" ο οοοντ Δεν οποιοι ως" στον Μαιο. το'
4 Μ' ω' '°' Μοτο. ο ., ` Ι Νιν ο· σ|νοτ οτρομοτο να τος συσιος “σου τυο μονος μοροστο
ο κτονιοο ποση “Μποστ κ." ”ΜΡ” οκοίος τινοτ Χ οκομἑνσι το” ο ΜΜΜ νο· τους ν- νο 'Μ ένο νη" νοι ο"
ΜΜΜ το ν·οτοΜ @στο ντο το οκομονσ "Μπα α., ι τ κ “Η Μ." ψ ν" "ρόκα" °ν°ν ο|°°μ . Μ °“ΠΜι “·_°' ο"
"'"ΜΜ '°' ΜΝ" ω' ¦ Ο" ΜΗΝ κοιτνιοι κοκ “ ' Β ουοιτ κουτι). του κοἰντκ κου Μος ποσοστο· νστι νοκ ο" ω Ν τ
'Ι Ι ' ¦ 'Μ Μ" 'ω οοο το στΜνο  , ' σο ΜΜΜ· τον πρωτου· Νοτια..." ¦μΜ
οοοοττ
ντι πιο"
το ΜΜΜ·. ον ο· οσον οι” στο σνορ
ως το Μ'. ώρου" στις ΜΜις
τους ουσ- _
Μος τη το τι οποιο Με τον οοοοοκ- ο
ννοο στο Μο τος στις ονονισττνος του ` τ /
Ποτών του οιοοου σιντι τκινωοοος
σοτομ·ν·ν το οι οοοοου·οομτνο οκο Χ ω τον !οοβονους το· ουοοους το ο). ο.
κοντο ο ενο οι τοσοι σιντι ΠΜ' το
Μι το· οι. ο Στον αΜυτο'ο ονοντ- ”5
πω ΜΝ οτιοο τος οριο' τσοκσο'σ με .|
νοτν νστ τους τοο·οτους νιο νο ω·'ἀροιννντ οτι. τνώ ουσκο' νοι Μο· το
το κοπο" οοο νιο στο
τι° Μ|Ρ'"ΑΚ"¦
ΔΕ" "Ρ°ΚΕ'Τ|'
ΠΑ ΡΙΞΕ' "Ο"
ΟΛ'ΜΠ'ΑΚ° ¦'Η
Γ' ΕΘΝΙΚΗ»
τι... σκοντσ νοροοσοο ντο τον Δεν νο·
οσο ο στου·υντος Ξκινσινων'σς τος Με
σεονκοτ στον 8ροττ ο· τοοτο ντο τον
υκοοοοο σο τον τροκοΖσ κροτος ο το ν.
Ποοτσσονιοκς οκττοο ονοκοοτ κορο Μου
τον Δεν. σον ο· έκροκο νο τον
σωσει νο κορσι ενο τετοιο
στιν”. μ· το νο ονο
ντστο' στο Γ' Ξσντνο ο _ ·Μ Μάτ
νοτσοσοοτ ο. ο ν. Η" οσον το· Μις το
Πορτνονος ονσκοοι ΜΜΜ Ν Μπας τον
τον σουμοτσνο. σον Μ σου. ο" 'η Μονῆς νο
σο τον κο" “ως . Μι οπο το στιν" τκς Γ'
ΕΜ· Μου ως ποστς το· νο το ωρα
συτο κου οίκο· ΜΜΕ·
"ΠΚ¦ῖ0 ΜΕΤΑΓΡΑ0ΩΝ / ΧΧΧ
ΠΑ "'°" ΟΦ" . Χ
ΜΜΜ" νοττυκιιτο τοντοννττο .β 9 σ
οποία· ο οίνος Μόνικα. οι υκου·υνοι ·
τον νρκτινών κροτοροον στον τνίσνυσκ [Ι
του ομ·υνου ουνομινου ο οτ 'τορνος χ
'σνρος. Αν·στος Ανοστοστοοος. ωντ Ἡ
νομορο. 'τον Ποσο νον Βρ'σνσντοι κοντο
σε συμΜο Η τον ομο·ο του ΠρσνΜ'ου
ο τι των ονοντΜ το
ο οι οιοτνοοντος
συντρνσσ·ο τος μ· τον τον ερνοτοκκ ονονοίομυνττνο τοροονο Πο- ν“σσν ο· σκοτωκορνυμίου σοι τον οκ κου οντν· στο Δ
μσσοοκι·στινο ΔΜ- Μορττντννο τον Ι
εσνορο νορονιοννο ο κροσοο0κ του /
κοντο στον οκιστροσο κροκσνοτο ¦
του στον Μο· τος τον" ο
ωτώτ τους ο Ανοροσς Χοτζονι- τ
Ποσιοονιοννκς νοοοσυ !
ο ο Μονἱοος Μκ'οκς 0ο 'χ
νσ·οοονοσ·ι το Νίνο Μου στο νοο
ορωτο··ομο τος Ρ ΞΟνιιτος
κ κοορο0ορισ κος
οι οι”
ορίσιμος υκοοοοττς στο οιμοντ. οίνος
σορτς κρτν σκο τον
ονορΕκ τος κροοτοτμσσιος ο Ανομονοντοτ
·ΕοκΕστς σνομο νο·
μοσο στο :σκοτοκυριον·
Μοτο το Μορονττνσ νοτ ο ντο" ντο τον
Μνρονο °οοονοο μ·οσ ο
του κο'ντκ στον Μονο
Χοος Βροου
νυνοοοοροσο νσι
ο πουτσο στο·
να οκινοτνον'ο
με τον σουμκτονο ντο τον
Μοονο κο·τή” ο "στο
ον. ουΝ
κροσσορουν
οτ νοτσοσνοι
ο σομσ ομορών ο ονονσἰνοσκ του
τοκους νοι με
τον Κομπιοσο
ΑτσιοοοΞ'ο στο οτμοντ. οοοο σον
τοστ νο·οοου οονοοο ο ·τΜνο
νο κστ το ινστ- · Ξοιβτ·οΜ
ο Με κος ομοσ ο μονοτζτρ
'(°ΠΛ"¦Ε ΣΤΟ
ΝΗΛ!" Η "ΕΡ"ΠΠ||
τι Μνιο μ· σου" ομυνττοο Μπουρνιο στον" νο· Μορομο κους τον
σοτ'σ του ·ομοιονσνι τσι οκοσκοστ
.Μυνο- ισοκοκίσ οκο το ττρμονιο
το σκοντσορ- ο'νσν υκομονο στο Μποστ
τους. οιοτορουοσν συνοτττο τον κρατοΒουΜο τον νινοοτον. ομως κορτορτστονον
στ 8οοτιοτος οςιοοονος
ποινές οροσκοοττος ο οι ουσ Μοτο
το σουτ του σε· οκο το ¦¦°”ωονν στοκ
ύφος τιις πρωτος στο ο κοντους ιτστ
το. κου οκ“ρουσο βρισκω!" η»
Μυουστοτο ο ·σ- “σου τοντο στον
μοτονοντ. οτον ο νο- “Μαρισο στο
οοττρο στινμο τους ω" τον στο·
τ Μο μ· τους οσοι"
Μονσεράτ να Μοτο·
ο ττο0ονσς Μμοντοος οσρσνοΜυ·κσο τον ονώνσ των· - ΗΜ στον
Μονο νο· κορν τον κρύο· συνέντουςο του
νουρσνου οσου του οουμκισνου.
πω Μοτο ισο'το νο κσνκνυρΜ τον
ισττοντκοο του κοστοσνομπ" νοτ του ΚυΜΜΜ. οοοο το· του
Ξυοωκο'νου Κυκ·οοου
ο Μου στο· ο τοντστς
οτι ο νοσμος του
οουιοιισνου νομίζοι
νοοοοο τΞ.οοο σοσοων
ο Μονος πντοτνος Τι οίκον ο κρῶκν κοιτοντσ· οτι το" κοΠΜ ντκς του ΠΑ". Μτνιο το νέο ομοοο του. σιντς οι νιο τις μοτοοκο τον κοσκονκτο νοο“ς του σουμοιοτου νοτ κροκν στορ νου. ο κρσοονκτος τος
του σουμκιονου νο- Ε·νινος νουΒσς Ρο
πως» :οντως σοοο
νο· οτ τοστ κοιτας του
Πονοοκν·νου νοι του
Μ". Ποννσροτο.
'Μμκο. ΠΜ ο Ητοοσ· νοι το τον ορόον
ομοσκσνοιονο κροκονοτο τος ΕΜοοσς.
ΜΜΜ” Χορορο.
οοκο νστ τον ννσυρου
του Μου'. Ντονν Μοτο
σε σομονττνο μοτς·
ιιΗ|ῖιτ Η 0Μ°"°|| Η! "ϊ|ΡΗ'| |¦||Ρ'
ο κρῶον τκΜτινος του οκυμκιο- ·
το· ποσοστο Ποτ ντορυοι- "·=ἑ%°%%Μ
σὺ σο ΜΜΜ στον νυκοιο- Μ"."Μ ν" Μ' "α ο
το οσο”. οοου του· τττντνος "ΗΜ" "η Μ""_ ~
ω"""” °."'Μ "ΒΜ° ως του σΜο πορνο·
Μυνος·· 'τινος Ντσμκτζος Καφ;" "Μ'ῇ
Τ" |'°Ξ" 'Ό' °|'""'|Κ°' ¦"Τ"¦¦ Η Η!! Π!! ΑΠΟ ῖ"' Ε"°
οι ·νιτρινομουοοτ· τοτωοσον πως ΜΝ Ι
νοτονντοίο. νο' σου του οΜοτρτΜ ΙΜ" ΜΜΜ ο·
τισοννοο£ο κονοτσντ'νου :ιμττζονοου. νιο ΜΜΜ!" Υ" "Β ΜΗΝ· ο!"
οντσο μττοΜρτσο οσον σωρο τις ' ΙΟΝ στο ως ΔΕΚ ο στον
οιοΕτις ονΜυονοι στον ονονοἱνοσο που
ο" ονοόστι ο Με οουμκιονος στις το Μοτο·
·'τνυοο- ντο Μ. ΜΜΜ. στοοοο
τοι ορισττοο υκοτ
Ανω'"π6 ·0Ω¦·.
τιμστ ο μονῶν νσι
φετος στο· νιο
ορώτο Φορο τον .
Εκονοοοο νο ~
κοἰρνοτ οοο το
Χέρι τον ομοοσ
νοτ νο σονωνοτ
τον νουοσ. ΜΜΜ
σε νέες οκττυντος
σκο του Χρονου.
οσο ο °ΛΥ·
ΜΠ|ΛΚ°¦'
Λοσστο·ο: _ ,
°μοομκος Μα
ΜτΞοΜοονκσΜ
ΕΜΜΜ Η ομοοο του Πορτο ο' οι· οροκνΜ" Το ΠΙΠΕΡΙ!" Μ
το ως “Μονος στο το· με τεοιΜιτο νασαι· Μοτο τοπον· τον τοσο:
"Π Μ “ΕΜ του των Με'. κστν οιονοκτ' Μο οινο Μοτο - τουοΜσ
'στα το και" τος οπο) το οοιτνίοτ στο το· Μο τοοοζο- τοσο μ.μ.·. Μοτο 
ΜΝ" "ΠΜ Μ" τοπος ο τι ουΜο οίνος ντο νο στο πρωτο ο.” μου
ΞΜ'Μ "ΜΜΜ" στι στον ισηορισκ. το" κοντ" στο η· τοκονίο - τουρΜ· Ψ" Μ Μ!" οσο του σνὐνο. οοο οστο·ο ΜΜΜ στο “σου τον.) ο
"° ”ΠΜ “Η “90 του τοστ” στ μονοτνο σουτ του 'οσους Μο το μοτς σο
Μ "Μ Μ στο το. ο τοστ τον με νονττνο οοοσο οκσυ·σ·στ ωτο
Μ" °"“ ΜΜΜ το ττοτνο σνορ (2-0) απο οπο τον ΕΡ"
'¦'|'°Ρ'Κ" "|Κ|·| Τ"¦ ΒΟΡΕ|°Υ "ΜΑΝΑ Λ¦
ΓράΦ£τ ο £'ΕΦΛΝ°¦ ΛΕΜ°Ν'ΔΗΣ τοεΜοο 3)
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ¦ῖΛ
Δ"(Λ¦Τ'|Ρ'Λ'
·ρνισμονοτ στον ΗΜ
μο τον κοντρνο
·κοουκτομονος κισω οκο το
σουΜυτινο οποιο. νοτσστον" οτ οποίο τονισω
οτσοοοος τσι συνο0οντισς.
το οκοίσ σον συνοοουν μο
το ατομο το οκοιο οποιοι
ο 'το ουτο. ο μονος ορομος
οκοντοσκς νιο μος του·
ο κροσσυνο στον οκοοντνο
' στνοτοσονο·. Μαρς τη Μονο'νοσο τος ο ομοσκονοἰο ο Μορμο
ποσο" συνονττυΞο του υσυκουρνοο
οοοκτισμου στον τσοκ-Μισο οκου νοροντορτσο
·οκοουτως οιοωορμονο· τον τοσ
Ν"0'Ρ'0' οσοιιτττοσν= ·Ο·'||¦" 0 "ΕΟΠ¦“.· ο Χαι: το Μου ο 'Μονος οποιον· μ·
νρσκτο τοοοοοτοσο του. οκΜντος ονσντἰον τος
ομοσκονοιος: Μος" ο νοωτκς νο 0οΒοΜί ο νοτνονυρκς ο ων στνοτουντστ νο νονουν μο·ομστο
οσους. ουνονττος νο· συμοορτΜτ. νσι κοου κοοιοοοτορο νο οκτιοουν στο". νοοοτοι κου ονουν
μοτοτροΜι το ωστοσο σκττι τους το ονονρττ νο
"των νοτ τις οτνοστινος οιοσυσος νσι οι" οκτοτροτσυκἰ. νιο οσο νοτονορουντοι οτι έχουν κροΒτ. οπών το συνοοο του κοιταω νοοτνο·
°"| Η' ΕΟ"Κ'|'
οσα· ΜΜΜ οι Κροτινοτ σο εοντνοσουν
τιμωρκμένοι το ντο κρωτοσοομσ οονω τος
οκονώροσος τους κροκτρστ οκο το Μοτο
τον" ο ο τἰοοσο οκσνσΜντ στο
νοοσινο οτ τος οιορνσνὡτριος τος
ο·υττρος νστκνορ'σς
ο κοορωσο στις Η 'ουΜσυ νιο το νέο
κρ“τοοοκμσ οκοσοστ· ο τσοκ” Μννσ
ο. ο Ποιο σίνοι το ΜΜσνροωσ τος
νέος στων. το οκοίο σο Με ντο
οννοτσο στον τοο
'ΓροΦετ ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ' τσεΜ6ο Ε)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα