Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3 Ι ·ΙνΙ"νσσ|οο" """'
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΕΡΑ|ΖΕ| Τ'0ΝΤ0ΥΣ ΧΑ' ΠΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
Δ""ΠΣωΤ"ΤΑΣ Πο" ΜΑΗ", κοΣΜ0 Π" ΝΒΑ ΠΕΡ|ΤΡΑΝΑ Τ|Σ ΜΝΗΜΗΣ ΤΠΥΣ ΕΥΑ|Σ8ΗΣ'ΕΣ
ΤΑ ΣΥΝ ΚΑ| ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ Υ"0ΨΗΦ|ΠΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡ|ΚΑΝῦΥΣ ΚΑ| ΤΑ ΕΠ0ΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ!! ΠΑΖΑΡ|
Η ΣΤ0|ΧΗΜΑΤ|ΚΗ ΕΤΑ|ΡΕ|Α Δ|Ε8ΕΣΕ ΠΠΣ!) ΠΜ" ΕΥΡΩ ΣΕ 0|ΚΠΤΕΝΕ|Α Φ|ΑΑ8Α0Υ
Τ|Α ΝΑ ΚΑΑΥΦ80ΥΝ ΤΑ ΕΞ0ΔΑ ΧΕ|Ρ0ΥΡΤ|ΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
-ὶΕ11ΠΜΙΠΣ'ΙΤΣΙ"ΤΜΤΠΗ~ΠἩἩΗζΠΠ1ΗΣΜ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει Πο ΑΑο Τογ
ΕΠ] ΜΡΜΠΝἩ
ο ΜΜΜ" Δ
ΗΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΒΝΝΑϊκΠΝ ΜΜνΜ7ΜΜω2Μ8 ΑΡ.Φ'ΜΜ2755 Ι···:ι.5ο£
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΤ ΤΑ ΑΑΥΝΑΤΑ 8
ΜΝ" " ΤΕΑΕΣ|ΤΡΑΦ0 ΣΣ ΜΝΗΜΗ"
› Τ0«ΤΡ|ΦΥΜ|» 
 " ΙΝΤ Ρ τΡποΣ ΣΤΗ ΜΠΜΜΝ·ΠΑ η
 # β “ή 5 - Δ' Ι
ΜΜΜ χ Με «ΤΡΨ'» ω;Ψ""Ε &/ὲ
ΜΜΜ ¦ )  > .Α η · ` Μ
 2/ | / `·
Σελ. ` '-ἐΖ::`5:ε¦
Μο ά γ Χ. ΣΑΦΗ ΤΠ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΕ | '
 θ» ΜΜΜΜ   .. ἐ
> ·< πω·πΜΜΜ...  › ` ·^ = 
ΤΠ <<ΤΡ'ΦΥΑΑ|».
το Τ|ΝΑΞΕ ΠΠ" ΑΕΡΑ Το ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑ|ΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΜΑ
Η ΑΕ“ΦοΡο:
ΜΜΜΗ"Μ- ΜΒΝΕΜ°ΜΠπ· Π η φ Ι
_ Α "Μ'π"°ρ°'" "£Μ°“Μ“ Το ΜΑΜΑ ΜΠΥΡΑ: ι3τιΑτΑ50χΡοΝ·Α
,_ -7 χ ΜΜΜ£ΜυΜΜΖΒ Ξ Ε ~ 'ΣΤΗΝΕΜΑΔΑ
“ έ Τ 5· ' ΗΜ "ΕΜΜ°ΜΖ Η 'Χ /" " Μ Η Νίκι”Εψῳι Νέγκα Μ η" "ΜΜν·ῖκό
 Ϊ ~ ΜΙΝΙΜΟ ° Μ.
ΜΜ°"Μ ΣΒ· ΜΜΜ" εΞΩἔΤΜΜΉῷ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα